Miloš Šaj­bi­dor: Stroje, ktoré sa rútia 100km/h cez pre­kážky – to treba vidieť na vlastné oči

Veronika Horváthová / 22. júna 2016 / Business

25. júna sa bude konať medzi­ná­rodná súťaž dro­nov, Drone race v Dubo­vej pri Modre. Orga­ni­zá­to­rom je slo­ven­ský Uavo­nic — top dodá­va­teľ a špe­cia­lista na bez­pi­lotné tech­no­ló­gie, ktorý tak­tiež patrí medzi európ­sku špičku. Túto jedi­nečnú akciu nám pred­sta­vil Miloš Šaj­bi­dor, sales direc­tor Uavo­nicu.

Boli ste si po inšpi­rá­ciu na podob­nej sve­to­vej súťaži v Dubaji. Videla som fotky a vyze­ralo to bez pre­há­ňa­nia pompézne. Naz­bie­ral si dobré nápady, ktoré Uavo­nic využije aj u nás na pre­te­koch?

Naše plá­no­va­nie Drone Race siaha ďaleko pred event v Dubaji, vedeli sme, že to chceme na Slo­ven­sku, iba sme sa roz­ho­do­vali nad dátu­mom. Dubaj bol pre nás sig­ná­lom, že to ľudia chcú a že je o pre­teky veľký záu­jem. Vidieť špič­ko­vých pilo­tov s ich schop­nos­ťami je úžasné. Stroje, ktoré sa rútia 100km/h cez pre­kážky – to treba vidieť na vlastné oči.

Nápa­dov máme plno, hlavne dostať ľudí, aby mali výborný výhľad priamo na lie­ta­júce stroje, to je niečo, čo sme pre­pra­co­vali. Vidieť pekný let, alebo pád nadu­pa­ného drona treba vidieť zblízka.

Vylep­šo­váky k Dubaju, budú hlavne v trá­vení času medzi lie­ta­ním. Stalo sa mi, že som čakal tri hodiny len na jeden let a medzi­tým bolo hlu­cho, to sa nám na lie­taní v Dubo­vej nestane. Je tam veľa atrak­cií pre kaž­dého, bez roz­dielu veku.

piloti-uavonic-drone-race-startitup

Dubaj­ča­nia majú tra­dične sklon k veľ­ko­le­posti, opíš nám trošku ako to tam vyze­ralo a či ozaj ostali verní svo­jej povesti? :)

Bolo to veľ­ko­lepé, tak, ako to len Dubaj vie zor­ga­ni­zo­vať. Budeme tu mať kvôli imig­rač­nej poli­tike menej šej­kov v hľa­disku, ale tak hlavne to chceme pri­niesť pre Slo­ven­sko.

V Dubaji to bol hlavne jeden z drah­ších even­tov, takže tam boli skôr v hľa­disku zastú­pení ľudia z pro­fe­sie z celého sveta a bolo tam veľmi málo domá­cich.

dron-kostra-drone-race-startitup

Vysvetli nám ako fun­gujú kon­krétne pre­teky a čo sa na nich presne deje?

Najprv by som začal s tým, ako sa lieta. Pre­te­kár­sky dron, je malý stroj s enorm­nou silou, ktorý má na sebe zave­senú kameru, poľa kto­rej pilot lieta. Pilot má na hlave oku­liare a vidí to, čo je pred stro­jom. Pre­po­je­nie nemá žiadne omeš­ka­nie, takže umož­ňuje manév­ro­vať stroj pri extrémne vyso­kej rých­losti. Nie­kedy tie stroje ani poriadne nie je vidieť.

Štar­tujú via­cerí súťa­žiaci naraz, majú na trati pre­kážky, kto­rým sa musia vyhnúť, alebo cez ne prejsť. Potom ide hlavne o to, aby prišli do cieľa v čo naj­lep­šom čase – pop­ravde, veľa ich do cieľa neprejde. :)

draha-drone-race-uavonic-startitup

Je to cel­kom nová súťažná dis­cip­lína na Slo­ven­sku. Sú už na svete nejakí slávni pre­te­kári, ktorí sa obja­via aj v Dubo­vej?

Na kaž­dom kon­ti­nente sa ich nachá­dza pár. U nás máme priamo vo firme veľmi dob­rého pre­te­kára Ľuba. Skladá každý mesiac jed­ného pre­te­kár­skeho drona a pra­cuje na odstrá­není kaž­dého gramu zo svojho pro­fe­si­onál­neho stroja. Bude zážit­kom sa poze­rať na jeho schop­nosti lie­tať.

Na súťaži budú via­cerí medzi­ná­rodní súťa­žiaci, ktorí pat­ria k špičke.

drone-kostra-2-drone-race-startitup

Na Slo­ven­sku je veľa regu­la­cií, proti voľ­nému lie­ta­niu bez­pi­lot­ných pros­tried­kov, kto­rými sú aj drony. Ako to bude v Dubo­vej? 

V Dubo­vej máme všetko pri­pa­vené, aby sme mohli lie­tať, budeme tam natá­čať aj s našimi veľ­kými strojmi a tí čo budú mať záu­jem, si budú môcť zalie­tať aj s malými dronmi – všetko v rámci pred­pi­sov. Budeme sa tam aj veno­vať mož­nos­tiam lie­ta­nia na Slo­ven­sku.

Na tejto medzi­ná­rod­nej súťaži budeme lie­tať podľa pra­vi­diel FAI (Fédé­ra­tion Aéro­nau­ti­que Inter­na­ti­onale) – je to orga­ni­zá­cia, ktorá má na sta­rosti všetky letecké športy a tak­tiež vytvára pra­vidlá pre jed­not­livé kate­gó­rie, akou je v tomto prí­pade kate­gó­ria F3U – FPV race pre drony. Piloti musia mať pred súťa­žou vyba­venú špor­tovú licen­ciu, aby sa mohli zúčast­niť.

pretekarske-drony-drone-race-startitup

To sa určite nikto nebude nudiť. :) Môžem si teda prísť do Dubo­vej pove­dzme zalie­tať aj s vlast­ným dro­nom?

Vlast­ným dro­nom sa na Dubo­vej lie­tať nebude dať, ale máme tam dosť našich veľmi výkon­ných stro­jov, ako aj hra­čiek, s kto­rými sa bude dať lie­tať. Všetko v rámci bez­peč­nosti.

fun-backpack-drone-race-startitup

Čo ste si všetko pri­pra­vili pre ľudí na pre­te­koch v Dubo­vej? Budú aj atrak­cie, kto­rých sa môžu priamo zúčast­niť?

Voľno časové akti­vity sme chceli opie­rať o lie­ta­nie, preto je tu veľa atrak­cií, na kto­rých si náv­štev­níci budú môcť zalie­tať, alebo kde sa bude načo poze­rať. Budú tam stánky s občerstve­ním a veľa ďal­šieho. Medzi atrak­cie bude pat­riť:

  • Výhliad­kové lety (Cessna, Viper)
  • FPV Fre­es­tyle show
  • Drone Pilot Aca­demy
  • Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip
  • Ukážky RC mode­lov
  • FPV Foot­ball

Drony už nie sú zále­ži­tos­ťou úzkej sku­piny nad­šen­cov, ale začína sa o nich zau­jí­mať aj verej­nosť. Stá­vajú sa drony viac komerčné?

Áno, dnes si už každý nájde na trhu to, čo by ho zau­jí­malo, od malých inte­ri­é­ro­vých dro­nov, s kto­rými sa dá lie­tať aj v obý­vačke bez toho, aby ste roz­bili tele­ví­zor alebo lus­ter až po obrov­ské drony, na ktoré treba pilotný pre­ukaz a všetky povo­le­nia. Budeme tam pre­zen­to­vať rôzne mož­nosti pre pou­ží­va­teľa ako aj pre pro­fe­si­onálne pou­ži­tie. Určite si tam prídu na svoje pro­fíci v natá­čaní, ako aj rodi­čia s deťmi.

Náv­štev­níci si teda môžu poži­čať vaše drony a lie­tať s nimi?

Bude sa tam dať lie­tať s veľa strojmi. Ale nie­ktoré si náv­štev­níci budú musieť zaslú­žiť jaz­dou zruč­nosti v klietke. Budeme tam mať veľmi silné “mašiny”.

final-vitazi-uavonic-drone-race-startitup
Pridať komentár (0)