Mobli: Prvá firma na súkrom­nej burze NASDAQu

Luky Gašparík / 9. marec 2014 / Business

Izra­el­ský star­tup Mobli bude prvou spo­loč­nos­ťou obcho­do­va­nou na novej pri­vát­nej burze NASDAQu. Len nie­koľko dní po ozná­mení o jej spus­tení sa už hovorí aj o spo­loč­nos­tiach, ktoré budú na tomto trhu medzi prvými. 

Začiat­kom minu­lého týždňa ohlá­sil NASDAQ spus­te­nie svojho vlast­ného pri­vate mar­ketu. Ide o snahu kon­ku­ro­vať už exis­tu­jú­cemu Sha­re­Postu a Second­Mar­ketu. Hovorí sa aj o tom, že NASDAQ už doho­dol vstup na burzu s nie­kto­rými „horú­cimi“ star­tupmi. Medzi prvými údajne bude Mobli – izra­el­ský star­tup so zame­ra­ním na mobilné zdie­ľa­nie foto­gra­fií a videa. 

Pojem pri­vátna burza sa môže zdať neznámy. Hlav­nou myš­lien­kou je, aby mohli počia­toční inves­tori, zamest­nanci a samotní zakla­da­te­lia pre­dá­vať svoje akcie s vedo­mím, že je známe, kto môže kupo­vať a pre­dá­vať tieto akcie, koľko akcií sa môže pre­dať v urči­tom čase a tiež nača­so­va­nie týchto trans­ak­cií. Takéto súkromné burzy tiež umož­ňujú mla­dým spo­loč­nos­tiam otes­to­vať si rea­litu pred samot­nou IPO.

Vstup na súkromnú burzu NASDAQu sa pre Mobli javí ako cel­kom roz­umný krok. Nedávno táto spo­loč­nosť roz­bú­rila mediálne vody svo­jim vyhlá­se­ním o novom kole finan­co­va­nia. To bolo v sume 60 mil. USD a vie­dol ho Car­los Slim Helú – pod­ni­ka­teľ­ský mag­nát z Mexika a jeden z naj­bo­hat­ších ľudí sveta. Pred týmto kolom sa poda­rilo spo­loč­nosti zís­kať 28 mil. USD od kazaš­ského biz­nis­mana Ken­gesa Rakis­heva a iných pomerne zná­mych ľudí ako Leonardo DiCap­rio, Tobey Magu­ire, Lance Arm­s­trong alebo Serene Wil­liams.

A o čom Mobli je? Ide o mobilnú apli­ká­ciu na zdie­ľa­nie obráz­kov a videa, ktorú spus­tili v roku 2011. K novem­bru 2013 mala celo­sve­tovo 12 mili­ó­nov uží­va­te­ľov. V posled­ných mesia­coch sa poda­rilo zväč­šiť uží­va­teľ­skú základňu najmä vďaka pod­pore zo strany Sli­mo­vej spo­loč­nosti Amé­rica Móvil. Išlo najmä o trhy Latin­skej Ame­riky.

Stále však zostáva nezod­po­ve­daná otázka, či sa Mobli dostane na úro­veň, ktorá by inves­tí­ciu obhá­jila. Ak nie, jed­ného dňa sa Slim, Rakis­hev a DiCap­rio zobu­dia a budú sa čudo­vať, čo sa s ich 90-mili­ó­no­vou inves­tí­ciou stalo. To by mohlo Leonarda mrzieť možno viac ako to, že stále nemá Oscara ;)

Zdroj: businesswire.com

Pridať komentár (0)