Mic­ro­soft Visu­al Stu­dio má svo­ju 1.0 ver­ziu

Dárius Polák / 20. apríla 2016 / Lifehacking

Nový mul­ti­plat­for­mo­vý nástroj Mic­ro­sof­tu, ozná­me­ný pred 11 mesiac­mi — Visu­al Stu­dio Code, zame­ra­ný na vývoj .NET kódu na prog­ra­mo­va­cí jazyk Linu­xu a Mac, sa doč­ka­lo svo­jej 1.0 ver­zie.

Visu­al Stu­dio Code dosiah­lo svoj miles­to­ne, pri kto­rom Mic­ro­soft pozna­me­nal, že za novou ver­zi­ou sto­ja hlav­ne dopl­n­ky. Vyše roka spo­loč­nosť pra­co­va­la na vyla­de­ní tisíc­ky bugov, kto­ré sa po ces­te vyskyt­li.

Mic­ro­soft sa vyjad­ril, že v súčas­nos­ti má Visu­al Stu­dio tak­mer 1 000 roz­ší­re­ní, vďa­ka čomu umož­ňu­je pod­po­ru pre tak­mer aký­koľ­vek prog­ra­mo­va­cí jazyk. Záro­veň je loka­li­zo­va­né v devia­tich jazy­koch. Ten­to počin však nepred­sta­vu­je zázrak vytvo­re­ný Mic­ro­sof­tom. Väč­ši­na prá­ce pochá­dza z open sour­ce edi­to­ra Github’s Atom.

2016_04_14_installs

foto: code.visualstudio.com

zdroj: the­next­web, zdroj titul­nej foto­gra­fie: windowscentral.com

Pridať komentár (0)