Min­gle Games: “Asi naj­dô­le­ži­tej­šia vec je veriť si a zís­kať tych správ­nych Ľudí.”

Filip Mikschik / 27. januára 2015 / Lifehacking

Vyspo­ve­da­ný Vla­di­slav z Min­gle Games.

Čo Min­gle Games robí?

Min­gle Games sa zaobe­rá vývo­jom mobil­ných hier.

Pre­čo si roz­be­hol Min­gle Games?

V prvo rade to bol môj celo­ži­vot­ný sen mať vlast­nú fir­mu na hry. Celý život hrám hry a vždy som chcel Mať vlast­ný team a tvo­riť hry, kto­ré mam rád. Po zís­ka­ní potreb­ných vedo­mos­tí v her­ných fir­mách Ako je Dis­ney Mobi­le som cítil, že už je na čase, aby som to koneč­ne roz­be­hol.

Čo je tvo­ja inšpi­rá­cia?

Všet­ko! Hľa­dám inšpi­rá­ciu na kaž­dom kro­ku. Pova­žu­jem sa za vní­ma­vé­ho člo­ve­ka a inšpi­rá­ciu doká­žem nájsť v prí­ro­de, ves­mí­re, vede, ľuďoch, iných hrách, fil­moch, zvie­ra­tách, mojej dcér­ky … pros­te vša­de.

Čo pova­žu­ješ za naj­väč­ší úspech Min­gle Games?

Naša posled­ná hra Dark Lands mala zatial defi­ni­tív­ne naj­väč­ších úspe­chov, ale z môj­ho pohľa­du je to ľen začia­tok a chce­me dosiah­nuť o moc viac. Som rád, že sme s kaž­dým pro­jek­tom pokro­či­li Ďalej a pou­či­li sa z chýb, kto­ré sme uro­bi­li. Máme schop­nosť Seba-ref­le­xie a posú­va­nia kva­li­ty pro­duk­tov. Aktu­ál­ne sa roz­ši­ru­je­me a z pôvod­né­ho počtu 2 je nás teraz už 9.

Aké sú vaše plá­ny do budúc­nos­ti?

Cieľ je vytvo­riť her­nú spo­loč­nosť, kto­rá doká­že vytvá­rať reve­nue taký, aby sme rást­li, zlep­šo­va­li kva­li­tu pro­duk­tov a sta­li sa dôle­ži­tým glo­bál­nym hrá­čom v her­nom prie­mys­le. Chce­me vytvo­riť spo­loč­nosť, v kto­rej ľudia milu­jú PRA­CO­VAŤ, kto­rá doká­že moti­vo­vať ľudí a vytvá­ra pro­duk­ty na naj­vyš­šej úrov­ni.

Aké typy ľudí hľa­dá­te do svoj­ho tímu?

Hľa­dá­me váš­ni­vých hrá­čov. Ludia, kto­rí majú tvo­riť úžas­né hry, ich musí­me aj milo­vať. Hľa­dá­me ľudí, kto­rí milu­jú výzvu, sú kre­a­tív­ni, vní­ma­ví a seba­ve­do­mí, takých, čo nie su ľen výbor­ní, v tom čo robia, ale záro­veň sa radi učia veci nové, zlep­šu­jú sa a nema­jú prob­lém s kon­štruk­tív­nou kri­ti­kou.

V čom ste iní ako kon­ku­ren­cia?

Verí­me, že máme sil­né kre­a­tív­ne pro­stre­die, kto­ré ľudom umož­ňu­je sa rea­li­zo­vať. Našim zamest­nan­com ponú­ka­me, nie len plat, ale aj podiel na pro­fi­te pro­jek­tov na kto­rých pra­cu­jú.

Čo je pre teba pri budo­va­ní star­tup naj­dô­le­ži­tej­šie?

Sil­ná vôľa, schop­nosť učiť sa z vlast­ných chýb a nikdy sa nevzdá­vať. Ďalej je potreb­ná veľ­ká dáv­ka odol­nos­ti pro­ti stre­su, odol­nosť voči neve­ria­ce­mu oko­liu, kle­be­tám a v nepo­sled­nom rade byť pri­pra­ve­ný žiť na zaciat­koch z mini­ma finanč­ných pros­tried­kov. Veľ­mi dôle­ži­té je baviť sa s ľud­mi, počú­vat skú­se­ných a ana­ly­zo­vať čo hovo­ria. A asi naj­dô­le­ži­tej­šia vec je veriť si a zís­kať tych správ­nych ľudí.

Ako vyze­rá pra­cov­ný deň v Min­gle Games?

Kaž­dý deň na zaciat­ku mame krát­ky mee­ting tea­mu, kde zhr­nie­me čo kto uro­bil, či je nia­ky prob­lém a vedie­me dis­ku­siu ako ďalej pokra­čo­vať. Máme pres­né plá­no­va­nie čo kto robí. Tak­tiež máme krát­ky brains­tor­ming, aby bolo jas­né kam sme­ru­je­me a čo je pri­ori­ta. Toto väč­ši­nou celé neza­be­rie viac než pol hodi­nu. Násled­ne si kaž­dý robí svo­ju úlo­hu. Mimo prá­cu čo máme, rozo­erá­me a hľa­dá­me inšpi­rač­né fil­my, kni­hy, hry a všet­ko čo može pris­pieť ku kva­li­te pro­duk­tu. Nála­da je veľ­mi pria­teľ­ská a reak­tív­na. Ludí, čo máme, sú sami moti­vo­va­ní a nemu­sí­me niko­ho sle­do­vať či robí to čo má. Vac­si­nou aj tak robia viac než je naplá­no­va­né.

Neja­ké ďal­šie tipy /odporúčanie/ odkaz?

Ak ste sa dočí­tal až sem, tak ďaku­jem! A sle­duj­te nás, pri­pra­vu­je­me Zau­jí­ma­vé hry! Síce sme už teraz uzat­vo­ri­li nábor, ale vždy radi spo­zná­me talen­to­va­ných ľudí. A pre extra talen­to­va­ných a moti­vo­va­ných u nás mies­to jed­no­du­cho náj­de­te. :)

zdroj:blog.startupjobs.cz

Pridať komentár (0)