Mic­ro­soft Visual Stu­dio má svoju 1.0 ver­ziu

Dárius Polák / 20. apríla 2016 / Tools a produktivita

Nový mul­ti­plat­for­mový nástroj Mic­ro­softu, ozná­mený pred 11 mesiacmi — Visual Stu­dio Code, zame­raný na vývoj .NET kódu na prog­ra­mo­vací jazyk Linuxu a Mac, sa doč­kalo svo­jej 1.0 ver­zie.

Visual Stu­dio Code dosiahlo svoj miles­tone, pri kto­rom Mic­ro­soft pozna­me­nal, že za novou ver­ziou stoja hlavne dopl­nky. Vyše roka spo­loč­nosť pra­co­vala na vyla­dení tisícky bugov, ktoré sa po ceste vyskytli.

Mic­ro­soft sa vyjad­ril, že v súčas­nosti má Visual Stu­dio tak­mer 1 000 roz­ší­rení, vďaka čomu umož­ňuje pod­poru pre tak­mer aký­koľ­vek prog­ra­mo­vací jazyk. Záro­veň je loka­li­zo­vané v devia­tich jazy­koch. Tento počin však nepred­sta­vuje zázrak vytvo­rený Mic­ro­sof­tom. Väč­šina práce pochá­dza z open source edi­tora Github’s Atom.

2016_04_14_installs

foto: code.visualstudio.com

zdroj: the­next­web, zdroj titul­nej foto­gra­fie: windowscentral.com

Pridať komentár (0)