Mili­ó­ny ľudí stra­tia mož­nosť zís­kať zdar­ma Win­do­ws 10

Dárius Polák / 9. mája 2016 / Tech a inovácie

Mic­ro­soft ozná­mil, že už čosko­ro spo­plat­ní Win­do­ws 10, s cenov­kou $119 dolá­rov.

Vo svo­jom blo­go­vom prís­pev­ku, spo­loč­nosť potvr­di­la, že aktu­ali­zá­cia na naj­nov­ší ope­rač­ný sys­tém z Win­do­ws 8 ale­bo 8.1. skon­čí 29. júla. Ďalej posu­nu­la infor­má­ciu, že ich naj­nov­ší ope­rač­ný sys­tém pou­ží­va viac ako 300 mili­ó­nov zaria­de­ní na celom sve­te.

Čís­la však uka­zu­jú, že naj­pou­ží­va­nej­ší ope­rač­ný sys­tém na desk­to­pe je Win­do­ws 7 s 55,71% podie­lom, nasle­du­je Win­do­ws XP s 11,68%, a Win­do­ws 8.1. s 10,68%. Až potom nasle­du­je Win­do­ws 10, s 7,94%. Tým pádom, tak­mer 60% ľudí dalo stop­ku vlaj­ko­vej lodi Mic­ro­sof­tu.

Bez názvu

fot­ka: netmarketshare.com

Pre­čo? S Win­do­ws 10 sa spá­ja veľa kon­tro­ver­zie oko­lo súkro­mia, nespo­ľah­li­vos­ti, a pre­dov­šet­kým bugov. Ak ťa však i toto neod­ra­di­lo, máš ešte vyše 2 mesia­ce na to, aby si využil ponú­ka­nú mož­nosť.

zdroj: the­next­web, zdroj titul­nej fot­ky: thenextweb.com

Pridať komentár (0)