Milu­jete dizajn? Videá a pred­nášky, ktoré by ste si nemali nechať ujsť

Webdesigning: Michal Králik / 22. september 2014 / Tools a produktivita

Pre web dizaj­néra je nevy­hnutná inšpi­rá­cia a nado­bú­da­nie nových vedo­mostí o tren­doch. Dobrá kon­fe­ren­cia vie pri­niesť oboje. Pri­náša pro­fe­si­onálny rast, zdie­ľa­nie vedo­mostí a kre­a­tív­neho ducha.

Počet kon­fe­ren­cií okolo web dizajnu sa stále zvy­šuje a nové tech­niky a trendy pri­bú­dajú a menia sa. Mož­ností na inter­nete ako sa niečo nové naučiť je veľa. Veľa kon­fe­ren­cií ponúka pla­tené ale aj zadarmo stre­a­mo­va­nie, ak sa nena­chá­dzate v okolí a témy vás zau­jí­majú. Preto vám pri­ná­šame nie­koľko inšpi­rá­cií na zdroje, You­Tube kanály a kon­fe­ren­cie, ktoré sa konali. Ak ste nejakú kon­fe­ren­ciu zmeš­kali alebo si chcete znova obsah prejsť, nech sa páči.

Orga­ni­zed Won­der (Orga­ni­zo­vané zázraky)Organized Wonder

Je zdroj skve­lého obsahu. Stránka ponúka inter­view, krátke videá, kon­fe­ren­cie a rôzne iné videá z inter­netu. Môžete nasle­do­vať ľudí ale aj zdie­ľať obsah s inými.

Ont­wikontwik - Free Lectures, Screencasts and conferences

Ont­wik je “kniž­nica” rôz­neho obsahu zdie­laná z You­Tube a Vimeo. Nemu­síte nasle­do­vať všetky možné kanály, tu si vybe­riete obsah, ktorý vás práve zau­jíma. Môžete komen­to­vať jed­not­livé videá a teda komu­ni­ko­vať s ostat­nými uží­va­teľmi.

The TYPO Video Por­talTYPO Talks

TYPO kon­fe­ren­cie sú o ino­va­tív­nych pro­fe­si­oná­loch, dizaj­né­roch, umel­cov.

Ďalej si pozrieme nie­koľko Vimeo kaná­lov, ktoré stoja zato:

Cre­a­tive mor­nings

(Kre­a­tívne rána) sú nie­kto­rým slo­ven­ským čita­te­ľom známe, keď že podobné podu­ja­tia bývajú aj v Bra­ti­slave. Tieto kre­a­tívne rána sa konajú raz mesačne v rôz­nych mes­tách okolo sveta.

Priamy odkaz na hlavnú stránku podu­jatí: Creativemornings.com

MADinS­pain

je medzi­ná­rodné podu­ja­tie zame­rané na dizajn. Ročne sa stre­tá­vajú kre­a­tívny dizaj­néri a agen­túre v Mad­ride, aby zdie­ľali ich nápady.

Bey­ond Tel­ler­rand

je troj-dňové podu­ja­tie spolu s works­hopmi a pred­náš­kami vyso­kej kva­lity. Zame­rané na web dizajn, tech­no­ló­gie, inšpi­rá­cie .

Webs­ha­ped

Fín­ska jed­no­dňová kon­fe­ren­cia, ktorá spája dizajn a prog­ra­mo­va­nie.

Thin­king Digi­tal

je 3 dni trva­júce podu­ja­tie, s reč­níkmi z celého sveta. Hovorí sa o tech­no­ló­giách, médiach, vede, umení iných zau­jí­ma­vých témach. Toto podu­ja­tie má širokú ponuku rôz­nych tém a nájdu sa medzi nimi aj veľmi zau­jí­mavé témy z web dizajnu či prog­ra­mo­va­nia.

Re:Build

je kon­fe­ren­cia o budo­vaní inter­netu, a reč­níci sú zo všet­kých mož­ných odbo­rov okolo Webu.

99U Con­fe­rence

99U je časť behance zame­raná na vzde­lá­va­nie. Kon­fe­ren­cie sa konajú každú jar a stre­táva sa tam viac ako 400 kre­a­tív­cov.

Zdroj: webdesigning.sk

Pridať komentár (0)