Microsoft pomáha startupom: Zapoj sa do programu Bizspark aj ty

  • V uplynulých týždňoch sme ti priniesli niekoľko rozhovorov so zaujímavými predstaviteľmi úspešných slovenských startupov.
collagemm
  • V uplynulých týždňoch sme ti priniesli niekoľko rozhovorov so zaujímavými predstaviteľmi úspešných slovenských startupov.

Život startupistu nie je žiadna zábava, je to o poriadnej drine, bezsenných nociach a živote s minimálnymi nákladmi. Keď máš skutočne nápad, ktorému veríš, si ochotný obetovať naozaj všetko a niekoľko rokov žiť na absolútnom minime, len aby si svoj startup dostal na výslnie.

Startupy však často majú aj iného spoločného menovateľa. Veľmi často to nie je klasické podnikanie, je to v prvom rade túžba zmeniť svet, priniesť niečo, čo nám všetkým spraví naše bytie na tejto planéte aspoň o chlp príjemnejším. A keďže postoje vo svete sa pomaličky menia a čoraz viac ľudí s peniazmi na účtoch má záujem o vyššie hodnoty, startupy sa dostávajú do centra ich pozornosti. 

foto: facebook.com/napadroku

Podobné videnie majú aj veľké spoločnosti. A vieš čo majú práve startupy ako je Softip, Whalebone či Masterlizer spoločné?

Áno, stoja za nimi extrémne šikovní ľudia s veľkým potenciálom, čo má leví podiel na tom, ako sa týmto startupom darí. No aj tí najschopnejší potrebujú mať akýsi bezpečný prístav. Podporu, ktorá im dovolí voľne dýchať a oslobodí ich od nutnosti bojovať denne o prežitie.

Všetky tieto startupy fungujú v programe Microsoft Bizspark, čo je 3-ročná technická podpora, softvérová podpora, Azure cloud a mnoho ďalšieho, v celkovej hodnote až do $120 tisíc amerických dolárov. V programe, ktorý Microsoft spustil, aby pomohol práve mladým tímom s veľkými ambíciami, no nie až tak veľkým rozpočtom.

foto: facebook.com/StarCubeCZ

Na to, aby si sa stal súčasťou, potrebuješ mať startup mladší ako 5 rokov a nezarábať ročne viac ako 1 milión dolárov. Po troch rokoch podpory si všetok stiahnutý softvér môžeš nechať.

Startupy majú oproti bežnému podnikaniu svojho špecifického ducha a vnímajú to aj veľké spoločnosti. Aj vďaka tomu môžeš ako startupista získať pre svoje nápady neskutočnú podporu, ako je napríklad táto. Tak sa už neobšívaj a ako sa občas na Slovensku hovorí: “Ber keď dávajú”. Do programu Microsoft Bizspark sa môžeš zaregistrovať na tomto odkaze. 

 

foto: facebook.com/StarCubeCZ

 

Taktiež by vám nemal újsť Azure Mar­ketp­lace, ktorý je online trh s apli­ká­ciami urče­nými špe­ci­ficky pre Azure Cloud. Star­tup či firma tak môže do Azure imple­men­to­vať tisíce rôz­nych apli­ká­cií a slu­žieb a to len na dva kliky. Cie­ľom služby je pri­niesť oveľa jed­no­duch­šiu a šikov­nej­šiu mož­nosť, ako využiť roz­ličné nástroje, vďaka kto­rým dosiah­neš svoje pod­ni­ka­teľ­ské ciele ešte rých­lej­šie.

Apli­ká­cie sú na Azure Mar­ketp­lace roz­de­lené do kate­gó­rií. Naj­pou­ží­va­nej­šou sú pri­tom vir­tu­álne počí­tače. V kata­lógu samoz­rejme náj­deš aj MS ser­ve­rové pro­dukty — Win­dows Ser­ver, Sha­re­Po­int Sever, SQL Ser­ver, atď. Väč­šinu polo­žiek ale tvo­ria rie­še­nia tre­tích strán:

  1. Dis­tri­bú­cia Linuxu
  2. Infra­štruk­túrne kom­po­nenty
  3. Relačné data­bázy
  4. Dis­tri­bu­ované data­bá­zové sys­témy

Zau­jala ťa mož­nosť pri­dať sa do BizS­parku a zís­kať všetky tieto mož­nosti cez pod­poru priamo od Mic­ro­softu? Zare­gis­tro­vať sa môžeš tu.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK