Min­gle Games: “Asi naj­dô­le­ži­tej­šia vec je veriť si a zís­kať tych správ­nych Ľudí.”

Filip Mikschik / 27. januára 2015 / Tools a produktivita

Vyspo­ve­daný Vla­di­slav z Min­gle Games.

Čo Min­gle Games robí?

Min­gle Games sa zaoberá vývo­jom mobil­ných hier.

Prečo si roz­be­hol Min­gle Games?

V prvo rade to bol môj celo­ži­votný sen mať vlastnú firmu na hry. Celý život hrám hry a vždy som chcel Mať vlastný team a tvo­riť hry, ktoré mam rád. Po zís­kaní potreb­ných vedo­mostí v her­ných fir­mách Ako je Dis­ney Mobile som cítil, že už je na čase, aby som to konečne roz­be­hol.

Čo je tvoja inšpi­rá­cia?

Všetko! Hľa­dám inšpi­rá­ciu na kaž­dom kroku. Pova­žu­jem sa za vní­ma­vého člo­veka a inšpi­rá­ciu doká­žem nájsť v prí­rode, ves­míre, vede, ľuďoch, iných hrách, fil­moch, zvie­ra­tách, mojej dcérky … proste všade.

Čo pova­žu­ješ za naj­väčší úspech Min­gle Games?

Naša posledná hra Dark Lands mala zatial defi­ni­tívne naj­väč­ších úspe­chov, ale z môjho pohľadu je to ľen začia­tok a chceme dosiah­nuť o moc viac. Som rád, že sme s kaž­dým pro­jek­tom pokro­čili Ďalej a pou­čili sa z chýb, ktoré sme uro­bili. Máme schop­nosť Seba-ref­le­xie a posú­va­nia kva­lity pro­duk­tov. Aktu­álne sa roz­ši­ru­jeme a z pôvod­ného počtu 2 je nás teraz už 9.

Aké sú vaše plány do budúc­nosti?

Cieľ je vytvo­riť hernú spo­loč­nosť, ktorá dokáže vytvá­rať reve­nue taký, aby sme rástli, zlep­šo­vali kva­litu pro­duk­tov a stali sa dôle­ži­tým glo­bál­nym hrá­čom v her­nom prie­mysle. Chceme vytvo­riť spo­loč­nosť, v kto­rej ľudia milujú PRA­CO­VAŤ, ktorá dokáže moti­vo­vať ľudí a vytvára pro­dukty na naj­vyš­šej úrovni.

Aké typy ľudí hľa­dáte do svojho tímu?

Hľa­dáme váš­ni­vých hrá­čov. Ludia, ktorí majú tvo­riť úžasné hry, ich musíme aj milo­vať. Hľa­dáme ľudí, ktorí milujú výzvu, sú kre­a­tívni, vní­maví a seba­ve­domí, takých, čo nie su ľen výborní, v tom čo robia, ale záro­veň sa radi učia veci nové, zlep­šujú sa a nemajú prob­lém s kon­štruk­tív­nou kri­ti­kou.

V čom ste iní ako kon­ku­ren­cia?

Veríme, že máme silné kre­a­tívne pro­stre­die, ktoré ľudom umož­ňuje sa rea­li­zo­vať. Našim zamest­nan­com ponú­kame, nie len plat, ale aj podiel na pro­fite pro­jek­tov na kto­rých pra­cujú.

Čo je pre teba pri budo­vaní star­tup naj­dô­le­ži­tej­šie?

Silná vôľa, schop­nosť učiť sa z vlast­ných chýb a nikdy sa nevzdá­vať. Ďalej je potrebná veľká dávka odol­nosti proti stresu, odol­nosť voči neve­ria­cemu oko­liu, kle­be­tám a v nepo­sled­nom rade byť pri­pra­vený žiť na zaciat­koch z minima finanč­ných pros­tried­kov. Veľmi dôle­žité je baviť sa s ľudmi, počú­vat skú­se­ných a ana­ly­zo­vať čo hovo­ria. A asi naj­dô­le­ži­tej­šia vec je veriť si a zís­kať tych správ­nych ľudí.

Ako vyzerá pra­covný deň v Min­gle Games?

Každý deň na zaciatku mame krátky mee­ting teamu, kde zhr­nieme čo kto uro­bil, či je niaky prob­lém a vedieme dis­ku­siu ako ďalej pokra­čo­vať. Máme presné plá­no­va­nie čo kto robí. Tak­tiež máme krátky brains­tor­ming, aby bolo jasné kam sme­ru­jeme a čo je pri­orita. Toto väč­ši­nou celé neza­be­rie viac než pol hodinu. Následne si každý robí svoju úlohu. Mimo prácu čo máme, rozo­eráme a hľa­dáme inšpi­račné filmy, knihy, hry a všetko čo može pris­pieť ku kva­lite pro­duktu. Nálada je veľmi pria­teľ­ská a reak­tívna. Ludí, čo máme, sú sami moti­vo­vaní a nemu­síme nikoho sle­do­vať či robí to čo má. Vac­si­nou aj tak robia viac než je naplá­no­vané.

Nejaké ďal­šie tipy /odporúčanie/ odkaz?

Ak ste sa dočí­tal až sem, tak ďaku­jem! A sle­dujte nás, pri­pra­vu­jeme Zau­jí­mavé hry! Síce sme už teraz uzat­vo­rili nábor, ale vždy radi spo­známe talen­to­va­ných ľudí. A pre extra talen­to­va­ných a moti­vo­va­ných u nás miesto jed­no­du­cho náj­dete. :)

zdroj:blog.startupjobs.cz

Pridať komentár (0)