MIZU: Žime tak, aby sme sa nemu­seli sťa­ho­vať na Mars!

Martin Bohunický / 16. október 2015 / Tools a produktivita

Cha­lani z Mizu spo­jili svoj biz­nis so záchra­nou pla­néty. Ich fľašky sa sna­žia odvrá­tiť to, kam zrejme ako pla­néta sme­ru­jeme.

Skúste sa nám v krát­kosti pred­sta­viť, kto tvorí váš tím a ako pra­cu­jete?

Sme par­tia mla­dých ľudí, ktorý sa sna­žíme pris­pieť aspoň kúsok k zlep­še­niu život­ného pro­stre­dia. Sna­žíme sa ľuďom vysvet­liť, že práve MIZU je rie­še­nie a mož­nosť ako sa neza­hl­tiť kopou plastu do budúcna.

Mizu sa dosť pohy­buje okolo ska­te­bo­ar­dingu, sno­wbo­ar­dingu a podob­ných špor­tov, je to aj váš prí­pad? 

Mizu zalo­žil pro­fe­si­onálny sno­wbo­ar­dista Jussi Oksa­nen, ktorý sa tiež venuje sno­wbo­ar­dingu už nie­koľko rokov. Väč­šina nášho kolek­tívu sa sno­wbo­ar­dingu, alebo ska­te­bo­ar­dingu a bicyk­lo­va­niu venuje, je jedno či už na hor­ských, alebo mest­ských bicyk­loch. Mizu je určite vhodne pre­po­je­nie člo­veka, športu a dodr­žia­va­nia pit­ného režimu.

Napriek tomu, že ide o bežnú kom­bi­ná­ciu e-shopu a kamen­nej pre­dajne, vaše pod­ni­ka­nie nie je len o zisku, mýlim sa?

Mizu fun­guje pri­márne na báze e-shopu. Máme však odbe­ra­te­ľov, ktorý pre­dá­vajú naše pro­dukty v kamen­ných pre­daj­niach po Slo­ven­skej a Čes­kej repub­like. Cie­ľom nášho pôso­be­nia na trhu je dať do pove­do­mia ľudí aj mož­nosť, ako jed­no­du­cho šet­riť naše životné pro­stre­die. Mať Mizu fľašu, zna­mená mať ju navždy. Začať treba od seba.

Momen­tálne je na Slo­ven­sku možné kúpiť Mizu len v pre­dajni LocalB v Koši­ciach. Plá­nu­jete v budúc­nosti roz­ší­riť pre­daj do via­ce­rých miest Slo­ven­ska? 

Okrem LocalB je Mizu sor­ti­ment dostupný aj na Inno­cent store. Zva­žu­jeme aj o ďal­ších mies­tach pre­daja. Všetko je v štá­diu rie­še­nia.

Fľaše Mizu vznikli v roku 2008 ako “boj proti plastu”. Sna­žíte sa túto osvetu šíriť aj vy u nás na Slo­ven­sku? Prečo by sa mali ľudia vyhý­bať pro­duk­tom z plastu?

Je potrebné si uve­do­miť, že kúpou hoci­ja­kej plas­to­vej fľaše tvo­ríme odpad, ktorý treba nie­kde hro­ma­diť. Chceme pre­dísť tomu aby raz nena­stal ten deň, kedy nebu­deme mať kde hro­ma­diť odpad z plas­to­vých fliaš. Nie­koľko rokov dozadu ľudia bez prob­lé­mov pili vodu z vodo­vodu a nič im nebolo. Pri­čom v súčas­nosti akoby sa na to zabú­dalo. Ľud­stvo vypro­du­kuje ročne viac než 50 miliárd plas­to­vých fliaš. Vo svete recyk­lu­jeme len 1 z 10 fliaš, z toho vyplýva, že v oce­ánoch a na sklád­kach skončí za rok viac než 40 miliárd plas­to­vých fliaš. Každý rok na výrobu pou­ži­jeme 17 mili­ó­nov bare­lov ropy, ktoré by sta­čilo na tan­ko­va­nie 1 000 000 vozi­diel po celý rok. Hoci fľaše recyk­lu­jeme, na výrobu 1 plas­to­vej fľaše potre­bu­jeme až 3 fľaše vody. Prie­merne 25% ocele pou­ži­tej pri výrobe našej fľaše z 18/8 nere­zo­vej ocele bolo pred­tým chlad­nička, samu­raj­ský meč či niečo cel­kom iné. Kúpou Mizu tak pris­pe­ješ k zelen­šej Zemi.

Veľa ľudí na Slo­ven­sku neverí vode z vodo­vodu, čoraz viac naku­pu­jú­cich hádže do košíka balené vody s vie­rou, že sú “zdrav­šie”. Vy na webe však tvr­díte niečo iné, ako to teda je?

Voda, čo tečie z vodo­vodu, pod­lieha mesačne 480 tes­tom pre cudzo­rodé látky, na roz­diel od toho, voda balená je kon­tro­lo­vaná len raz týž­denne (EWG.org). Balená voda nie je tes­to­vaná na e-coli, nemusí zve­rej­niť zdroj ani pred­lo­žiť správu o kva­lite. Navyše až 40% bale­ných vôd pou­žíva vodu z kohú­tiku. Oby­čajná voda je teda veľmi pros­pešná pre orga­niz­mus. Fľaše Mizu sú z 18/8 potra­vi­nár­skej nere­zo­vej oceli, ktorá je odolná, ľahko dez­in­fi­ko­va­teľná a odolná proti koró­zii. Nere­zová oceľ nepre­púšťa aké­koľ­vek che­mické látky do nápo­jov či jedla, ktoré v sebe drží – čo neplatí pre plast ani hli­ník. Preto sú fľaše Mizu veľmi vhodné na pre­ná­ša­nie pit­nej vody.

Som veľ­kým fanú­ši­kom vašich pro­duk­tov, napriek tomu nedo­ká­žem túto myš­lienku kama­rá­tom a zná­mym “pre­dať”. Kaž­dého fľaša na prvý pohľad zaujme, no ľudí zvy­čajne odradí ich vyš­šia cena. Stre­tá­vate sa s podob­nými reak­ci­ami? Čo by ste odká­zali člo­veku, ktorý váha kvôli finanč­nej stránke?

Ľudia by si mali uve­do­miť, že naše fľaše nie sú na jedno pou­ži­tie, pre nás sa stali kaž­do­den­ným spo­loč­ní­kom v udr­žia­vaní pit­ného režimu či už v robote, alebo vo voľ­nom čase. Momen­tálne na našej stránke www.mizulife.sk pre­bieha na všetky fľaše, ter­mosky a prí­slu­šen­stvo výpre­daj, kde sú ceny oveľa pri­ja­teľ­nej­šie. Čakáme totiž novú kolek­ciu, ktorá Vás jed­no­du­cho dostane. Nechajte sa prek­va­piť! 

Na face­bo­oko­vej stránke pro­pa­gu­jete krásne miesta Slo­ven­ska, ale pri­po­mí­nate aj na našu národnú his­tó­riu. Ste lokál­pat­ri­oti?

Mizu je odjak­živa spo­jené s prí­ro­dou a zdra­vým život­ným štý­lom. Preto sa sna­žíme ľuďom uká­zať miesta na Slo­ven­sku, kde by mohli strá­viť víkend so svo­jou rodi­nou, či pria­teľmi. Slo­ven­ská prí­roda je nád­herná a každý kraj má čo ponúk­nuť.

Fľaše Mizu majú za sebou via­cero spo­lu­prác s pop­red­nými sve­to­vými znač­kami, čoho výsled­kom sú naj­rôz­nej­šie znač­kové dizajny. Pre­mýš­ľali ste nad spo­je­ním s neja­kou slo­ven­skou fir­mou? Čo naprí­klad Mizu flaše s logom Star­ti­tup?:))

Mizu má už na konte nie­koľko kola­bo­rá­cii s via­ce­rými fas­hion, či lifes­ty­le­ovými znač­kami, spo­me­nie naprí­klad Poler, Cho­co­late, Vans, Supra, Bur­ton a podobne. Máme nie­koľko blank fliaš a skú­šame tech­no­ló­gie, ktoré by boli pri­ja­teľné na potlač. Uvi­díme čo pri­nesú najb­liž­šie mesiace.

Ako vidíte svoju budúc­nosť, máte nejaké veľké firemné, či osobné vízie, možno aj ohľa­dom lep­šieho sveta?

Cie­ľom kaž­dej dobre pros­pe­ru­jú­cej firmy je mať spo­koj­ného zákaz­níka. Tým sa samoz­rejme šíri dobré meno značky a tým aj pri­bú­dajú nový záu­jem­co­via o naše pro­dukty. Chceli by sme určite aby každý občan SR bol maji­te­ľom aspoň jed­nej fľaše Mizu, hehe. ☺

Čo by ste odká­zali tým, ktorí túžia pod­ni­kať, no možno ich brzdí vlastný strach? Stálo to za to, pus­tiť sa do biz­nisu?

V prvom rade je na začiatku mať dobrý nápad. Dru­hou vecou sú finan­cie a pries­kum trhu. Samoz­rejme treba stále sní­vať a ísť si za svo­jim snom.

A na záver sa nemô­žem zabud­núť opý­tať, čo sa pýtam vždy. Máte pre nás nejakú hlbokú super­mo­ti­vačnú myš­lienku, ktorá nám od zákla­dov zmení život? :)

Žime tak, aby sme o nie­koľko rokov nemu­seli opus­tiť našu pla­nétu a nemu­seli sa sťa­ho­vať na Mars. Prí­rodu máme len jednu a preto si ju treba vážiť. Hlavne treba začať od seba! Uží­vajte si život s Mizu. ☺ 

Ďaku­jem za roz­ho­vor.
My ďaku­jeme za oslo­ve­nie a roz­ho­vor, držíme palce!

Pridať komentár (0)