Mladý Bystričan predal svoj charitatívny startup za 100 miliónov dolárov. Je jednou z najväčších technologických osobností na Slovensku

  • Andrej Pančík patrí medzi najúspešnejších slovenských startupistov
  • V zahraničí stihol založiť dve mimoriadne úspešné firmy
  • Výhodne ich predal a stále pracuje na ich rozvoji
1519068_923874587733320_5043231758384538227_o
Andrej Kiska / Facebook
  • Andrej Pančík patrí medzi najúspešnejších slovenských startupistov
  • V zahraničí stihol založiť dve mimoriadne úspešné firmy
  • Výhodne ich predal a stále pracuje na ich rozvoji

An­drej Pan­čík vy­štu­do­val Ma­sa­ry­kovu uni­ver­zitu v Brne (ba­ka­lár), ne­skôr po­kra­čo­val v Not­tin­ghame a do­kto­rát si spra­vil na Oxforde. Pre­šiel si cez nie­koľko po­zí­cií, vrá­tane troch me­sia­cov v sve­to­zná­mom CERN-e vo Švaj­čiar­sku či v Microsofte. Jeho veľký prí­beh však za­čal v roku 2011, keď za­lo­žil cha­ri­ta­tívny fun­drai­son­gový por­tál Pri­zeo.

 

Pri­zeo je we­bová plat­forma, pro­stred­níc­tvom kto­rej majú fa­nú­ši­ko­via mož­nosť stret­núť sa so svo­jimi “ce­leb­rit­nými” idolmi. Pri­zeo má však aj cha­ri­ta­tívny účel, čo dáva pro­jektu úplne iný roz­mer.

 

Zobraziť celú galériu (11)
zdroj: archív: Andrej Pančík

Každá ce­leb­rita ve­nuje do svo­jej kam­pane niečo hod­notné pre svo­jich fa­nú­ši­kov, napríklad VIP kon­certné lís­tky, sú­kromná párty. Fa­nú­ši­ko­via sa po­tom môžu za­po­jiť do lo­so­va­nia o tieto ceny, stačí, aby pris­peli su­mou najmenej 5 eur. Zo všet­kých do­no­rov bude po ukon­čení kam­pane vy­braný vý­herca.

Zobraziť celú galériu (11)
zdroj: archív: Andrej Pančík

V kam­pani Jus­tina Biebra vy­zbie­rali tvor­co­via na dob­ro­činné účely viac ako mi­lión do­lá­rov. Do star­tupu in­ves­to­vali tí naj­väčší in­ves­tori celkovú sumu okolo 2,5 mi­li­óna do­lá­rov, vrá­tane ce­leb­rít, ako napr. Kobe Bry­ant, Ash­ton Kut­cher či Ja­mes Franco. Na dob­ro­činné účely putovalo približne 7,5 mi­li­óna do­lá­rov.

Zobraziť celú galériu (11)
zdroj: archív: Andrej Pančík

V júni 2015 pri­šiel zlom. Todd Wag­ner z po­dobne za­me­ra­ného star­tupu Chi­deo ak­vi­zo­val Pri­zeo a An­drej tak zís­kal viac pries­toru na ve­no­va­nie sa svojmu dru­hému pro­jektu, ktorý za­lo­žil za­čiat­kom roka 2014 spoločnosť s názvom Re­pre­sent.

Zobraziť celú galériu (11)
zdroj: archív: Andrej Pančík

Služba Re­pre­sent umož­ňuje vy­tvá­rať kam­pane na pre­daj to­varu s vlast­ným de­sig­nom a za­ro­biť tak na cha­ri­ta­tívne účely, ako aj pre osobný zisk. Celý pro­ces od vý­roby po odo­sla­nie to­varu pre­bieha au­to­ma­ticky a ne­máš tak sta­rosť o ob­jed­návky, vý­robu či zá­kaz­nícku pod­poru. Laicky po­ve­dané, na­hráš si logo plus text a Re­pre­sent ti vy­tvorí celú ko­lek­ciu ob­le­če­nia.

Zobraziť celú galériu (11)
zdroj: archív: Andrej Pančík

Pre svoje kam­pane vy­užili Re­pre­sent opäť tie naj­zná­mej­šie mená zo sveta ce­leb­rít. Kon­krétne ide na­prí­klad o herca Step­hena Amella zo se­riálu Ar­row, ktorý predal rekordných 143-tisíc tričiek pre svoje charitatívne kampane, ako napríklad F*** Cancer. Za jeden rok vyzbieral 6,4 milióna dolárov.

Zobraziť celú galériu (11)
zdroj: archív: Andrej Pančík

Ako ďalej uvádza portál TechCrunch, jednou z najúspešnejších kampaní na Respresent.com bola kampaň Rondy Rousey, ktorá na predaji tričiek zarobila 2,3 milióna dolárov pre Ústav mentálneho zdravia Didi Hirsch.

Ren­ta­bi­litu a prí­nos Andrejových spo­loč­ností zhod­no­tili aj známi in­ves­tori, ako český Credo Ven­tu­res, Sound Ven­tu­res, Kobe Bry­ant či úspešný ame­rický he­rec, pod­ni­ka­teľ a in­ves­tor Ash­ton Kut­cher.

Startup Represent nakoniec Andrej a jeho spoločníci predali za 100 miliónov dolárov firme CustomInk. Suma sa mala skladať z hotovosti a akcií.

 

Okrem Prizea a Representu stál Andrej Pančík pri zrode viacerých menších projektov. Napríklad Unite, ktorý slúži na plánovanie, realizáciu a vyhodnocovanie online reklamných kampaní.

Zobraziť celú galériu (11)
zdroj: archív: Andrej Pančík

Ďalšie nápady talentovaného Slováka zahŕňajú e-mailový softvér Plain, umožňujúci spracovanie došlej pošty jedným dotykom, nástroj Separo na automatizáciu prípravy grafiky pre sieťotlač, agregátor online článkov 10HN, nástroj na hľadanie voľných internetových domén Get Domain Like a Ninja a softvér Split Optimizer na vizuálne A/B testovanie.

 

Forbes minulý rok v januári vydal nový rebríček, ktorý združuje 300 mladých inovátorov, umelcov a podnikateľov Európy. Na zozname sa našli Maďari, Poliaci aj Česi. Zo Slovákov voľba padla práve na mladého startupistu a inovátora Andreja Pančíka z Banskej Bystrice.

Andrej momentálne žije na cestách medzi Amerikou a Európou, kde má kancelárie. Vo svojom tíme má desiatky ľudí zo Slovenska a obzerá sa tu po ďalších talentoch. Najväčším jeho minuloročným úspechom bol projekt Blue Vision Labs, startup, ktorý pri­šiel na trh s re­vo­luč­nou tech­no­ló­giou po­sta­ve­nou na roz­ší­re­nej re­a­lite. World Eco­no­mic Fo­rum spo­loč­nosti ude­lilo ti­tul Tech­no­lo­gic­ký prie­kop­ní­k roka 2018 a Blue Vi­sion sa v októbri sa spojili so službou Lyft. Tá za startup zaplatila takmer 100 miliónov dolárov. Viac si prečítaš TU.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech