Mic­ro­soft si sám ušted­ril ranu: Port apli­ká­cií z Andro­idu sa ruší

Martin Bohunický / 29. februára 2016 / Business

Pro­ject Asto­ria, ktorý Mic­ro­soft pred­sta­vil minulý rok, mal byť tzv. “mos­tom” medzi Andro­idom a Win­do­wsom.

freshnews

Mic­ro­soft ozná­mil, že ruší svoj zámer ponúk­nuť vývo­já­rom jed­no­du­chý spô­sob, ako pre­mig­ro­vať Android apli­ká­cie na Win­dows 10.

Ozná­me­nie o konci pro­jektu pri­chá­dza len deň po tom, čo Mic­ro­soft kúpil star­tup Xama­rin, ktorý dovo­ľuje vývo­já­rom vyvi­núť apli­ká­cie v jed­nom prog­ra­mo­va­com jazyku a následne ich pris­pô­so­biť na každý jeden ope­račný sys­tém zvlášť. Mic­ro­soft preto ozná­mil vývo­já­rom, že by mali svoju pozor­nosť pre­su­núť práve sem, alebo aspoň na Pro­ject Islan­dwood, ktorý je to isté čo Astoria(projekt, ktorý mal umož­niť port Android apli­ká­cií na WP), len pre iOS.

Office-Mobile-for-Android

foto: mashable.com

Mic­ro­soft si je veľmi dobre vedomý toho, ako na svo­jom trhu s apli­ká­ciami oproti kon­ku­ren­tom stráca, preto vyvi­nul maxi­mum úsi­lia, aby všetky svoje apli­ká­cie ponú­kol aj na ostatné ope­račné sys­témy. Teraz chce povo­liť vývo­já­rom z tre­tích strán, aby mohli uro­biť to isté.

Týmto kro­kom dal Mic­ro­soft jasne najavo, že v iOS apli­ká­ciach vidí väčší poten­ciál ako v Andro­ide. Mys­lím si však, že Andro­iďáci sa bez takejto “pocty” zaobídu.

Astoria

foto: bestofmicro.com

Zdroj: theverge.com, titulná foto: windowscentral.com

Pridať komentár (0)