Moba­ke: Slo­vák vytvo­ril pro­jekt, kto­rým pomá­ha prí­ro­de a inšpi­ru­je ľudí

interez.sk / 20. októbra 2016 / Zaujímavosti

V posled­nom čase sa čím ďalej tým viac stre­tá­va­me s ľuď­mi, kto­rí chcú pomôcť našej prí­ro­de. Udr­ža­teľ­ný spô­sob živo­ta si mno­ho ľudí osvo­ji­lo a na jeho zákla­de vzni­ka­jú nové pro­jek­ty, kto­rým drží­me všet­ky svo­je pal­ce.

V tom­to prí­pa­de je reč o mla­dom Pat­ri­ko­vi Jak­šo­vi, kto­rý sa roz­ho­dol, že už ďalej nebu­de sedieť a bude pomá­hať aj on. Vytvo­ril tak pro­jekt Moba­ke: Moti­vač­né kef­ky, kto­rý sa sna­ží pomá­hať nie­len slo­ven­ským lesom, ale aj tomu, aby sa na sve­te pro­du­ko­va­lo čo naj­me­nej odpa­du. Zoznám­te sa s ním.

Ako si sa k tomu­to nápa­du dostal?

Celá myš­lien­ka sa rodi­la postup­ne. Na začiat­ku bol môj záu­jem o eko­lo­gic­ké výrob­ky, naj­mä tie dre­ve­né. V tom čase som hľa­dal spô­so­by, ako čo naj­viac eli­mi­no­vať množ­stvo vypro­du­ko­va­ných odpa­dov a výsled­kom bolo, že som natra­fil na bam­bu­so­vé výrob­ky. O čosi neskôr som poci­ťo­val chuť nie­čo­mu pomá­hať, do toho sa pri­mie­šal záu­jem o spi­ri­tu­ali­tu, a tak vznik­li moti­vač­né kef­ky. Je to vlast­ne spo­je­nie spo­me­nu­tých vecí: eko­ló­gia = bam­bus, chuť pomá­hať = ochra­na lesov a v spi­ri­tu­ali­te som našiel inšpi­rá­ciu pre moti­vač­né citá­ty.

mobake-kefky3

Pre­čo prá­ve kef­ky z bam­bu­su? A rov­no aj s citát­mi?

Bam­bus je úžas­ný mate­riál, doká­že rásť obrov­skou rých­los­ťou a je dosta­toč­né pev­ný. Ten náš je pes­to­va­ný udr­ža­teľ­ným spô­so­bom, teda kvô­li kef­kám sa nevy­ru­bu­jú pôvod­ne bam­bu­so­vé lesy. No a citá­ty plnia akú­si psy­cho­hy­gie­nic­kú úlo­hu. Mys­lím si, že kaž­dý pro­dukt môže záro­veň plniť vzde­lá­va­ciu fun­kciu. Je jed­no, či sú to potra­vi­ny, elek­tro­ni­ka ale­bo oble­če­nie, sta­čí to vhod­ne pri­pra­viť a môže­me sa vzde­lá­vať, aj tak­to pasív­ne. My sme si vybra­li moti­vač­ný citát ako pomôc­ku pre tých, čo chcú dosiah­nuť svo­je cie­le.

Čo rie­ši pro­jekt “Všet­ko pre nič”, kto­ré­mu daru­ješ 20 cen­tov z pre­da­ja kaž­dej kef­ky?

Hlav­ným posla­ním pro­jek­tu je ucho­vať aspoň 5% úze­mia Slo­ven­ska bez zása­hu člo­ve­ka, teda ucho­vať lesy v ich pri­ro­dze­nom sta­ve. Pre­to­že lesy sa doká­žu o seba posta­rať samé, mno­ho­krát lep­šie ako člo­vek. Prob­lé­mom je však ľud­ské ego, kto­ré potre­bu­je do všet­ké­ho zasa­ho­vať. Aj tam, kde to nie je tre­ba.

mobake-kefky2-872x580

Plá­nu­ješ kef­ky roz­ší­riť aj o iné pred­me­ty, naprí­klad z bam­bu­su? Aké sú tvo­je plá­ny?

Áno postup­ne plá­nu­jem pri­dá­vať nové citá­ty, nie­kto­ré budú v češ­ti­ne a mož­no aj v anglič­ti­ne. Okrem toho nie­kto­ré kef­ky dosta­nú nový dizajn a urči­te chcem pri­dať kef­ku pre deti. Zatiaľ však osta­nem pri kef­kách, no uvi­dím, čo budúc­nosť pri­ne­sie.

Pro­jek­ty ako ten­to majú roz­hod­ne svoj zmy­sel. Ten­to v sebe spá­ja tri prv­ky, kto­ré majú pozi­tív­ny dopad na život­né pro­stre­die, udr­ža­teľ­ný spô­sob živo­ta a dokon­ca aj na ľudí ako takých. Ak chce­me nie­čo na sve­te zme­niť, mali by sme začať od seba. ;)

preze-startitup

zdroj člán­ku a foto­gra­fií: interez.sk

Pridať komentár (0)