Mobake: Slo­vák vytvo­ril pro­jekt, kto­rým pomáha prí­rode a inšpi­ruje ľudí

interez.sk / 20. októbra 2016 / Zaujímavosti

V posled­nom čase sa čím ďalej tým viac stre­tá­vame s ľuďmi, ktorí chcú pomôcť našej prí­rode. Udr­ža­teľný spô­sob života si mnoho ľudí osvo­jilo a na jeho základe vzni­kajú nové pro­jekty, kto­rým držíme všetky svoje palce.

V tomto prí­pade je reč o mla­dom Pat­ri­kovi Jak­šovi, ktorý sa roz­ho­dol, že už ďalej nebude sedieť a bude pomá­hať aj on. Vytvo­ril tak pro­jekt Mobake: Moti­vačné kefky, ktorý sa snaží pomá­hať nie­len slo­ven­ským lesom, ale aj tomu, aby sa na svete pro­du­ko­valo čo naj­me­nej odpadu. Zoznámte sa s ním.

Ako si sa k tomuto nápadu dostal?

Celá myš­lienka sa rodila postupne. Na začiatku bol môj záu­jem o eko­lo­gické výrobky, najmä tie dre­vené. V tom čase som hľa­dal spô­soby, ako čo naj­viac eli­mi­no­vať množ­stvo vypro­du­ko­va­ných odpa­dov a výsled­kom bolo, že som natra­fil na bam­bu­sové výrobky. O čosi neskôr som poci­ťo­val chuť nie­čomu pomá­hať, do toho sa pri­mie­šal záu­jem o spi­ri­tu­alitu, a tak vznikli moti­vačné kefky. Je to vlastne spo­je­nie spo­me­nu­tých vecí: eko­ló­gia = bam­bus, chuť pomá­hať = ochrana lesov a v spi­ri­tu­alite som našiel inšpi­rá­ciu pre moti­vačné citáty.

mobake-kefky3

Prečo práve kefky z bam­busu? A rovno aj s citátmi?

Bam­bus je úžasný mate­riál, dokáže rásť obrov­skou rých­los­ťou a je dosta­točné pevný. Ten náš je pes­to­vaný udr­ža­teľ­ným spô­so­bom, teda kvôli kef­kám sa nevy­ru­bujú pôvodne bam­bu­sové lesy. No a citáty plnia akúsi psy­cho­hy­gie­nickú úlohu. Mys­lím si, že každý pro­dukt môže záro­veň plniť vzde­lá­va­ciu fun­kciu. Je jedno, či sú to potra­viny, elek­tro­nika alebo oble­če­nie, stačí to vhodne pri­pra­viť a môžeme sa vzde­lá­vať, aj takto pasívne. My sme si vybrali moti­vačný citát ako pomôcku pre tých, čo chcú dosiah­nuť svoje ciele.

Čo rieši pro­jekt “Všetko pre nič”, kto­rému daru­ješ 20 cen­tov z pre­daja kaž­dej kefky?

Hlav­ným posla­ním pro­jektu je ucho­vať aspoň 5% úze­mia Slo­ven­ska bez zásahu člo­veka, teda ucho­vať lesy v ich pri­ro­dze­nom stave. Pre­tože lesy sa dokážu o seba posta­rať samé, mno­ho­krát lep­šie ako člo­vek. Prob­lé­mom je však ľud­ské ego, ktoré potre­buje do všet­kého zasa­ho­vať. Aj tam, kde to nie je treba.

mobake-kefky2-872x580

Plá­nu­ješ kefky roz­ší­riť aj o iné pred­mety, naprí­klad z bam­busu? Aké sú tvoje plány?

Áno postupne plá­nu­jem pri­dá­vať nové citáty, nie­ktoré budú v češ­tine a možno aj v anglič­tine. Okrem toho nie­ktoré kefky dostanú nový dizajn a určite chcem pri­dať kefku pre deti. Zatiaľ však osta­nem pri kef­kách, no uvi­dím, čo budúc­nosť pri­ne­sie.

Pro­jekty ako tento majú roz­hodne svoj zmy­sel. Tento v sebe spája tri prvky, ktoré majú pozi­tívny dopad na životné pro­stre­die, udr­ža­teľný spô­sob života a dokonca aj na ľudí ako takých. Ak chceme niečo na svete zme­niť, mali by sme začať od seba. ;)

preze-startitup

zdroj článku a foto­gra­fií: interez.sk

Pridať komentár (0)