Miro­slav Haj­noš — nená­pad­ný mar­ke­tér

Jaroslav Dodok / 23. októbra 2014 / Rozhovory

Pred­ná­ša, ces­tu­je, blo­gu­je, mobi­li­zu­je mla­dých aktív­nych ľudí a hlav­ne kan­di­du­je za poslan­ca do Európ­ske­ho par­la­men­tu. Na sociál­nych sie­ťach je ako ryba vo vode. Ak vás cha­rak­te­ris­ti­ka tej­to oso­by zau­ja­la a chce­te sa dozve­dieť nie­koľ­ko rád o tom, ako vybu­do­vať na inter­ne­te sil­nú komu­ni­tu fanú­ši­kov, čítaj­te ďalej…

Aby ste chá­pa­li súvis­los­tiam, pokú­sim sa Mira pred­sta­viť ešte raz. Je absol­ven­tom UMB v Ban­skej Bys­tri­ci, zakla­da­te­ľom Európ­ske­ho dia­ló­gu, dob­ro­voľ­ní­kom a akti­vis­tom, no a v súčas­nos­ti aj gene­rál­nym sek­re­tá­rom Európ­skej demok­ra­tic­kej stra­ny. To čo robí, vie na inter­ne­te pre­dať. O tom­to a mno­hých iných veciach bol roz­ho­vor s ním….

Miro, poď­me si zaspo­mí­nať ešte na štu­dent­ské časy. Štu­do­val si na Uni­ver­zi­te Mate­ja Bela v Ban­skej Bys­tri­ci. Vedel si už vte­dy, že sa budeš zau­jí­mať o európ­ske zále­ži­tos­ti a mobi­li­zo­vať tisíc­ky mla­dých ľudí?
Na obdo­bie vyso­koš­kol­ské­ho štú­dia spo­mí­nam s úsme­vom na tvá­ri, pre­to­že som pre­žil päť úžas­ných rokov. Keď som si podá­val pri­hláš­ku na Fakul­tu prí­rod­ných vied, odbor Apli­ko­va­ná infor­ma­ti­ka, mal som záu­jem veno­vať sa infor­ma­ti­ke, keď­že ma táto oblasť bavi­la a vedel som, že je v nej veľ­mi dob­rá uplat­ni­teľ­nosť.

Kedy si sa roz­ho­dol obja­vo­vať svet mimo Slo­ven­ska?
Záu­jem o európ­ske zále­ži­tos­ti nastal prav­de­po­dob­ne naj­mä vďa­ka mojej “európ­skej skú­se­nos­ti”, po tom ako som sa vrá­til z prog­ra­mu Eras­mus, kto­rý som ako dru­hák na vyso­kej ško­le absol­vo­val vo Fín­sku. Táto skú­se­nosť ma inšpi­ro­va­la natoľ­ko, že som s ďal­ší­mi pria­teľ­mi na našej uni­ver­zi­te zalo­žil orga­ni­zá­ciu Eras­mus Stu­dent Network (ESN), kto­rá sa sta­ra­la o zahra­nič­ných štu­den­tov a pomá­ha­la odde­le­niu uni­ver­zi­ty pre zahra­nič­nú spo­lu­prá­cu. Už vte­dy som začal cho­diť na prvé kon­fe­ren­cie, repre­zen­to­vať moju uni­ver­zi­tu a spoz­ná­vať pro­európ­sky zmýš­ľa­jú­cich ľudí.

65103_4918626720562_889282263_n

Ako s odstu­pom času hod­no­tíš toto obdo­bie?
Odbor­né skú­se­nos­ti, kto­ré som zís­kal počas štú­dia apli­ko­va­nej infor­ma­ti­ky, hod­no­tím veľ­mi pozi­tív­ne. Využí­vam ich kaž­dý deň a čas­to mi uľah­ču­jú prá­cu. Vyso­ká počí­ta­čo­vá gra­mot­nosť, spra­vo­va­nie vlast­nej inter­ne­to­vej strán­ky, strán­ky Európ­ske­ho dia­ló­gu, až po tvor­bu dizaj­nu jed­not­li­vých člán­kov, mi umož­ňu­je pre­tvá­rať moju fan­tá­ziu do reál­nej podo­by, čím v koneč­nom dôsled­ku môžem efek­tív­nej­šie pre­sa­dzo­vať aj svo­je “EÚ mys­le­nie”.

Už ako štu­dent si mal veľa prí­le­ži­tos­tí vyces­to­vať do zahra­ni­čia. Povedz nám aspoň o jed­nej…
To áno, hneď v dru­hom roč­ní­ku som šiel na Eras­mus do Fín­ska. Spo­mí­nam si ešte teraz, že keď som pri­le­tel na sever Fín­ska, bola prá­ve polár­na noc. Veľ­mi zau­jí­ma­vý zjav. S mojim spo­lu­bý­va­jú­cim Ruiom z Por­tu­gal­ska sme dali dole záve­sy, pre­to­že nám zava­dza­li. No o pár mesia­cov na to, keď už bol polár­ny deň, sme muse­li spá­vať s noč­ný­mi pokrýv­ka­mi očí, kedže sme už dáv­no záve­sy nema­li. Počas vyso­kej ško­ly bolo mno­ho prí­le­ži­tos­tí na vyces­to­va­nie. Spo­mí­nam si, že som jeden týž­deň bol v Istan­bu­le, dru­hý na pred­náš­ke v Ban­skej Bys­tri­ci, a ten ďal­ší na kon­fe­ren­cii v Milá­ne.

Na toto tvo­je roz­lie­ta­né obdo­bie si veľ­mi dob­re pamä­tám. Keď som ta pred­sta­vo­val na kon­fe­ren­cii TEDxBan­ská Bys­tri­ca musel som si pozna­čiť, z kto­rej kra­ji­ny si pri­le­tel, lebo som v tom začí­nal mať jed­no­du­cho bod­rel…
(smiech) Dru­há význam­ná vec bola moja pra­cov­ná stáž vo Valen­cii, vte­dy som si zami­lo­val Špa­niel­sko a aj celé Stre­do­mo­rie. Je pod­stat­né si uve­do­miť, že vyso­ká ško­la je ako obchod a my ide­me kupo­vať vedo­mos­ti a skú­se­nos­ti.

8782608294_ebc74c1790_z

Ako to mys­líš?
Ak mla­dý člo­vek nena­kú­pi dosta­tok vedo­mos­tí, po skon­če­ní výš­ky musí pre uplat­ne­nie pre­dá­vať svoj čas. A teraz je dôle­ži­té zamys­lieť sa, čo vlast­ne chce­te? Pre­dá­vať svoj čas ale­bo skú­se­nos­ti, kto­ré máte?

Postup­ne ako sa tvo­ja kari­é­ra roz­bie­ha­la si začal tvo­riť na sociál­nych sie­ťach zau­jí­ma­vý obsah. Kedy si si zalo­žil Face­bo­ok a Twit­ter? Ak teda od teba nech­cem až prí­liš veľa…
Tým, že som vyštu­do­val infor­ma­ti­ku, mám k počí­ta­čom, jed­not­li­vým prog­ra­mom a IT tech­no­ló­giám veľ­mi blíz­ko, lebo viem ako fun­gu­jú, ako ich spra­vo­vať. Záro­veň ma fas­ci­nu­je dizajn a ume­nie, a prá­ve pro­stred­níc­tvom tých­to sie­tí sa dajú veci veľ­mi dob­re kom­bi­no­vať a apli­ko­vať, čo ma naozaj baví. Na Face­bo­ok-u aj na Twit­ter-i som si vytvo­ril účet nie­ke­dy v roku 2008.

Pokiaľ viem, tak Face­bo­ok máš nasta­ve­ný ako „pub­lic“. Pre­čo? Neuva­žu­ješ nie­ke­dy nad tým, že si pre ľudí až prí­liš čita­teľ­ný?
Dob­rá otáz­ka. Môj názor je, že čím viac sa člo­vek otvo­rí sve­tu, tým viac sa svet otvo­rí prá­ve jemu. Toh­to „pra­vid­la” sa držím a ria­dim sa ním v osob­nom a v pro­fe­si­onál­nom živo­te. Chcem, aby ľudia o mne vede­li, aj o tom, čo robím, pre­to­že v koneč­nom dôsled­ku to robím pre nich.

Pre nich?
Posky­tu­jem infor­má­cie verej­nos­ti za úče­lom zvý­še­nia infor­mo­va­nos­ti o jed­not­li­vých mož­nos­tiach, kto­ré sa im ponú­ka­jú. Nemys­lím len na európ­skej inšti­tú­cie, ale aj ďal­šie mož­nos­ti, kto­ré mla­dý člo­vek môže využiť na svoj roz­voj.

1380847_10202152979963049_675233119_n

Obsah, kto­rý pri­dá­vaš je čas­to komen­to­va­ný a zdie­ľa­ný…
Prie­mer­ný člo­vek má pod­ľa mňa pri­bliž­ne 300 – 400 pria­te­ľov. Ak však člo­vek žil urči­tú dobu v rôz­nych čas­tiach Slo­ven­ska či sve­ta, toto čís­lo urči­te vzras­tie.

Koľ­ko ich máš teda ty?
(Smiech) Tak poď­me si to zrá­tať… Budem rátať mies­ta, kde som žil viac ako 4 mesia­ce a tie vyná­so­bím počtom 200, ok? Byt­ča (SK), Lip­tov­ský Hrá­dok (SK), Bra­ti­sla­va (SK), Ban­ská Bys­tri­ca (SK), Blan­sko (CZ), Lon­dýn (UK), Liver­po­ol (UK), Skel­mers­da­le (UK), Oulu (FI), Valen­cia (ES), Las Pal­mas de Gran Cana­ria (ES). 12×200 je cca 2500 pria­te­ľov, kto­rých mám pri­bliž­ne na face­bo­oku ;-)

Čomu sa venu­ješ na mod­rej sociál­nej sie­ti?
Pro­stred­níc­tvom Face­bo­oku môže­te spoz­ná­vať nových ľudí a budo­vať pria­teľ­stvá, no netre­ba zabú­dať aj na osob­ný kon­takt. Face­bo­ok je pohodl­ný nástroj, vždy si rád pozriem, čo robí môj kama­rát v Lon­dý­ne a zaspo­mí­nam si na časy, keď som tam žil, ale­bo si pozriem pro­fi­ly diev­čat, s kto­rý­mi som pra­co­val na Kanár­skych ostro­voch, kde som bol na Európ­skej dob­ro­voľ­níc­kej služ­be. Aj o tom­to je Face­bo­ok, aby spá­jal ľudí z rôz­nych kútov sve­ta i keď sú od seba vzdia­le­ní tisí­ce kilo­met­rov.

Okrem toho máš aj Face­bo­ok fan page. Je neja­ký roz­diel medzi tým, aký obsah náj­dem tu a aký na tvo­jom osob­nom pro­fi­le?
V zása­de ani nie.

Tak potom?
Viac času však venu­jem svo­jej fan page na Face­bo­ok-u. Pre­ja­vu­je sa to naj­mä v tom, že má urči­tý štýl a dizajn; pokú­šam sa dať jej urči­té­ho ducha ako aj pro­fe­si­ona­li­tu. Pokiaľ ide o môj osob­ný pro­fil, ten slú­ži pre­važ­ne na zdie­ľa­nie vecí, kto­ré ma zauj­mú ale napr. aj na zdie­ľa­nie svo­jich vlast­ných vecí z fan page. Tak­že je to urči­te do istej mie­ry pre­po­je­né.

Ak by si mohol svo­ju akti­vi­tu na mod­rej sociál­nej sie­ti zhr­núť do troch bodov, čo by si pora­dil ľuďom, kto­rí si chcú vybu­do­vať takú sil­nú komu­ni­tu ako ty?

Nad­še­nie,
Rob­te veci, kto­ré vás bavia, v kto­rých sa vidí­te.

Jedi­neč­nosť,
Rob­te ich inak ako ostat­ní, zau­jí­ma­vo, jed­no­du­cho inak.

Trpez­li­vosť.
Nikdy sa nevzdá­vaj­te.

10177310_742951362392240_8558356087453017503_n

Od momen­tu, kedy si redi­zaj­no­val svoj web, ho nav­šte­vu­jem ove­ľa pra­vi­deľ­nej­šie. Ako čas­to blo­gu­ješ?
Sna­žím sa kaž­dý deň pub­li­ko­vať aspoň dva člán­ky, čo je nie­ke­dy dosť kom­pli­ko­va­né, keď­že sa musím veno­vať aj prá­ci, kan­di­da­tú­re a s tým spo­je­nou kam­pa­ňou. Pod­stat­né však je, že ma to baví a napĺňa. Dôka­zom môže by aj fakt, že strán­ka hajnos.eu exis­tu­je už tre­tí rok a poma­ly sa blí­ži k 150000 náv­šte­vám. Dôle­ži­té však je aj to, čo chce­te spo­loč­nos­ti pove­dať.

A čo jej chceš pove­dať ty?
Mojou úlo­hou je uká­zať, že kaž­dý jeden život­ný prí­beh je dôle­ži­tý, a že ho tre­ba roz­ví­jať už počas štú­dia. Byť aktív­nym a neča­kať na to, že prí­le­ži­tosť prí­de k vám, ale prí­le­ži­tosť sám vyhľa­dať. Ces­tou blo­gu sa sna­žím mla­dým ľuďom pomôcť dozve­dieť sa o tých­to prí­le­ži­tos­tiach a infor­mo­vať ich. Záro­veň však dúfam, že im to otvo­rí oči a začnú byť aktív­ni a spoz­ná­vať nové veci.

Tak­mer kaž­dá fot­ka, kto­rá je pri­ra­de­ná k neja­ké­mu člán­ku zachy­tá­va tvo­ju malič­kosť. Pomá­ha čita­te­ľa zau­jať ale­bo ho skôr správ­ne nala­diť?
Napad­lo mi, že by to mohol byť dob­rý spô­sob ako moti­vo­vať ľudí. Ak pub­li­ku­jem napr. člá­nok o stá­ži v Špa­niel­sku, tak fot­ka, kto­rá pre­zen­tu­je člá­nok je z čias, keď som pôso­bil v Špa­niel­sku.

Cel­kom dob­rý nápad. Zahrá­val som sa totiž s myš­lien­kou, že u teba pre­kvi­tá nar­ciz­mus. Ale tvoj motív už chá­pem…
Tým chcem mla­dým ľuďom, resp. čita­te­ľom nepria­mo pove­dať a dať im správ­ny impulz, že je reál­ne stáž absol­vo­vať. Fot­ka­mi sa sna­žím uká­zať, že keď som to doká­zal ja, môžu to doká­zať aj oni.

Aj tak ma naj­viac prek­va­pil tvoj Twit­ter. Mať tak­mer 12 000 fol­lo­we­rov, to sa na Slo­ven­sku tak čas­to nevi­dí. Ako si to doká­zal?
Je prav­da, že Twit­ter na Slo­ven­sku nie je veľ­mi obľú­be­ný, na roz­diel od UK ale­bo Špa­niel­ska, kde je naozaj popu­lár­ny. Ako som to doká­zal? Je potreb­né byť aktív­ny, sle­do­vať (fol­low-ovať), odsle­do­vať (unfol­low-ovať) ľudí, zapá­jať sa do dis­ku­sií, aby si vás ľudia všim­li, retwe­et-ovať, jed­no­du­cho sa tomu inten­zív­ne veno­vať.

Na dru­hej stra­ne sle­du­ješ (fol­lo­wu­ješ) pod­ľa môj­ho názo­ru až prí­liš veľa ľudí…

Áno, súhla­sím. Avšak, twit­ter ponú­ka vytvo­re­nie kate­gó­rii ale­bo tak­tiež zná­my #has­ta­ge, pro­stred­níc­tvom kto­ré­ho sa môže kedy­koľ­vek zre­du­ko­vať toto čís­lo a nájsť to, čo prá­ve hľa­dám a čo ma zau­jí­ma.

IMG00410-20130108-0309

Akú hod­no­tu ti ponú­ka Twit­ter?
Spo­mí­nam si na situ­áciu, keď som žil v Lon­dý­ne a ces­ta do prá­ce a z prá­ce mi trva­la pol hodi­nu. Chcel som ju efek­tív­ne využiť, tak som sle­do­val Twit­ter a hľa­dal nové infor­má­cie. Zapá­jal som sa do všet­kých EUchat, čo mi umož­ni­lo dis­ku­to­vať o roz­lič­ných prob­lé­moch, týka­jú­cich sa EÚ s rôz­ny­mi euro­ko­mi­sár­mi, lea­der-mi EÚ ale­bo veľ­vys­lan­ca­mi. Twit­ter je rov­na­ko úžas­ný nástroj pre kon­fe­ren­cie, pre­to­že je rých­ly a dosta­ne­te vec­né infor­má­cie včas.

Ako dlho ti to trva­lo zís­kať si takú­to veľ­kú komu­ni­tu?
Na Twit­ter-i som zare­gis­tro­va­ný od roku 2009, viac aktív­ny som od roku 2012.

Dob­re, poď­me na to prak­tic­ky. Ak si nie­kto zakla­dá účet na Twit­ter-i, čo by si mu odpo­ru­čil?
Twit­ter je geniál­ny nástroj na hľa­da­nie infor­má­cií. Dám jeden prí­klad: hľa­dá­te si stáž v Talian­sku, napr. v Ríme. Ak zadá­te na Twit­ter-i nasle­dov­ný text #interns­hip #rome náj­de vám ľudí, kto­rí buď zdie­ľa­jú mož­nosť ale­bo sú na neja­kej stá­ži v Ríme. Tým pádom zís­ka­va­te veľ­mi cen­né infor­má­cie, kto­ré len tak ľah­ko nenáj­de­te na iných sociál­nych sie­ťach. Nič vám neb­rá­ni v tom, aby ste tie­to oso­by kon­tak­to­va­li, pop­ro­si­li ich o neja­ké infor­má­cie ohľa­dom danej stá­že. V tom­to je Twit­ter naozaj jedi­neč­ný, že doká­že spá­jať kon­krét­nych ľudí s rov­na­ký­mi záuj­ma­mi a vie poskyt­núť kon­krét­ne infor­má­cie, nie­ke­dy lep­šie ako goog­le ;-) A čo odpo­ru­čiť? Inšta­luj­te si ho do smart­fó­nu, aby bol stá­le s vami :)

Majú tvo­je prís­pev­ky len infor­mač­nú hod­no­tu ale­bo posky­tu­jú aj neja­kú pri­da­nú hod­no­tu?
Dob­rá otáz­ka. Ja pev­ne verím, že infor­má­cie kto­ré posky­tu­jem majú aj urči­tú pri­da­nú hod­no­tu, pre­to­že to je mojim cie­ľom. Nepos­ky­to­vať ľuďom holé fak­ty, ale vniesť do toho aj kúsok seba. Pro­stred­níc­tvom jed­not­li­vých člán­kov sa ich sna­žím moti­vo­vať k tomu aby boli viac aktív­ni a využi­li jed­not­li­vé mož­nos­ti, o kto­rých ich infor­mu­jem.

Twe­e­ty pub­li­ku­ješ vo via­ce­rých jazy­koch – v anglič­ti­ne aj slo­ven­či­ne. Mno­hí mar­ke­té­ri to neod­po­rú­ča­jú. Aká je tvo­ja skú­se­nosť?
Áno, pub­li­ku­jem v rôz­nych jazy­koch nie­len v slo­ven­či­ne ale­bo anglič­ti­ne; nie­ke­dy napí­šem nie­čo v špa­niel­či­ne, v talian­či­ne a podob­ne. Pod­ľa môj­ho názo­ru v dneš­nej dobe, kedy ľudia vyhľa­dá­va­jú infor­má­cie, vedia tak isto dob­re aj selek­to­vať. Teda, ak nie­kto nero­zu­mie dané­mu jazy­ku jed­no­du­cho pre­hliad­ne kon­krét­ny post a ide ďalej dole. Kedže selek­cia infor­má­cii je dnes nevy­hnut­ná, pova­žu­jem to skôr za výho­du pri­blí­žiť sa tak k šir­šie­mu pub­li­ku.

Keď­že veľa ces­tu­ješ, pre­mr­hal by som prí­le­ži­tosť, ak by som sa nespý­tal, kto­rá kra­ji­na ťa oslo­vi­la naj­viac…
Pri­znám sa, že ma oslo­vi­la kaž­dá kra­ji­na, kto­rú som dote­raz nav­ští­vil a vždy nie­čim iným, zau­jí­ma­vým a typic­kým.

To hovo­rí pro for­ma kaž­dý. Nie­kde sa pred­sa len musíš cítiť naj­lep­šie…
Je to potom Slo­ven­sko, kto­ré je pre mňa TOP kra­ji­nou a vždy sa sem rád vra­ciam. Je to moja rod­ná kra­ji­na a cítim sa tu doma. Aj napriek všet­kým svo­jim zahra­nič­ným skú­se­nos­tiam som sa roz­ho­dol veno­vať prá­ve tej­to kra­ji­ne a veno­vať jej všet­ko to, čo som sa dopo­siaľ naučil.

A čo káva? Akú máš naj­rad­šej? Pre prí­pad, že by ťa nie­kto po tom­to roz­ho­vo­re chcel spoz­nať aj osob­ne.
Ten­to nápoj, pat­rí medzi moje obľú­be­né, káva je môj koní­ček už nie­koľ­ko rokov. Dokon­ca som sa dočí­tal, že prvá kaviar­nič­ka bola posta­ve­ná v Benát­kach už v 17. sto­ro­čí, kon­krét­ne v roku 1645. Kávu zbož­ňu­jem a začí­nam ňou kaž­dý deň. Ráno je to typic­ky špa­niel­ske cafe con leche, poobe­de talian­ské espres­so a večer si rád dám už len ľah­šiu ame­ric­kú kávu. Veľa však expe­ri­men­tu­jem a pri kaž­dej prí­le­ži­tos­ti sa sna­žím spoz­ná­vať nové a nové dru­hý káv.

309680_10200254422780306_1002920932_n

Zdroj: jaro­slav­do­dok

Pridať komentár (0)