Mladý pár otvára v Bratislave novú kaviareň. Má byť iná ako tie ostatné

Lenka Sidorová / 5. februára 2019 / Biznis

  • Mladý slo­ven­ský pár v Bra­ti­slave čo­skoro ot­vorí ka­via­reň na po­česť vý­znam­ného rus­kého umelca
  • Siedma struna po­skytne bás­ni­kom, pes­nič­ká­rom či pro­zai­kom pries­tor pre­zen­to­vať svoju tvorbu
  • Mladý slo­ven­ský pár v Bra­ti­slave čo­skoro ot­vorí ka­via­reň na po­česť vý­znam­ného rus­kého umelca
  • Siedma struna po­skytne bás­ni­kom, pes­nič­ká­rom či pro­zai­kom pries­tor pre­zen­to­vať svoju tvorbu

V Bra­ti­slave na Raj­skej ulici sa už čo­skoro ot­vorí ka­via­reň Siedma struna, ktorá je ve­no­vaná pa­miatke rus­kého umelca Vla­di­mira Se­mi­ono­viča Vy­soc­kého. Tento pries­tor sa roz­hodli vy­tvo­riť man­že­lia Zu­zana a Mi­lan Spod­nia­kovci, kto­rým Vy­soc­kij a jeho tvorba veľmi uča­ro­vali.

„Na Slo­ven­sku je po­merne ne­známy, čo je škoda. Jeho pom­níky a mú­zeá sú všade po svete, sú po ňom po­me­no­vané ulice, lode, hviezdy, po­ho­ria, lie­tadlá, as­te­roid Vlad­vy­soc­kij, ale aj kvet a mnoho iného,“ po­ve­dala Zuzka, ktorá vy­štu­do­vala di­va­delnú ré­žiu a dra­ma­tur­giu a ne­dávno si do­kon­čila do­kto­rát na Ústave di­va­del­nej a fil­mo­vej vedy CVU SAV, kde pí­sala prácu práve o Vy­soc­kom. Mi­lan je zas vy­štu­do­vaný he­rec z VŠMU a v sú­čas­nosti učí na zá­klad­nej ume­lec­kej škole.

„Obi­dvaja sme umelci a dlho sme chceli mať ne­jaký svoj ume­lecký pries­tor, hlavne niečo, kde by mohli vy­stu­po­vať pes­nič­kári, bás­nici, pro­zaici. Zá­ro­veň miesto, kde sa budú ko­nať scé­nické čí­ta­nia, dis­ku­sie a po­dobne. Ľu­dia si na ta­kýchto po­du­ja­tiach radi dajú kávu alebo niečo iné a tiež taký pries­tor musí z nie­čoho žiť. Takže ka­via­reň v pod­state vznikla až ako druhý plán,“ uviedla Zu­zana.

Ná­zov Siedma struna je od­vo­dený od se­dem­stru­no­vej gi­tary, na ktorú Vy­soc­kij hral celý ži­vot. Je to stará ruská gi­tara, ktorá sa po­u­ží­vala najmä od konca 18. do konca 20. sto­ro­čia. V zá­pad­nej Európe je dnes ná­ročné ju zo­hnať.

Ka­via­reň od zá­kla­dov vlast­no­ručne vy­bu­do­vali. Pô­vodné pries­tory to­tiž vô­bec ne­boli ur­čené pre tento účel. Ži­vot im skom­pli­ko­vala ne­ča­kaná si­tu­ácia, keď sto­lár, ktorý im mal zho­to­viť stoly a ná­by­tok do ce­lého baru, zo­bral pe­niaze a ušiel. Man­že­lia mu­seli zhá­ňať ďalší ka­pi­tál a celý plán sa im tak po­su­nul o nie­koľko me­sia­cov.

S po­mo­cou ro­diny a pria­te­ľov ka­via­reň na­po­kon dali do­kopy. Siedma struna by sa mala čo­skoro ot­vo­riť, no všetko zá­visí od úra­dov, ktoré sa „ni­kam ne­po­náh­ľajú“.

„Na 25. feb­ru­ára už máme sľú­benú dis­ku­siu s Ľu­bo­mí­rom Fel­de­kom, ktorý na­pí­sal text o Vy­soc­kom a pre­lo­žil hru Ji­řího Von­dráka, ktorý o Vy­soc­kom zase na­pí­sal hru. Pán Von­drák tiež za­spieva nie­koľko Vy­soc­kého piesní,“ avi­zuje Zuzka.

Ve­čer ve­no­vaný Vy­soc­kému by sa mal ko­nať  v ka­viarni pra­vi­delne raz do me­siaca, vždy 25. dňa, na­koľko sa číslo 25 sa spája s Vy­soc­kého na­ro­de­ním i úmr­tím. „Inak bude tento pries­tor slú­žiť rôz­nym zná­mym i za­tiaľ ne­zná­mym umel­com ako miesto, kde môžu pre­zen­to­vať svoju au­tor­skú tvorbu.

„V Bra­ti­slave je síce ka­via­reň na ka­viarni, ale každá je plná. Ve­rím, že si náj­deme svo­jich kli­en­tov, ktorí sem prídu za nie­čím iným, čo ne­nájdu v inom pod­niku,“ po­ve­dal Mi­lan.

Pridať komentár (0)