Mladá slo­ven­ská dizaj­nérka vytvo­rila MEMO­NIK — hru plnú poci­tov

Linda Cebrová / 17. mája 2016 / Zo Slovenska

Na začiatku bol nápad vytvo­riť spo­lo­čen­skú hru pre nevi­dia­cich. Avšak časom sa uká­zalo, že MEMO­NIK baví všet­kých. Pro­jekt posta­vený na kon­cepte jed­nej z naj­sláv­nej­ších hier det­ských čias, dostal vďaka štu­dentke z Nitry úplne iný roz­mer. Ide totižto s dobou a je 3D.

Nikol Čeli­gová má 26 rokov a pochá­dza z Nitry. Po štú­diu dizajnu na škole úžit­ko­vého výtvar­níc­tva v Krem­nici, absol­vo­vala magis­ter­ské štú­dium na Vyso­kej škole výtvar­ných umení v Bra­ti­slave. V prvom roč­níku vyso­kej školy dostala tému s náz­vom “hračka”poňala ju naozaj kre­a­tívne.

Deti si vážia hračky čoraz menej a v hrač­kár­stvach je ich pre­by­tok. Avšak, keď si Nikol začala robiť pries­kum slo­ven­ského trhu hra­čiek, zis­tila, že mu predsa len niečo chýba. Nenašla žiadnu hru, ktorú by člo­vek pocí­til doslova na vlastné prsty. A tak sa roz­hodla vytvo­riť MEMO­NIK- pexeso nie len pre nevi­dia­cich.

a

Táto hra je pro­dukt s pri­da­nou hod­no­tou. Zábav­nou for­mou zma­záva bari­éry medzi nevi­dia­cimi a ľuďmi, kto­rým zrak slúži. Nikole sa takto poda­rilo vypl­niť dieru na našom trhu, keďže medzi sto­lo­vými hrami sa nachá­dza len veľmi málo takých, ktoré by tieto dve kate­gó­rie ľudí spo­jili. Vďaka pri­ba­le­ným škra­boš­kám, má každí mož­nosť aspoň na chvíľu „nahliad­nuť“ do sveta nevi­dia­cich.

Namiesto obráz­ko­vých dvo­jíc, hra obsa­huje 18 rôz­nych mate­riá­lov. Ďal­šou odliš­nos­ťou od kla­sic­kého pexesa je hra­cie pole, podľa kto­rého sa hráči orien­tujú a v kto­rom sa jed­not­livé “karty” nachá­dzajú, čiže nájsť pár už nie je len o náhode, ale o sys­te­ma­tic­kej hre.

b

Vďaka 18 mate­riá­lom hra­cej mriežky si hráči môžu roz­ví­jať hma­tovú pamäť, pries­to­rovú orien­tá­ciu, jemnú moto­riku a sústre­de­nie. Nikola Čeli­gová jed­no­du­cho navrhla dizajn, ktorý má zmy­sel. Jej nápad oce­nili dokonca Národ­nou cenou za dizajnuspela aj v Čes­kej repub­like, kde zís­kala za svoje pexeso cenu v súťaži Talent designu.

Šikovná dizaj­nérka pexeso navrhla a kon­zul­to­vala s nevi­dia­cimi deťmi a peda­gógmi. Vzni­kol prvý pro­to­typ a neskôr sa jej poda­rilo pre­ta­viť pro­jekt do séri­ovej výroby. Zís­kala preň dva granty a tiež sa zúčast­nila pod­ni­ka­teľ­ského inku­bá­tora, ktorý bol zame­raný na mar­ke­ting, finan­cie a manaž­ment.

Dnes je znova spus­tená kam­paň na pod­poru MEMO­NIKA, aby sa mohol začať obja­vo­vať aj na pul­toch hrač­kárs­tiev a bol voľne dostupný pre všet­kých jeho záu­jem­cov. Kam­paň bude trvať ešte 38 dní a cie­ľom je vyzbie­rať 5000 eur.

Nikola sa snaží každý svoj pro­jekt dotiah­nuť až do úpl­ného konca, sme­rom k pou­ží­va­te­ľovi. Nechce, aby jej nápady zostali len nie­kde na papieri. Dotiah­nuť do konca sa jej poda­rilo aj pro­jekt, teda dip­lo­movú prácu s náz­vom SHE – teho­ten­ský test pre nevi­diace ženy, ktorý tiež zožal veľký úspech. Takto vyzerá teho­ten­ský test budúc­nosti dámy.

she

Zdroj: startlab.sk, zdroj fotografií:celigova.sk

Pridať komentár (0)