Mla­dým Slo­vá­kom sa otvá­rajú dvere do Ame­riky

/ 6. december 2015 / Rozhovory

Pred časom som mal mož­nosť spoz­nať jednu šar­mantnú dámu, vždy pozi­tívne nala­denú, plnú ener­gie a ochoty pomá­hať dru­hým. Po úspeš­nej kari­ére vo finanč­nom sek­tore sa roz­hodla pod­po­ro­vať slo­ven­ských nádej­ných pod­ni­ka­te­ľov a dnes je jedna z hlav­ných pred­sta­vi­te­ľov Slo­vak-Ame­ri­can Foun­da­tion, Mária Hura­jová.

Pani Hura­jová, my dvaja sa poznáme už neje­den pia­tok, takže viem o vás, že ste veľmi zau­jí­mavá žena, ktorá rada pomáha šikov­ným ľudom. Našich čita­te­ľov by určite zau­jí­malo niečo bliž­šie o vás.

Ďaku­jem za milé uve­de­nie, veľmi rada. :)

22 rokov som strá­vila na kapi­tá­lo­vom trhu, kon­krétne na Burze cen­ných papie­rov v Bra­ti­slave. Popri tom som sa zhruba pred sedem­nás­timi rokmi dostala do kon­taktu s prob­le­ma­ti­kou rizi­ko­vého kapi­tálu, spo­čiatku ako členka Porad­ného výboru Slo­ven­sko – ame­ric­kého pod­ni­ka­teľ­ského fondu a neskôr ako člen­kou Správ­nej rady tohto fondu. Keď fond v roku 2009 ukon­čil svoju čin­nosť a bola zalo­žená nadá­cia Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion, stala som sa člen­kou Správ­nej rady tejto nadá­cie.

maria

Vždy ma veľmi bavilo a stále ma baví veno­vať svoj voľný čas práci či už v minu­losti pre fond alebo v súčas­nosti pre nadá­ciu, beriem to dokonca ako pri­vi­lé­gium byť súčas­ťou “pro­jek­tov” ktoré pomá­hajú mla­dým talen­to­va­ným ľudom pri dosa­ho­vaní ich ambi­ci­óz­nych pod­ni­ka­teľ­ských cie­ľov. Minulý rok som ukon­čila svoju pro­fe­si­onálnu kari­éru a dnes popri sta­rost­li­vosti o tri vnú­čatá sa venu­jem hlavne práci pre nadá­ciu. Keďže našou cie­ľo­vou sku­pi­nou sú mladí ľudia a celá star­tup komu­nita je tvo­rená pre­važne mla­dými ľudmi, nemám veľmi šancu komu­ni­ko­vať s mojimi roves­níkmi, ale nesťa­žu­jem si

Pove­dzte nám niečo viac o Slo­vak-Ame­ri­can Foun­da­tion. Ako vznikla a čomu sa venuje?

Ako som už spo­me­nula, Slo­ven­sko-ame­rický pod­ni­ka­teľ­ský fond pôso­bil na Slo­ven­sku 17 rokov a jeho čin­nosť, rov­nako ako čin­nosť “ses­ter­ských” fon­dov v Poľ­sku, Maďar­sku, Rumun­sku Bul­har­sku a v Pobalt­ských kra­ji­nách bola finan­co­vaná vlá­dou USA. Úlo­hou týchto fon­dov bolo pro­stred­níc­tvom inves­to­va­nia kapi­tálu do per­spek­tív­nych spo­loč­ností posil­ňo­vať roz­voj malého a stred­ného pod­ni­ka­nia a tým aj trho­vého hos­po­dár­stva v daných kra­ji­nách. Po urči­tom čase, zhruba pät­nás­tich rokoch, všetky fondy ukon­čili svoju čin­nosť a časť pros­tried­kov, ktoré vo fon­doch zostali, boli pre­ve­dené na nástup­nické orga­ni­zá­cie.

Čiže všetky fondy pre­šli neja­kým pro­ce­som trans­for­má­cie a tento pro­ces mal v kaž­dej kra­jine rôzne podoby. Na Slo­ven­sku sme vytvo­rili ako nástup­nícku orga­ni­zá­ciu nadá­ciu, Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion, ktorá od svojho vzniku v roku 2011 rea­li­zo­vala svoj prog­ram (Interns­hip prog­ram) zame­raný na štu­den­tov vyso­kých škôl. Tento prog­ram umož­nil 32 slo­ven­ským štu­den­tom, ktorí kon­čili štú­dium na uni­ver­zi­tách zís­kať pra­covné skú­se­nosti v USA počas pla­te­ného roč­ného pobytu vo fir­mách v USA. Okrem toho sme šies­tim vedec­kým pra­cov­ní­kom uni­ver­zít umož­nili nie­koľ­ko­me­sačný pobyt na vybra­ných uni­ver­zit­ných pra­co­vis­kách v USA, kde zís­kali cenné skú­se­nosti , ktoré ďalej zúro­čili v ich vedecko-výskum­ných prá­cach.

Napriek tomu, že sme náš prog­ram pova­žo­vali za veľmi atrak­tívny, stále sme hľa­dali spô­sob, ako ešte viac napl­niť našu misiu pod­pory pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia na Slo­ven­sku. Kon­com roka 2013 sme sa dostali do kon­taktu s komu­ni­tou mla­dých pod­ni­ka­te­ľov a aj na základe komu­ni­ká­cie s nimi sme si začali uve­do­mo­vať, že sa nám otvára pries­tor, kde naša nadá­cia môže zohrať pozi­tívnu úlohu pri zlep­šo­vaní pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia. Preto sme sa roz­hodli, že prog­ram pre štu­den­tov postupne ukon­číme a nahra­díme prog­ra­mom, ktorý bude vhodný a efek­tívny pre začí­na­júce pod­ni­ka­teľ­ské sub­jekty. Poslední štu­denti sa vrá­tili z USA v júli tohto roku, v októbri Správna rada nadá­cie schvá­lila nový prog­ram US Con­nec­ti­ons a od novem­bra je otvo­rené prvé výbe­rové kolo.

401617_375890392462013_290505882_n

Ešte by som sa vrá­til. Vznikli z peňazí, ktoré tu boli v rámci spo­mí­na­ného fondu a z týchto akti­vít a pros­tried­kov aj suc­cess sto­ries?

Naprí­klad firma Pro­fe­sia, to je pre nás určite veľmi úspešný prí­klad. Ale ja firmu Ardaco môžeme ozna­čiť ako suc­cess story a dodnes sme ešte stále ako inves­tor v spo­loč­nosti Ara­šid, čo je významný hráč na on-line trhu hier a prí­slu­šen­stva nie­len na Slo­ven­sku ale aj v oko­li­tých kra­ji­nách. Samoz­rejme, rea­li­zo­vali sme aj via­cero úspeš­ných exi­tov z men­ších spo­loč­ností, ktoré možno nie sú tak vidi­teľné, no fun­gujú dodnes. Rada by som spo­me­nula aj pôžič­kový prog­ram fondu, ktorý tiež zohral pozi­tívnu úlohu pri pod­pore pod­ni­ka­nia na Slo­ven­sku. Som pre­sved­čená, že pri­bližne 3000 pra­cov­ných miest, ktoré boli vytvo­rené aj vďaka inves­tí­ciam Fondu pris­peli k zlep­še­niu pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia na Slo­ven­sku.

Dnes pod­po­ruje nadá­cia mla­dých star­tu­pis­tov. Akou for­mou táto pod­pora fun­guje?

Ako som už spo­mí­nala pri­pra­vili sme prog­ram US Con­nec­ti­ons, ktorý je fle­xi­bilný z hľa­diska formy pod­pory. Pre spo­loč­nosti, ktoré si vybe­rieme, chceme byť par­tnermi 12 až 24 mesia­cov a spo­ločne s nimi rie­šiť to, čo naj­viac potre­bujú pre svoj ďalší roz­voj, čiže mala by to byť doslova „na mieru šitá“ pod­pora pre každý jed­not­livý team. Okrem toho, že spo­loč­nosť splní naše základné požia­davky, mala by už pri pri­hlá­sení sa do výbe­ro­vého kola vedieť defi­no­vať, čo vlastne chce dosiah­nuť svo­jim poby­tom v Spo­je­ných štá­toch.

Bavíme sa iba o USA?

Zatiaľ, ale chceme aj v tomto byť fle­xi­bilní. Ale v súčas­nosti hovo­ríme o pobyte v USA, o účasti na veľ­kých even­toch, na špe­ciál­nych kon­fe­ren­ciách, o krát­ko­do­bom pobyte v inku­bá­to­roch, resp.akcelerátoroch a podobne.

Čiže, ak by ma oslo­vil inves­tor a musel by som ísť kvôli tomu do LA, dáte mi 5000 eur?

Tak to žiaľ, asi nie. My Vám totiž chceme dať až 35 000 dolá­rov. Naša pred­stava je pra­co­vať so spo­loč­nos­ťou rok-dva a počas tohto obdo­bia dosiah­nuť zlep­še­nie zruč­ností čle­nov tímu — nie­kto potre­buje pomoc v mar­ke­tingu, nie­kto pomoc v komer­ci­ona­li­zá­cií pro­duktu a pod. Ak pre nie­ktorý tím, ktorý sme vybrali, bude prí­no­som účasť na kon­fe­ren­cii špe­cia­li­zo­va­nej na prob­lém, ktorý rieši, tak samoz­rejme pôjde na takúto kon­fe­ren­ciu. Okrem toho, že sa niečo nové naučí, pri­da­nou hod­no­tou bude networ­king, ktorú veľké eventy pri­ná­šajú, zís­ka­nie nových kon­tak­tov a mož­nosť stret­nu­tia sa s inves­tormi.

Screen Shot 2015-12-06 at 19.30.29

Ako vie star­tu­pový tím dostať takúto pod­poru? Môžu sa star­tupy pri­hlá­siť?

Stačí zájsť na našu stránku, vypl­niť potrebné infor­má­cie, lebo chceme o tíme zís­kať čo naj­viac infor­má­cií. A ako som už spo­me­nula, bude pre nás dôle­žité vedieť, ako by sa krát­ko­dobý pobyt v USA pre­ja­vil na ich raste.

Každý rok budú tri kolá, z kto­rých vzídu tri spo­loč­nosti, ktoré pod­po­ríme. Finan­cie, ktoré máme vyčle­nené na jeden tím sa môžu pohy­bo­vať až do 35 000 dolá­rov.

Od 2. novem­bra je otvo­rené prvé pri­hla­so­va­cie kolo a tešíme sa na kaž­dého, čo si myslí, že spĺňa nami defi­no­vané požia­davky.

Kedy uzat­vá­rate jed­not­livé kolá?

Každé kolo je otvo­rené vždy dva mesiace. Začí­name vždy v novem­bri, marci a júli. Tretí mesiac prídu na rad porad­co­via, pre­zen­tá­cie tímov a v závere mesiaca roz­hod­nu­tie o výbere spo­loč­nosti.

Keď sme už pri porad­coch, kto to bude? :)

V súčas­nosti zosta­vu­jeme tím porad­cov. Chceme, aby to boli hlavne osob­nosti z pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia, ktoré majú za sebou reálne výsledky a kto­rých pod­ni­ka­teľ­ské prí­behy môžu byť záro­veň inšpi­ra­tívne pre star­tu­povú komu­nitu

Na základe odpo­rú­ča­nia porad­cov o výbere tímu roz­hodne Správna rada nadá­cie, ktorá je zlo­žená z ame­ric­kých a slo­ven­ských obča­nov. Z ame­ric­kých zástup­cov v Správ­nej rade je u nás už ako doma pani Mary MacP­her­son a ešte stále ako doma pán veľ­vys­la­nec The­odore Sed­gwick, ktorý pôso­bil na Slo­ven­sku od roku 2010 až do sep­tem­bra tohto roku. Slo­ven­ských zástup­cov Správ­nej rady pánov Antona Zajaca z ESETu a Petra Gažíka z O2 na tomto mieste určite nemu­sím pred­sta­vo­vať.

Exis­tujú už star­tupy, ktoré využili vašu pod­poru?

V júli tohto roku sme ukon­čili náš interns­hip prog­ram, ale medzi­ča­som, kým sme vytvá­rali nový prog­ram, sme sa veno­vali star­tu­po­vej komu­nite tým, že sme pod­po­ro­vali rôzne star­tu­pové súťaže. Na Slo­ven­sku sme už druhý rok jed­ným z par­tne­rov Star­tu­pA­wards, v USA sme boli par­tnermi akcií WE4 Star­tups prog­ram v Sili­con Val­ley v apríli a októbri tohto roka. Takisto sa venu­jeme našim pilot­ným pro­jek­tom – tímom, ktoré už neja­kým spô­so­bom bene­fi­to­vali z nášho prog­ramu, napr. Cloudo a Divano, a samoz­rejme spo­lu­pra­cu­jeme so spo­loč­nos­ťou Staf­fino, ktorá vyhrala Star­tu­pA­wards 2014. 

Je niečo na záver, čo by ste chceli odká­zať slo­ven­ským star­tu­pis­tom?

Ničoho sa nebojte, choďte do toho, na vás spo­číva ťar­cha budúc­nosti.

Pridať komentár (0)