Mic­ro­soft pomá­ha star­tu­pom: Zapoj sa do prog­ra­mu Bizs­park aj ty

Martin Bohunický / 31. decembra 2016 / Startupy

V uply­nu­lých týžd­ňoch sme ti pri­nies­li nie­koľ­ko roz­ho­vo­rov so zau­jí­ma­vý­mi pred­sta­vi­teľ­mi úspeš­ných slo­ven­ských star­tu­pov.

Život star­tu­pis­tu nie je žiad­na zába­va, je to o poriad­nej dri­ne, bez­sen­ných nociach a živo­te s mini­mál­ny­mi náklad­mi. Keď máš sku­toč­ne nápad, kto­ré­mu veríš, si ochot­ný obe­to­vať naozaj všet­ko a nie­koľ­ko rokov žiť na abso­lút­nom mini­me, len aby si svoj star­tup dostal na výsl­nie.

Star­tu­py však čas­to majú aj iné­ho spo­loč­né­ho meno­va­te­ľa. Veľ­mi čas­to to nie je kla­sic­ké pod­ni­ka­nie, je to v prvom rade túž­ba zme­niť svet, pri­niesť nie­čo, čo nám všet­kým spra­ví naše bytie na tej­to pla­né­te aspoň o chlp prí­jem­nej­ším. A keď­že posto­je vo sve­te sa poma­lič­ky menia a čoraz viac ľudí s peniaz­mi na účtoch má záu­jem o vyš­šie hod­no­ty, star­tu­py sa dostá­va­jú do cen­tra ich pozor­nos­ti. 

foto: facebook.com/napadroku

Podob­né vide­nie majú aj veľ­ké spo­loč­nos­ti. A vieš čo majú prá­ve star­tu­py ako je Sof­tip, Wha­le­bo­ne či Mas­ter­li­zer spo­loč­né?

Áno, sto­ja za nimi extrém­ne šikov­ní ľudia s veľ­kým poten­ciá­lom, čo má leví podiel na tom, ako sa tým­to star­tu­pom darí. No aj tí naj­schop­nej­ší potre­bu­jú mať aký­si bez­peč­ný prí­stav. Pod­po­ru, kto­rá im dovo­lí voľ­ne dýchať a oslo­bo­dí ich od nut­nos­ti bojo­vať den­ne o pre­ži­tie.

Všet­ky tie­to star­tu­py fun­gu­jú v prog­ra­me Mic­ro­soft Bizs­park, čo je 3-roč­ná tech­nic­ká pod­po­ra, soft­vé­ro­vá pod­po­ra, Azu­re cloud a mno­ho ďal­šie­ho, v cel­ko­vej hod­no­te až do $120 tisíc ame­ric­kých dolá­rov. V prog­ra­me, kto­rý Mic­ro­soft spus­til, aby pomo­hol prá­ve mla­dým tímom s veľ­ký­mi ambí­cia­mi, no nie až tak veľ­kým roz­poč­tom.

foto: facebook.com/StarCubeCZ

Na to, aby si sa stal súčas­ťou, potre­bu­ješ mať star­tup mlad­ší ako 5 rokov a neza­rá­bať roč­ne viac ako 1 mili­ón dolá­rov. Po troch rokoch pod­po­ry si vše­tok stia­hnu­tý soft­vér môžeš nechať.

Star­tu­py majú opro­ti bež­né­mu pod­ni­ka­niu svoj­ho špe­ci­fic­ké­ho ducha a vní­ma­jú to aj veľ­ké spo­loč­nos­ti. Aj vďa­ka tomu môžeš ako star­tu­pis­ta zís­kať pre svo­je nápa­dy nesku­toč­nú pod­po­ru, ako je naprí­klad táto. Tak sa už neob­ší­vaj a ako sa občas na Slo­ven­sku hovo­rí: “Ber keď dáva­jú”. Do prog­ra­mu Mic­ro­soft Bizs­park sa môžeš zare­gis­tro­vať na tom­to odka­ze. 

foto: facebook.com/StarCubeCZ

Tak­tiež by vám nemal újsť Azu­re Mar­ketp­lace, kto­rý je onli­ne trh s apli­ká­ciami urče­nými špe­ci­ficky pre Azu­re Cloud. Star­tup či fir­ma tak môže do Azu­re imple­men­to­vať tisí­ce rôz­nych apli­ká­cií a slu­žieb a to len na dva kli­ky. Cie­ľom služ­by je pri­niesť ove­ľa jed­no­duch­šiu a šikov­nej­šiu mož­nosť, ako využiť roz­ličné nástro­je, vďa­ka kto­rým dosiah­neš svo­je pod­ni­ka­teľ­ské cie­le ešte rých­lej­šie.

Apli­ká­cie sú na Azu­re Mar­ketp­lace roz­de­lené do kate­gó­rií. Naj­pou­ží­va­nej­šou sú pri­tom vir­tu­álne počí­tače. V kata­lógu samoz­rejme náj­deš aj MS ser­ve­rové pro­dukty — Win­dows Ser­ver, Sha­re­Po­int Sever, SQL Ser­ver, atď. Väč­šinu polo­žiek ale tvo­ria rie­še­nia tre­tích strán:

  1. Dis­tri­bú­cia Linu­xu
  2. Infra­štruk­túrne kom­po­nenty
  3. Relač­né data­bázy
  4. Dis­tri­bu­ované data­bá­zové sys­témy

Zau­jala ťa mož­nosť pri­dať sa do BizS­parku a zís­kať všet­ky tie­to mož­nosti cez pod­poru pria­mo od Mic­ro­softu? Zare­gis­tro­vať sa môžeš tu.

Pridať komentár (0)