Mili­óny strá­nok fun­gu­jú­cich cez WordP­ress čaká upg­rade na HTTPS

Michal Sorkovský / 10. apríla 2016 / Tech a inovácie

Wordp­ress ozná­mil, že každú stránku fun­gu­júcu na jeho plat­forme čaká upg­rade na HTTPS. Táto zmena bude zna­me­nať veľký posun sme­rom k zabez­pe­če­nej­šiemu inter­netu.

unnamed

HTTPS je pre teba vlastne už dostupné, pokiaľ máš stránku typ „názov.wordpress.com“, no teraz čaká veľký upg­rade aj všetky weby s vlast­nými domé­nami! Táto zmena bude pri­tom auto­ma­ticky apli­ko­vaná pri kaž­dej novej stránke, ktorá bude cez WordP­ress roz­be­hnutá a záro­veň sa upg­ra­denu všetky už exis­tu­júce weby. WordP­ress pri­tom auto­ma­ticky pre­sme­ruje všetky žia­dosti využí­va­júce HTTP na novú HTTPS ver­ziu.

WordP­ress je dnes naj­po­pu­lár­nej­ším CMS sys­té­mom. Vzhľa­dom na to, že ho využíva až štvr­tina zo všet­kých webo­vých strá­nok, je jasné, že upg­rade na HTTPS spô­sobí obrov­ský posun sme­rom k bez­pe­če­nej­šiemu inter­netu. 

11-4

foto: thenextweb.com

Táto zmena je nepo­chybne spô­so­bená aj fak­tom, že Google začína upred­nost­ňo­vať zabez­pe­čené domény pred tými neza­bez­pe­če­nými. Tech­no­lo­gický gigant pri­tom zdô­raz­nil fakt, že aj via­cero jeho vlast­ných pro­duk­tov čaká rov­naký upg­rade.

WordP­ress momen­tálne pra­cuje s pro­jek­tom Let’s Enc­rypt na auto­ma­ti­zá­cii cer­ti­fi­kač­ného pro­cesu pre stránky, ktoré využí­vajú jeho plat­formu.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: bestthenews.com

Pridať komentár (0)