Mili­óny ľudí stra­tia mož­nosť zís­kať zdarma Win­dows 10

Dárius Polák / 9. mája 2016 / Tech a inovácie

Mic­ro­soft ozná­mil, že už čoskoro spo­platní Win­dows 10, s cenov­kou $119 dolá­rov.

Vo svo­jom blo­go­vom prís­pevku, spo­loč­nosť potvr­dila, že aktu­ali­zá­cia na naj­novší ope­račný sys­tém z Win­dows 8 alebo 8.1. skončí 29. júla. Ďalej posu­nula infor­má­ciu, že ich naj­novší ope­račný sys­tém pou­žíva viac ako 300 mili­ó­nov zaria­dení na celom svete.

Čísla však uka­zujú, že naj­pou­ží­va­nejší ope­račný sys­tém na desk­tope je Win­dows 7 s 55,71% podie­lom, nasle­duje Win­dows XP s 11,68%, a Win­dows 8.1. s 10,68%. Až potom nasle­duje Win­dows 10, s 7,94%. Tým pádom, tak­mer 60% ľudí dalo stopku vlaj­ko­vej lodi Mic­ro­softu.

Bez názvu

fotka: netmarketshare.com

Prečo? S Win­dows 10 sa spája veľa kon­tro­ver­zie okolo súkro­mia, nespo­ľah­li­vosti, a pre­dov­šet­kým bugov. Ak ťa však i toto neod­ra­dilo, máš ešte vyše 2 mesiace na to, aby si využil ponú­kanú mož­nosť.

zdroj: the­next­web, zdroj titul­nej fotky: thenextweb.com

Pridať komentár (0)