Mišo Tru­ban: Zabíja nás to ako pomoc Afrike

Michal Truban / 19. októbra 2015 / Tools a produktivita

Už sa dlho dis­ku­tuje o tom, ako pomoc do roz­vo­jo­vých kra­jín pri­náša viac zla ako dobra. Ako zle nasta­vená pomoc mení moti­vá­cie ľudí, posil­ňuje korup­ciu a orga­ni­zo­vané sku­piny. A iba zlo­mok pomoci sa dostane k tým, ktorí ju potre­bujú. No a nám sa na Slo­ven­sku stalo niečo podobné v IT.

OPIS – eu fondy pre IT na slo­ven­sku naro­bili oveľa viac škody ako úžitku. A teraz je tu druhá pomoc s neme­nej dia­bol­ským náz­vom OPII a neme­nej dia­bol­ským roz­poč­tom 800 mili­ó­nov. 

Dostali sme k dis­po­zí­cií viac ako 1 miliardy eur na roz­voj nášho IT. Na zlep­še­nie a zefek­tív­ne­nie fun­go­va­nia štát­nej správy a záro­veň na služby pre obča­nov. Všetko bolo mys­lené a spí­sané dobre. Keď sa pozriete na doku­menty z pred 5 rokov, tak to bola krásna vízia. Ale po ceste sa to nejako poka­zilo.

Jedna z hlav­ných prí­čin bola výška dotá­cie. 

Reálne nám sta­čila desa­tina: 100 mili­ó­nov. (estón­sko, čo je líder v ego­ver­mente to spra­vilo za 80 mili­ó­nov) Ak by som aj pre­hnal a potre­bo­vali by sme 300 – 500 mili­ó­nov. Stále máme ďal­ších 500 mili­ó­nov eur vo vzdu­chu.

No a čo sa stane, keď nie­kde vo vzdu­chu je taká veľká suma? Samoz­rejme to ohne celý trh a moti­vá­cie ľudí v ňom. Čo sa reálne stalo na Slo­ven­sku:

Euro­fond”

pozi­tíva:

– došlo k urči­tým zlep­še­niam a imple­men­tá­ciam IT rie­šení v rámci štátu. O väč­šine z nich sa ale hovorí ako o nedos­ta­toč­ných, nefunkč­ných, pre­dra­že­ných, nedo­kon­če­ných a nepot­reb­ných.

– na trh došli stovky mili­ó­nov eur, za ktoré sa zamest­nalo viac ľudí a firiem, ako keby tu tento bud­get nebol. (ale toto je aj nega­tí­vum. viď. niž­šie).

– veľa ľudí si nakú­pilo drahé pré­mi­ové nemecké auta a tak aspoň trošku z dotá­cie vrá­tili Nemecku späť. (takto sa da poze­rať aj na SAP, cez ktorý sa vrá­tilo tiež pár desia­tok mili­ó­nov eur. (pre menej chá­pa­vých je to mys­lené ako vtip. aj keď v rámci kon­špi­rá­cie to môže byť všetko zámer ;))

Michal Tru­ban, Zdroj: wopss.sk

nega­tíva:

1. Vytvo­rila sa vrstva oli­gar­chov a ďal­ších zain­te­re­so­va­ných ľudí, ktorý z tejto sumy zobrali veľkú časť (50%-60%) priamo pre seba. To sú desiatky a stovky miló­nov eur. Pre týchto ľudí je to ich biz­nis. Z týchto peňazí korup­tujú štátny apa­rát aby si udr­žali moc a vedeli ovplyv­ňo­vať aj budúce pro­jekty.

Dotá­cie mys­lené za dob­rým úče­lom nám tu pomá­hajú záro­veň udr­žať korup­ciu na vyso­kej úrovni. Presne ako v Afrike. (preto ten nad­pis)

Reálne tieto pro­jekty stoja v desiat­kach až stov­kách tisíc eur. Tak ich dodá­vajú aj kon­coví sub­do­dá­va­te­lia, ktorí na nich reálne robia. Následne sa štátu pre­dá­vajú za nie­koľko miló­nov a nie­ktorí ľudia zastu­pu­júci štát ešte veľmi radi k tomu pár miló­nov pri­ho­dia. 

2. Vznikli náklady na údržbu a pre­vádzku týchto sys­té­mov, ktoré majú stáť ďal­ších 800 mili­ó­nov eur na najb­liž­ších 5 rokov. (tento krát už nie z euro­fon­dov, ale priamo z naších daní. + je dobré si uve­do­miť, že aj eu fondy sú nie­koho dane)

3. Stovky úžas­ných a šikov­ných prog­ra­má­to­rov, kon­zul­tan­tov a pro­jek­tan­tov robí na pro­jek­toch ktoré sú z obrov­skej miery pozna­čené tým, že sa môže pri nich šafá­riť a priamo sa cez ne udr­bá­vajú pra­chy. Preto nikomu až tak nezá­leží natom, aby sa spra­vili. Viete si pred­sta­viť koľko star­tu­pov, vlast­ných firiem alebo reál­nej hod­noty ako zamest­nanci by mohli títo ľudia vytvá­rať, keby neboli takto umelo držaný na blbos­tiach?

4. No a nako­niec to naj­dô­le­ži­tej­šie. Dovo­lím si tvr­diť, že bez týchto dotač­ných peňazí by sme boli pri­nú­tení robiť veci efek­tív­nej­šie. Kedže by nebolo také množ­stvo miló­nov vo vzdu­chu, nelá­kalo by to v takej miere korupč­ní­kov, ktorí by nemali až takú moti­vá­ciu to celé otá­čať k obrazu svojmu. Nevy­mýš­lali by sa blbosti, ktoré nikto nechce atď. No a z toho vyplýva naj­väčší prú­ser: bez tých dotá­cií by sme mali lep­šie štátne IT ako teraz.

Som smutný z toho, že nie­kto zapla­til na daniach až miliardu eur aby pomo­hol nie­komu inému a vlastne dosia­hol presný opak. Posil­nil korup­ciu, zabil gene­rá­ciu ITč­ká­rov, a vo výsledku spra­vil hor­šie IT ako by bolo bez dotá­cie a zabrz­dil našu eko­no­miku. 

Toto všetko hovo­rím iba ohľa­dom IT, kto­rému aspoň trošku (ne)rozumiem. Ale nero­bím si nádeje, že takto dotá­cie “pomá­hali” aj v iných sek­to­roch.

Čo s tým?

Zásadná sko­ková zmena je nere­álna. Neviem si pred­sta­viť, žeby nie­kto chcel, a vedel zru­šiť – zní­žiť euro­fondy. Napr. OPII (ďal­ších 800mi­li­ó­nov, ktoré čaká rov­naký osud). A z môjho pohľadu a eko­no­mic­kého chá­pa­nia sveta, ak má raz nie­kto 500 mili­ó­nov k dobru na ukrad­nu­tie a rozdr­ba­nie, tak to spraví. Dokonca zain­ves­tuje ďal­ších 100 mili­ó­nov do toho, aby ich zís­kal a stále bude mať také pozi­tívne ROI aké nikto nikde inde nedo­siahne. 

A tu sme skon­čili. To, že nie­kto natom môže zís­kať toľko miló­nov tak skriví jeho moti­vá­ciu, že sa na tých oli­ga­ra­chov ani nemô­žete hne­vať.

To že dotá­cie exis­tujú by v doko­na­lom svete nemu­sel byť prob­lém. Prob­lém je, že sú až 10 násobne vyš­šie ako by bolo potreba.

Takže na vyrie­še­nie korup­cie a prob­lému IT na svk, potre­bu­jete tú rov­nicu dať trošku viac do rov­no­váhy.

– na jed­nej strane tla­čiť na ruše­nie dotá­cií alebo aspoň ich unor­mál­ne­nie (podľa toho aký ste extré­mista)

– na dru­hej strane teba tla­čiť na náklady a riziká spo­jené s korup­ciou

Tla­če­nie dotá­cií je v dneš­nom svete a pohľade na neho poli­ticky a filo­zo­ficky nemožné. (čo je obrov­ská škoda) a preto sa z toho dlho nevy­mo­táme.

Dá sa ale tla­čiť na druhú časť rov­nice. Náklady a riziko. 

Som vo via­ce­rých ini­cia­tí­vach (aj mimo IT) ktoré sa sna­žia o zlep­še­nie efek­tív­nosti štátu. Je tam silná myš­lienka byť kon­štruk­tívny a nevy­ko­pá­vať otvo­rené dvere. Nepou­ka­zo­vať toľko na roz­ha­dzo­va­nie peňazí a krad­nu­tie. Je za tým myš­lienka: keď už to je drahé, tak nech je to aspoň dobré.

Prečo sa v tomto podľa mňa mýlime? Pre­tože sa jed­no­du­cho nedá spra­viť dobrý pro­jekt, keď na ňom nie­kto chce robiť vývar. Lebo keď chcete ten vývar robiť, musíte mať na pro­jekte veľa ľudí, ktorí to rozk­rá­da­nie budú kryť. A tým sa sabo­tuje veľká časť práce ľudí, ktorí chcú s tým naozaj pohnúť.

Super prí­klad bola sko­rum­po­vaná star­tu­pová kon­fe­ren­cia Tec­hMatch za 1.2M. Celá kon­fe­ren­cia ešte na lep­šej úrovni a s lep­šími menami, s pod­po­rou celej komu­nity by sa dala spra­viť za 0.5M. S oveľa väč­ším prí­no­som pre Slo­ven­ské firmy. (tým nech­cem pove­dať, že toto má štát robiť. Presne naopak.)

Prečo nekon­tak­to­vali komu­nitu a nech­celi s tým pomôcť? Aj keď nás všet­kých poznali? Lebo tam chceli robiť vývar a vedeli, že komu­nita im to nedo­volí.

A presne takto to je aj v IT na Slo­ven­sku. Potre­bujú to robiť čo naj­me­nej trans­pa­ren­tne, s čo naj­me­nej exter­nými a moc “pre­múd­re­lými ľudmi” lebo ináč by sa na tie vývary prišlo. Jedine ako by to mohlo fun­go­vať je, že by sa dohodlo, že tu si zobe­riete 60% z toho pro­jektu, ale nechajte nás to spra­viť po našom. Hádajte, či sa to dá :)

Ak by však bol roz­po­čet malý, prišli by aj za komu­ni­tou, lebo by potre­bo­vali vedieť ako to spra­viť čo naj­lep­šie a naj­lac­nej­šie.

Preto treba tla­čiť na čo naj­väč­šiu trans­pa­ren­tnosť a zapo­je­nie komu­nít do veci verej­ných, už v štá­diu roz­ho­do­va­nia sa o pro­jek­toch.

Ušet­rilo by sa takto pol mili­óna na kon­fe­ren­ciu Tec­hmatch a možno by ani vôbec nebola.

A ušet­rilo by sa zopár sto­viek miló­nov eur na štátne IT a ešte by sme tu mali lep­šie a efek­tív­nej­šie služby. WIN WIN pre všet­kých. Nechá­pem, prečo sa to ešte nedeje keď všetci chcú dobro obča­nov.

Ale aby sme neboli len smutný, na záver moti­vačný obrá­zok priamo z Estón­ska, čo môže pri­niesť efek­tívny e-gover­ment za málo peňazí.

12118730_10207813662728029_7336549829261183972_n

Zdroj: www.truban.sk

Pridať komentár (0)