Podpora podnikania v Banskej Bystrici naberá na obrátkach. Vyrastie tu inkubátor pre kreatívcov

  • Väčšina biznisového a startupového ruchu sa na Slovensku kumuluje v Bratislave, kde existuje množstvo projektov pre podporu začínajúcich podnikateľov a kreatívcov. Po novom vyrastie ďalší inkubátor na podporu podnikania aj v Banskej Bystrici. Viac o tomto zámere porozprával koordinátor projektu Martin Pechovský.
collageb
archív Martina Pechovského/slovakiastart.com
  • Väčšina biznisového a startupového ruchu sa na Slovensku kumuluje v Bratislave, kde existuje množstvo projektov pre podporu začínajúcich podnikateľov a kreatívcov. Po novom vyrastie ďalší inkubátor na podporu podnikania aj v Banskej Bystrici. Viac o tomto zámere porozprával koordinátor projektu Martin Pechovský.

Nový inkubátor má vzniknúť z podpory eurofondov, no ideový zámer mu dáva práve Martin. Do sveta pod­ni­ka­nia sa dostal už ako 20-ročný, keď si zalo­žil živ­nosť a postupne vybu­do­val prog­ra­má­tor­skú spo­loč­nosť, ktorá fun­guje dodnes. Jeho firma zo zaro­be­ných peňazí inves­to­vala do mno­hých pro­jek­tov, nie­kto­rých neús­peš­ných, iných úspeš­ných, ktoré stále rastú. Medzi Mar­ti­nove pro­jekty patrí aj uni­kátny dre­vený počí­tač, ktorý vyví­jajú v Ban­sko­bys­tric­kom kraji, kde plá­nujú aj výrobu a mar­ke­tin­govú diví­ziu.

Počas svojho pod­ni­ka­nia si už sti­hol prejsť naozaj všet­kým, čo k tomu patrí. “Osem rokov sústav­ného nad­vä­zo­va­nia kon­tak­tov, ces­to­va­nia a zís­ka­va­nia skú­se­ností mi dalo pries­tor na zís­ka­nie nad­hľadu. Roz­ho­dol som sa pod­po­ro­vať tých, ktorí chcú začať pod­ni­kať práve v Ban­sko­bys­tric­kom kraji,” pove­dal Mar­tin. Tak vzni­kol nápad na inku­bá­tor pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov v kul­túrno-kre­a­tív­nom prie­mysle, ktorý vyras­tie v Ban­skej Bys­trici a práve Mar­tin je koor­di­ná­to­rom tohoto projektu.

Foto: archív Martina Pechovského

Banská Bystrica inovuje

“Cie­ľom je pod­po­riť všet­kých začí­na­jú­cich a aktív­nych ľudí v tejto oblasti. Kul­túrno-kre­a­tívny prie­my­sel je zjed­no­du­šene pove­dané pre­dá­va­nie svojho dušev­ného vlast­níc­tva. Prí­kla­dom je dizaj­nér, mar­ke­tér, fil­már, ume­lec, ale aj prog­ra­má­tor hier či reme­sel­ník. Na Slo­ven­sku bohu­žiaľ exis­tuje deliaca línia medzi pod­po­rou výskumu a vývoja, kam spa­dajú najmä tech­no­lo­gické star­tupy, a pod­po­rou kul­túrno-kre­a­tív­neho prie­myslu, kam pat­ria netech­no­lo­gické star­tupy,” vysvet­lil Mar­tin.

Podľa neho je však dôle­žité, že star­tupy sa na Slo­ven­sku bohato pod­po­rujú a myslí si, že ešte len teraz začí­najú byť na výslní. Aj preto sa v Ban­skej Bys­trici roz­hodli takýmto spô­so­bom pod­po­riť tamoj­šiu biz­nis scénu. Mesto dokonca zria­dilo kan­ce­lá­riu star­tup lídra a lídra kre­a­tív­neho prie­myslu, ktorú Mar­tin Pechov­ský vedie. “Momen­tálne máme výborné vede­nie mesta, ktoré je najp­rog­re­sív­nej­šie za posledné roky,” dodal.

Poten­ciál pro­jektu zaru­čuje nie­len pod­pora mesta, ale aj Mar­ti­nova moti­vá­cia. Sám si myslí, že pod­po­rou ostat­ných člo­vek okolo seba buduje silnú sieť aktív­nych a zau­jí­ma­vých ľudí. Pod­pora pri­tom nemusí zna­me­nať mili­ó­novú inves­tí­ciu, nie­kedy je totiž naj­cen­nej­šia prí­le­ži­tosť. “Je to kolo­toč — šikovní ľudia nemajú mož­nosti a mož­nosti nemajú šikov­ných ľudí. Moti­vá­ciou pre mňa bol aj región a jeho krása. Naro­dil som sa tu, štu­do­val a zalo­žil si rodinu. Chcem, aby ďal­šie gene­rá­cie nemu­seli pre nedos­ta­tok mož­ností odchá­dzať preč,” pre­zra­dil mladý pod­ni­ka­vec.

 

Foto: archív Martina Pechovského

Ako bude inkubátor fungovať?

 

Inku­bá­tor bude obrov­ské cen­trum, v kto­rom si prídu na svoje všetci kre­a­tívci a umelci. V pries­tore sa budú nachá­dzať mul­ti­me­diálne LAB-y, inte­rak­tívne LAB-y, Indus­trial Design LAB, Craft LAB (dielňa reme­siel), 3D scan LAB, print LAB, ate­li­éry, fil­mové štú­dio, tré­nin­gové štú­dio pre médiá či nahrá­va­cie štú­dio. Inku­bá­tor ponúkne aj spo­ločné pries­tory pre cowor­king, veľkú mul­ti­me­diálnu sálu na orga­ni­zo­vaie podu­jatí či komerčné pries­tory. “Pri­pra­vu­jeme tiež spo­lu­práce s reno­mo­va­nými par­tnermi pre jed­not­livé oblasti,” dopl­nil Mar­tin.

Pro­jekt je aktu­álne v štá­diu plá­no­va­nia a vypra­co­vá­va­nia štú­die usku­toč­ni­teľ­nosti. “Sna­žíme sa ju sta­vať pomo­cou skú­se­ností zo zahra­ni­čia, ale aj z domá­ceho pro­stre­dia, keďže v Ban­skej Bys­trici už jeden inku­bá­tor máme. Vytvo­rili sme už sek­to­rové sku­piny pre nové médiá, ume­nie a dizajn. V kaž­dej sku­pine máme asi 30 ľudí z praxe, ktorí chcú k tvorbe cen­tra pris­pieť,” upres­nil Mar­tin. Podľa odha­dov by mal byť zámer kom­plexne vypra­co­vaný do konca roka. Cen­trum by sa malo roz­be­hnúť v roku 2018 naj­skôr v pries­to­roch par­tne­rov a po zre­kon­štru­ovaní plá­no­va­ných pries­to­rov v budove priamo v cen­tre.

Foto: archív Martina Pechovského

Do inku­bač­ných prog­ra­mov sa budú môcť zapo­jiť ľudia, ktorí sa venujú nie­kto­rej zo spo­me­nu­tých oblastí a chcú začať pod­ni­kať alebo posu­núť svoj biz­nis na nový level. Pri­már­nou úlo­hou nebude finančná pod­pora pro­jek­tov, ale pre­dov­šet­kým men­to­ring a pora­den­stvo s využi­tím tech­no­ló­gií a pries­to­rov cen­tra. Všetko, čo by kre­a­tí­vec pre rast svojho biz­nisu mohol potre­bo­vať, nájde pod jed­nou stre­chou, spolu s fun­do­va­nými ľuďmi z kre­a­tív­nej oblasti a s mla­dými s podob­ným “mind­se­tom”.

“Spá­jame mož­nosti pre pod­poru pod­ni­ka­nia v kraji a uka­zu­jeme ich na pod­por­ných podu­ja­tiach ako Štart Ups po Slo­ven­sky či Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica. Mys­lím si, že začí­name byť inšpi­rá­ciou pre ostatné mestá. Som veľmi rád, že štát nám začína byť nápo­mocný a uve­do­muje si, že mozgy musíme pod­po­riť a udr­žať. Mys­lím si, že sme všetci na dob­rej lodi, len je potrebné spo­jiť sily a názory, aby sme ju doká­zali posú­vať a ustáť aj na roz­bú­re­nom mori,” dodal Mar­tin.

Pro­jekty ako tento majú nepo­chybne obrov­ský poten­ciál pozi­tívne ovplyv­niť biz­ni­sové pro­stre­die na Slo­ven­sku a pomá­hať vytvá­rať nové pra­covné miesta. Mar­ti­novi a jeho tímu preto držíme palce!

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech