Mic­ro­soft si sám ušted­ril ranu: Port apli­ká­cií z Andro­idu sa ruší

Martin Bohunický / 29. februára 2016 / Business

Pro­ject Asto­ria, kto­rý Mic­ro­soft pred­sta­vil minu­lý rok, mal byť tzv. “mos­tom” medzi Andro­idom a Win­do­wsom.

freshnews

Mic­ro­soft ozná­mil, že ruší svoj zámer ponúk­nuť vývo­já­rom jed­no­du­chý spô­sob, ako pre­mig­ro­vať Andro­id apli­ká­cie na Win­do­ws 10.

Ozná­me­nie o kon­ci pro­jek­tu pri­chá­dza len deň po tom, čo Mic­ro­soft kúpil star­tup Xama­rin, kto­rý dovo­ľu­je vývo­já­rom vyvi­núť apli­ká­cie v jed­nom prog­ra­mo­va­com jazy­ku a násled­ne ich pris­pô­so­biť na kaž­dý jeden ope­rač­ný sys­tém zvlášť. Mic­ro­soft pre­to ozná­mil vývo­já­rom, že by mali svo­ju pozor­nosť pre­su­núť prá­ve sem, ale­bo aspoň na Pro­ject Islan­dwo­od, kto­rý je to isté čo Astoria(projekt, kto­rý mal umož­niť port Andro­id apli­ká­cií na WP), len pre iOS.

Office-Mobile-for-Android

foto: mashable.com

Mic­ro­soft si je veľ­mi dob­re vedo­mý toho, ako na svo­jom trhu s apli­ká­cia­mi opro­ti kon­ku­ren­tom strá­ca, pre­to vyvi­nul maxi­mum úsi­lia, aby všet­ky svo­je apli­ká­cie ponú­kol aj na ostat­né ope­rač­né sys­té­my. Teraz chce povo­liť vývo­já­rom z tre­tích strán, aby moh­li uro­biť to isté.

Tým­to kro­kom dal Mic­ro­soft jas­ne naja­vo, že v iOS apli­ká­ciach vidí väč­ší poten­ciál ako v Andro­ide. Mys­lím si však, že Andro­iďá­ci sa bez takej­to “poc­ty” zaobí­du.

Astoria

foto: bestofmicro.com

Zdroj: theverge.com, titul­ná foto: windowscentral.com

Pridať komentár (0)