Mic­ro­soft pri­pra­vil pre tvoj iPhone lepší foto­apa­rát. Ten od Apple vraj nestačí

Linda Cebrová / 31. júla 2016 / Business

Podľa Mic­ro­softu má iPhone výborný foto­apa­rát, ale myslí si, že je možné z neho vyťa­žiť omnoho viac. Preto zostro­jil appku, ktorá ponúka sys­tém auto­ma­tic­kých a inte­li­gent­ných úprav.

Mic­ro­soft si pri­pra­vil skvelú novinku pre všet­kých, ktorí momenty svojho života zachy­tá­vajú na foto­apa­rát svojho iPhonu a chcú robiť pro­fe­si­onálne fotky aj keď nemajú práve poruke zrkad­lovku. Mic­ro­soft ti sľu­buje, že z teba dokáže uro­biť foto­grafa na úrovni aj bez zna­losti všet­kých mož­ností nasta­vení. Tento mesiac vyšla v App Store apli­ká­cia Mic­ro­soft Pix, ktorú si môžeš zadarmo stiah­nuť tu. Využiť ju môžeš na iPhone 5s, iPade Air, Mini 2 alebo na Ipade Pro.

Apli­ká­cia Pix je veľmi jed­no­du­chá, náj­deš v nej len 3 tla­čidlá. Prvým sa dosta­neš do galé­rie, dru­hým zho­to­vu­ješ foto­gra­fie a tre­tie slúži pre video. Ako náhle stla­číš spúšť, apli­ká­cia tvoju snímku auto­ma­ticky vylepší. Odpa­dáva teda sta­rosť s nasta­vo­va­ním expo­zí­cie, ISO a ďal­ších para­met­rov, tak­tiež chýba aj HDR mód. Nič z toho nasta­viť nejde, ani keby si veľmi chcel, jed­no­du­cho môžeš len fotiť.

Aby fun­go­vala auto­ma­tická inte­li­gen­cia a algo­ritmy, ktoré vybe­rajú a tvo­ria naj­lep­šie zábery, ako základ je pou­žitý tzv. burst mód. To zna­mená, že apli­ká­cia vždy urobí viac sním­kov za sebou a následne z nich vybe­rie ten naj­do­ko­na­lejší. Nejedná sa pri­tom o nejaké pre­lo­mové rie­še­nie, podob­ným spô­so­bom fun­gujú aj iné appky, ale spra­co­va­nie Mic­ro­softu je roz­hodne jed­ným z naje­fek­tív­nej­ším. Pix ti ponúkne ten sní­mok, o kto­rom si podľa rôz­nych para­met­rov myslí, že je naj­lepší — keď majú všetci otvo­rené oči alebo je naprí­klad zachy­tená zau­jí­mavá scéna.

pix

Bez akých­koľ­vek ďal­ších úprav má Pix obvykle proti natív­nemu iOS app navrch. Avšak je nutné vziať do úvahy fakt, že nie vždy sú nulové mož­nosti nasta­vené úplne ide­álne. Nie­kedy člo­vek skrátka chce určitý objekt zámerne zosvetliť/ztmaviť, nie­kedy zase môže byť na škodu, keď je fotka pre­expo­no­vaná.

V praxi však auto­ma­tická inte­li­gen­cia v Pix obvykle zna­mená, že ako náhle uro­bíš fotku, už sa ďalej nemu­síš hrať naprí­klad so svet­lom. Zatiaľ čo v iOS appke môžeš navyše celý obrá­zok zosvet­liť, Pix vyberá len tie časti, ktoré zosvet­liť potre­bujú. Pix vie tak­tiež roz­poz­nať tváre a ak je fotka zho­to­vená proti svetlu, upraví ich tak, aby boli čo možno naj­lep­šie vidieť.

mic2

Aj v Pix od Mic­ro­softu fun­guje kla­sické zaos­tre­nie ťuk­nu­tím na disp­lej a v ponuke je aj obdoba Live Pho­tos od Apple. Oproti ori­gi­nál­nej fun­kcii iPhonu však Pix spustí Live Ima­ges len v prí­pade, že to sám uzná za vhodné, naprí­klad v blíz­kosti tečú­cej rieky, či pri pobe­hu­jú­com die­ťati. Vo finále tak obraz zostane sta­tický a pohyb­livý bude len daný objekt.

V apli­ká­cií je integ­ro­vaná aj tech­no­ló­gia Hyper­lapse, tá slúži pre sta­bi­li­zá­ciu videa alebo Live Ima­ges. Výsled­kom je video, ktoré vyzerá, ako keby si ho točil iPho­nom umiest­ne­ným na sta­tíve. Hyper­lapse sa navyše v rámci Pixu dostáva na iOS úplne prvý­krát. Mic­ro­soft mal dopo­siaľ túto tech­no­ló­giu v samos­tat­ných app­kách len pre Android alebo Win­dows Phone. Sta­bi­li­zo­vať sa dajú aj vytvo­rené videá. Hyper­lapse fun­guje naozaj dobre, výsledky sú vo veľ­kej väč­šine prí­pa­dov lep­šie ako z natív­nej apli­ká­cie v iPhone 6S.

Mic­ro­soft Pix vie presne, na koho chce so svo­jou novin­kou mie­riť. Ak sa rád hráš a vylep­šu­ješ fotky manu­álne, Pix asi pre teba zau­jí­mavý nebude. Mic­ro­soft chce oslo­viť najmä tých uží­va­te­ľov, ktorí chcú len vytiah­nuť svoj tele­fón, stla­čiť tla­čidlo, vyfo­tiť a nič ďal­šie nerie­šiť. V takýchto prí­pa­doch príde umelá inte­li­gen­cia naozaj vhod. Mno­hým však zrejme bude chý­bať mož­nosť zostro­jo­va­nia pano­ra­ma­tic­kých zábe­rov alebo základné nasta­ve­nia pred fote­ním. Ale, ako už bolo spo­me­nuté, o tom táto appka určite nie je.

zdroj:thenextweb.com zdroj foto­ga­fií: thenextweb.com, blogerbabes.com

Pridať komentár (0)