Mic­ro­soft uvá­dza na trh Minec­raft: Edu­ca­tion edi­tion pre školy

Martina Ditrichová / 3. november 2016 / Tools a produktivita

Mic­ro­soft pri­chá­dza s nápa­dom “škola hrou” s novou ver­ziou hry Minec­raft, uči­te­lia si ju ale musia sami pred­prip­ra­viť.

Mic­ro­soft pred pár dňami pred­sta­vil svoju novú hru Minec­raft: Edu­ca­tion Edi­tion, ktorá je určená na hra­nie a vzde­lá­va­nie záro­veň. Oča­káva od škôl, že to deťom nie­len dovo­lia hrať počas vyučo­va­nia, ale sami im ju pri­pra­via. Na hre sa pra­co­valo od janu­ára minu­lého roka. Plán bol, že výjde ešte pred začiat­kom škol­ského roka, no to im veľmi nevyšlo. S nie­koľk mesač­ným meš­ka­ním je konečne pri­pra­vená na Win­do­ws10 a MacOS.

Aj napriek novému menu, je Edu­ca­tion Edi­tion vlastne tá istá hra s tým roz­die­lom, že má nie­ktoré nástroje naviac, ktoré uľah­čia prácu uči­te­ľom. Môžu naprí­klad vidieť svo­jich štu­den­tov na mape, poskyt­núť im rôzne zdroje a tele­por­to­vať ich do urči­tých loká­cií. V hre je aj nie­koľko nových pred­me­tov, ako kamera či tabuľa. 9bd4f182f649255a0fe256675cff68f7

zdroj: techradar.com

Mic­ro­soft verí, že Minec­raft dokáže deti zau­jať a udr­žať si ich pozor­nosť. Peda­gó­go­via budú však naj­skôr musieť posta­viť svety, ktoré odpo­ve­dajú ich pred­metu výučby, či už je to nasta­ve­nie v knihe alebo model his­to­ric­kej stavby. Na webo­vých strán­kach hry môžeš naprí­klad nájsť obrov­ský hra­natý model ľud­ského oka určený pre štu­den­tov, aby mohli nahliad­nuť dovnútra a vidieť, ako fun­guje.

1_exterior_view_of_the_human_eye-0

zdroj:theverge.com

Nie­kto to však musí posta­viť… Svety a plány budú zhro­maž­dené na inter­ne­to­vých strán­kach hry, ale Mic­ro­soft sa nechystá vytvá­rať vlastné. To bude na uči­te­ľoch. A to by mohol byť cel­kom prob­lém. Vytvo­re­nie sveta v Minec­raft-e je časovo náročné, a to platí aj pre tých skú­se­nej­ších hrá­čov.

Celé to vlastne stojí na peda­gó­goch, či budú ochotní veno­vať tejto čin­nosti čas a úsi­lie, aby pri­pra­vili učebnú pomôcku pre svo­jich žia­kov. Ak takých, ktorí vytvo­ria svety a lek­cie nebude veľa, hra je odsú­dená na zánik.

Všetko sa čoskoro ukáže, lebo hra je vonku od 1.novembra za $5 (cca 4,50 eura) na štu­denta za škol­ský rok.

zdroj: theverge.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)