Fran­cúz­sky miliar­dár zalo­žil za $100 mili­ó­nov dolá­rov školu prog­ra­mo­va­nia, ktorá je zadarmo!

Dárius Polák / 22. mája 2016 / Business

Tech­nické vzde­lá­va­nie zadarmo. Radi­kálna fran­cúz­ska tech­nická škola, finan­co­vaná pod­ni­ka­te­ľom Xavie­rom Nie­lom pri­chá­dza do Sili­con Val­ley. Plá­nuje v nasle­du­jú­cich pia­tich rokoch vycho­vať 10 000 štu­den­tov.

Táto škola, opa­ku­jem, ktorá bude posky­to­vať vzde­la­nie zadarmo(!), čo pre Ame­riku nie je také kaž­do­denné, sa bude pri­márne sústre­diť na vzde­lá­va­nie prog­ra­mo­va­nia a pod­ni­ka­teľ­ského zmýš­ľa­nia. Nesie názov „42“, čo odka­zuje na Sto­pá­rovho sprie­vodcu gala­xiou, kde číslo 42 je odpo­ve­ďou pre „život, ves­mír, a všetko“.

Niel, ktorý nedo­kon­čil strednú školu, je fran­cúz­sky tech­no­lo­gický gigant. Svoju prvú 42-ku zalo­žil vo svo­jej rod­nej kra­jine v roku 2013 a jeho cie­ľom bolo zatriasť fran­cúz­skym vzde­la­ním. Hlav­nou úlo­hou bolo vytvo­riť z kaž­dého štu­denta člo­veka, ktorý dokáže rie­šiť prob­lémy.

Xavier-Niel1-e1364309895178

Xavier Niel, zakla­da­teľ 42, foto: rudebaguette.com

Už teraz má 42 veľ­kých pod­po­ro­va­te­ľov akými sú CEO Snap­chatu Evan Spie­gel, CEO Twit­teru Jack Dor­sey a CEO Slacku Ste­wart But­ter­field. Spie­gel ju nazval škola z budúc­nosti, a Dor­sey uvie­dol, že pri­víta kaž­dého inži­niera z tejto školy veľ­kou náru­čou.

Takto bude 42 fun­go­vať v Spo­je­ných štá­toch:

  • poten­ciálny štu­dent nepot­re­buje matu­ritu, ani iný doklad o ukon­čení vzde­lá­va­nia. Všetci záu­jem­co­via vo veku od 18 do 30 si prejdú pri­jí­ma­cou skúš­kou v podobe logic­kého testu (nemu­sia vedieť prog­ra­mo­vať). Tým, kto­rým sa to podarí, si prejdú ďal­šou mesač­nou skúš­kou, ktorá sa nazýva „bazén“ – 100 hodín tré­ningu týž­denne, v kto­rom hodia kan­di­dá­tov rovno “do vody”, kde sa ukáže, kto vie plá­vať, a kto sa utopí. Kto prejde i týmto, nastúpi na 3 až 5 ročný prog­ram.
  • Škola nemá žiad­nych uči­te­ľov. Štu­denti pra­cujú v 2 až 5 člen­ných sku­pin­kách na prog­ra­mo­va­cích výzvach. Oča­káva sa od nich, že všetko, čo potre­bujú nájdu na inter­nete (všetko potrebné vyba­ve­nie dostanú na 24/7).
  • Nie sú žiadne poplatky. Niel posky­tol na štart nezis­kovky $100 mili­ó­nov dolá­rov a nečaká za to nijaký zisk. Má iba malé oča­ká­va­nia, že absol­venti budú po čase pod­po­ro­vať školu.
  • 42 sa bude rozp­res­tie­rať na vyše 18580 m2 vo Femonte, Cali­for­nii, s inter­ná­tom s kapa­ci­tou 300 miest (po čase sa plá­nuje navý­šiť na 600), ktorý bude rov­nako zdarma.
image.jpg

učebňa 42, fotka: sciencealert.com

Od spus­te­nia v roku 2013 vo Fran­cúz­sku škola obdr­žala 200 000 pri­hlá­šok, a absol­vo­valo ju cez 2 500 štu­den­tov.

Tu je email, ktorý dostane každý záu­jemca, ktorí pošle pri­hlášku:

Kto­koľ­vek si, odkiaľ­koľ­vek pochá­dzaš, a čokoľ­vek si robil (a nero­bil) pred­tým, si na tom správ­nom mieste. Tu na štar­to­va­cej čiare nemáš nijaký náskok ani stratu na aké­ho­koľ­vek kan­di­dáta v 42. Všetko je v tvo­jich rukách. Naozaj.

Pri­jí­mací pro­ces je krok po kroku. Jed­no­du­cho no povinne, prog­res kan­di­dáta je umiest­nený na jeho vlast­nej pod­stránke. Tieto kroky nám umož­nia poznať ťa lep­šie, otes­to­vať tvoje schop­nosti učiť sa IT, a roz­hodnú o tvo­jom pri­jatí na bazén. Aaah..bazén…

Zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej fotky: coursereport.com

Pridať komentár (0)