Mla­dá slo­ven­ská dizaj­nér­ka vytvo­ri­la MEMO­NIK — hru plnú poci­tov

Linda Cebrová / 17. mája 2016 / Zo Slovenska

Na začiat­ku bol nápad vytvo­riť spo­lo­čen­skú hru pre nevi­dia­cich. Avšak časom sa uká­za­lo, že MEMO­NIK baví všet­kých. Pro­jekt posta­ve­ný na kon­cep­te jed­nej z naj­sláv­nej­ších hier det­ských čias, dostal vďa­ka štu­dent­ke z Nit­ry úpl­ne iný roz­mer. Ide totiž­to s dobou a je 3D.

Nikol Čeli­go­vá má 26 rokov a pochá­dza z Nit­ry. Po štú­diu dizaj­nu na ško­le úžit­ko­vé­ho výtvar­níc­tva v Krem­ni­ci, absol­vo­va­la magis­ter­ské štú­dium na Vyso­kej ško­le výtvar­ných ume­ní v Bra­ti­sla­ve. V prvom roč­ní­ku vyso­kej ško­ly dosta­la tému s náz­vom “hrač­ka”poňa­la ju naozaj kre­a­tív­ne.

Deti si vážia hrač­ky čoraz menej a v hrač­kár­stvach je ich pre­by­tok. Avšak, keď si Nikol zača­la robiť pries­kum slo­ven­ské­ho trhu hra­čiek, zis­ti­la, že mu pred­sa len nie­čo chý­ba. Nenaš­la žiad­nu hru, kto­rú by člo­vek pocí­til doslo­va na vlast­né prs­ty. A tak sa roz­hod­la vytvo­riť MEMO­NIK- pexe­so nie len pre nevi­dia­cich.

a

Táto hra je pro­dukt s pri­da­nou hod­no­tou. Zábav­nou for­mou zma­zá­va bari­é­ry medzi nevi­dia­ci­mi a ľuď­mi, kto­rým zrak slú­ži. Niko­le sa tak­to poda­ri­lo vypl­niť die­ru na našom trhu, keď­že medzi sto­lo­vý­mi hra­mi sa nachá­dza len veľ­mi málo takých, kto­ré by tie­to dve kate­gó­rie ľudí spo­ji­li. Vďa­ka pri­ba­le­ným škra­boš­kám, má kaž­dí mož­nosť aspoň na chví­ľu „nahliad­nuť“ do sve­ta nevi­dia­cich.

Namies­to obráz­ko­vých dvo­jíc, hra obsa­hu­je 18 rôz­nych mate­riá­lov. Ďal­šou odliš­nos­ťou od kla­sic­ké­ho pexe­sa je hra­cie pole, pod­ľa kto­ré­ho sa hrá­či orien­tu­jú a v kto­rom sa jed­not­li­vé “kar­ty” nachá­dza­jú, čiže nájsť pár už nie je len o náho­de, ale o sys­te­ma­tic­kej hre.

b

Vďa­ka 18 mate­riá­lom hra­cej mriež­ky si hrá­či môžu roz­ví­jať hma­to­vú pamäť, pries­to­ro­vú orien­tá­ciu, jem­nú moto­ri­ku a sústre­de­nie. Niko­la Čeli­go­vá jed­no­du­cho navrh­la dizajn, kto­rý má zmy­sel. Jej nápad oce­ni­li dokon­ca Národ­nou cenou za dizajnuspe­la aj v Čes­kej repub­li­ke, kde zís­ka­la za svo­je pexe­so cenu v súťa­ži Talent desig­nu.

Šikov­ná dizaj­nér­ka pexe­so navrh­la a kon­zul­to­va­la s nevi­dia­ci­mi deť­mi a peda­góg­mi. Vzni­kol prvý pro­to­typ a neskôr sa jej poda­ri­lo pre­ta­viť pro­jekt do séri­ovej výro­by. Zís­ka­la preň dva gran­ty a tiež sa zúčast­ni­la pod­ni­ka­teľ­ské­ho inku­bá­to­ra, kto­rý bol zame­ra­ný na mar­ke­ting, finan­cie a manaž­ment.

Dnes je zno­va spus­te­ná kam­paň na pod­po­ru MEMO­NI­KA, aby sa mohol začať obja­vo­vať aj na pul­toch hrač­kárs­tiev a bol voľ­ne dostup­ný pre všet­kých jeho záu­jem­cov. Kam­paň bude trvať ešte 38 dní a cie­ľom je vyzbie­rať 5000 eur.

Niko­la sa sna­ží kaž­dý svoj pro­jekt dotiah­nuť až do úpl­né­ho kon­ca, sme­rom k pou­ží­va­te­ľo­vi. Nech­ce, aby jej nápa­dy zosta­li len nie­kde na papie­ri. Dotiah­nuť do kon­ca sa jej poda­ri­lo aj pro­jekt, teda dip­lo­mo­vú prá­cu s náz­vom SHE – teho­ten­ský test pre nevi­dia­ce ženy, kto­rý tiež zožal veľ­ký úspech. Tak­to vyze­rá teho­ten­ský test budúc­nos­ti dámy.

she

Zdroj: startlab.sk, zdroj fotografií:celigova.sk

Pridať komentár (0)