Mladí Slo­váci, ktorí pro­stred­níc­tvom sur­fo­va­nia a úžas­ných videí dostá­vajú prí­rodu bliž­šie k nám

Martina Horváthová / 12. júla 2016 / Rozhovory

Sur­fo­va­nie nie je len šport, je to životný šýl. Je to silné spo­je­nie s prí­ro­dou a uží­va­nie si momentu, ktorý sa už nezo­pa­kuje.

Šikovní cha­lani Michal Csá­der, Vlado Viz­vári a Jakub Šipoš si žijú beach life a a záro­veň stoja za slo­ven­ským pro­jek­tom s náz­vom The Right Place, pro­stred­níc­tvom kto­rého do sveta púš­ťajú krátke filmy o sur­fo­vaní. Nád­herné zábery z ich prvého filmu ťa zoberú na ostrov Fuer­te­ven­tura, nazý­vaný tiež ako európ­sky Hawai.

Na novom dieli pro­jektu pra­co­vali Michal a Jakub. Točili ho na ostrove Sāo Miguel v Azor­skom súos­troví. Filmy ťa zoberú na nád­herné miesta, ukážu ti záku­li­sie zo života sur­fe­rov či výrobcu sur­fov. Slnko, pie­sok a šum oce­ánu – per­fektný tea­sing na začí­na­júcu dovo­len­kovú sezónu.

J.S._Azory_Surfers_09

Michal, prečo surf a ako si sa k tomu dostal?

K surfu som sa dostal prvý krát, keď som bol v Aus­trá­lií. Strá­vil som tam rok, ale to je už pek­ných pár rokov dozadu. Začal som s body­bo­ar­dom, spoz­ná­val oceán a potom som sa vrá­til a hľa­dal cestu späť k oce­ánu.

Po neja­kej dobe som bol potom v Por­tu­gal­sku, čo bolo 9 rokov dozadu a odvtedy som v tom. A som v tom kvôli tomu, že to tak cítim. Je to proste úžasný pocit, spo­je­nie s prí­ro­dou, posú­va­nie vlast­ných hra­níc a skvelé pre telo aj ducha.

21

Čo vás viedlo k vypro­du­ko­va­niu týchto fil­mov?

Prvý film z ostrova Fuer­te­ven­tura, pro­duk­cia Jakub Šipoš a shakatravel.sk, bol taký úvod, aby sme zvý­šili v ľuďoch pove­do­mie o sur­fingu, ale záro­veň, aby sme uká­zali čomu sa venu­jeme a ako fun­gu­jeme.

Druhý krátky film, pro­duk­cia Jakub Šipoš a Michal Csá­der, z ostrova Sao Miguel na Azo­roch, je viac o obja­vo­vaní ostrova, o prí­rode, o sur­fingu s miest­nymi cha­lanmi. Chceli sme tiež pou­ká­zať na trošku alter­na­tív­nejší spô­sob života. Na ostrove sme strá­vili tak­mer päť mesia­cov v malej dedinke, obja­vo­vali a doku­men­to­vali oko­lie, lokál­nych ľudí a mali mož­nosť spoz­nať ostrov očami miest­nych.

8

Blíži sa pre­mi­éra ďal­šieho filmu, plá­nu­jete pokra­čo­vať s novými dielmi?

Áno, pre­mi­éra bude vo štvr­tok 28.4… Ten­to­krát bude pre­mie­ta­nie spo­jené s ver­ni­sá­žou foto­gra­fií z ostrova Sao Miguel. Určite plá­nu­jeme pokra­čo­vať s ďal­šími dielmi. Plá­nu­jeme prejsť všetky ostrovy na Azo­roch, kto­rých je deväť. Plá­nu­jeme veľa sur­fo­vať, doku­men­to­vať a veríme, že z toho vznikne opäť niečo pekné a zau­jí­mavé.

4

Z lásky k sur­fo­va­niu ste zalo­žili ces­tovnú kan­ce­lá­riu

Áno, ces­tovnú kan­ce­lá­riu sme s Vla­dom zalo­žili tri roky dozadu. Zame­ria­vame sa čisto na sur­fo­va­nie, lep­šie pove­dané na des­ti­ná­cie s vlnami. Ako prvé sme začali robiť dovo­lenky spo­jené so sur­fo­vým kur­zom na Fuer­te­ven­ture s uby­to­va­ním v apart­má­noch alebo surf­house.

Postupne sme do našej ponuky pri­dali, mes­tečko Famara na suse­dia­com ostrove Lan­za­rote, dva kempy v Moliets a Car­cans vo Fran­cúz­sku a ostrov Sao Miguel na Azo­roch. Každá des­ti­ná­cie je nie­čím iná a zau­jí­mavá, a všade sú vlny rôz­nej nároč­nosti, takže si každý príde na svoje. Či už začia­toč­ník alebo pokro­čilý.

Ja som člo­věk, ktorý nikdy neskú­sil surf, keby som chcela ísť na tento typ dovo­lenky, máte zabez­pe­čenú inštruk­táž?

Áno, zabez­pe­ču­jeme pro­fe­si­onál­nych inštruk­to­rov aj s cel­ko­vou výba­vou – surf, neop­rén a doprava na pláž v rámci sur­fo­vej školy.

Aké sú vaše ciele a plány s ces­tov­kou?

Naše ciele sú pri­ná­šať zau­jí­mavé des­ti­ná­cie s ide­ál­nymi pod­mien­kami na sur­fo­va­nie v danom období a posky­to­vať kva­litné služby. Pri­niesť prí­rodu opäť viac k ľuďom pro­stred­níc­tvom oce­ánu, sme­ro­vať ich k aktívne strá­ve­nej dovo­lenke a naučiť ich niečo, čo im pri­ne­sie krásny pocit a úsmev na tvár.22

3012

Cha­lani majú one­dlho pre­mi­éru nového filmu nato­če­ného na ostrove Sāo Miguel, vidíme sa? Sle­duj trai­ler:

Celý film z ostrova Fuer­te­ven­tura:

autor foto­gra­fií: Michal Csá­der, Jakub Šipoš

Pridať komentár (0)