Mic­ro­soft pomáha star­tu­pom: Zapoj sa do prog­ramu Bizs­park aj ty

Martin Bohunický / 31. decembra 2016 / Startupy

V uply­nu­lých týžd­ňoch sme ti pri­niesli nie­koľko roz­ho­vo­rov so zau­jí­ma­vými pred­sta­vi­teľmi úspeš­ných slo­ven­ských star­tu­pov.

Život star­tu­pistu nie je žiadna zábava, je to o poriad­nej drine, bez­sen­ných nociach a živote s mini­mál­nymi nákladmi. Keď máš sku­točne nápad, kto­rému veríš, si ochotný obe­to­vať naozaj všetko a nie­koľko rokov žiť na abso­lút­nom minime, len aby si svoj star­tup dostal na výsl­nie.

Star­tupy však často majú aj iného spo­loč­ného meno­va­teľa. Veľmi často to nie je kla­sické pod­ni­ka­nie, je to v prvom rade túžba zme­niť svet, pri­niesť niečo, čo nám všet­kým spraví naše bytie na tejto pla­néte aspoň o chlp prí­jem­nej­ším. A keďže postoje vo svete sa poma­ličky menia a čoraz viac ľudí s peniazmi na účtoch má záu­jem o vyš­šie hod­noty, star­tupy sa dostá­vajú do cen­tra ich pozor­nosti. 

foto: facebook.com/napadroku

Podobné vide­nie majú aj veľké spo­loč­nosti. A vieš čo majú práve star­tupy ako je Sof­tip, Wha­le­bone či Mas­ter­li­zer spo­ločné?

Áno, stoja za nimi extrémne šikovní ľudia s veľ­kým poten­ciá­lom, čo má leví podiel na tom, ako sa týmto star­tu­pom darí. No aj tí naj­schop­nejší potre­bujú mať akýsi bez­pečný prí­stav. Pod­poru, ktorá im dovolí voľne dýchať a oslo­bodí ich od nut­nosti bojo­vať denne o pre­ži­tie.

Všetky tieto star­tupy fun­gujú v prog­rame Mic­ro­soft Bizs­park, čo je 3-ročná tech­nická pod­pora, soft­vé­rová pod­pora, Azure cloud a mnoho ďal­šieho, v cel­ko­vej hod­note až do $120 tisíc ame­ric­kých dolá­rov. V prog­rame, ktorý Mic­ro­soft spus­til, aby pomo­hol práve mla­dým tímom s veľ­kými ambí­ciami, no nie až tak veľ­kým roz­poč­tom.

foto: facebook.com/StarCubeCZ

Na to, aby si sa stal súčas­ťou, potre­bu­ješ mať star­tup mladší ako 5 rokov a neza­rá­bať ročne viac ako 1 milión dolá­rov. Po troch rokoch pod­pory si vše­tok stia­hnutý soft­vér môžeš nechať.

Star­tupy majú oproti bež­nému pod­ni­ka­niu svojho špe­ci­fic­kého ducha a vní­majú to aj veľké spo­loč­nosti. Aj vďaka tomu môžeš ako star­tu­pista zís­kať pre svoje nápady nesku­točnú pod­poru, ako je naprí­klad táto. Tak sa už neob­ší­vaj a ako sa občas na Slo­ven­sku hovorí: “Ber keď dávajú”. Do prog­ramu Mic­ro­soft Bizs­park sa môžeš zare­gis­tro­vať na tomto odkaze. 

foto: facebook.com/StarCubeCZ

Tak­tiež by vám nemal újsť Azure Mar­ketp­lace, ktorý je online trh s apli­ká­ciami urče­nými špe­ci­ficky pre Azure Cloud. Star­tup či firma tak môže do Azure imple­men­to­vať tisíce rôz­nych apli­ká­cií a slu­žieb a to len na dva kliky. Cie­ľom služby je pri­niesť oveľa jed­no­duch­šiu a šikov­nej­šiu mož­nosť, ako využiť roz­ličné nástroje, vďaka kto­rým dosiah­neš svoje pod­ni­ka­teľ­ské ciele ešte rých­lej­šie.

Apli­ká­cie sú na Azure Mar­ketp­lace roz­de­lené do kate­gó­rií. Naj­pou­ží­va­nej­šou sú pri­tom vir­tu­álne počí­tače. V kata­lógu samoz­rejme náj­deš aj MS ser­ve­rové pro­dukty — Win­dows Ser­ver, Sha­re­Po­int Sever, SQL Ser­ver, atď. Väč­šinu polo­žiek ale tvo­ria rie­še­nia tre­tích strán:

  1. Dis­tri­bú­cia Linuxu 
  2. Infra­štruk­túrne kom­po­nenty
  3. Relačné data­bázy
  4. Dis­tri­bu­ované data­bá­zové sys­témy

Zau­jala ťa mož­nosť pri­dať sa do BizS­parku a zís­kať všetky tieto mož­nosti cez pod­poru priamo od Mic­ro­softu? Zare­gis­tro­vať sa môžeš tu.

Pridať komentár (0)