Model 3 si od Tesly objed­nalo už viac ako 325 000 zákaz­ní­kov

Kristína Šuvadová / 8. apríla 2016 / Tools a produktivita

Tesla zve­rej­nila tento štvr­tok infor­má­cie o vyso­kom záujme o jej naj­novší model. Do dneš­ného dňa je zae­vi­do­va­ných viac ako 325 000 objed­ná­vok a toto číslo stále ras­tie.

Tento vysoký záu­jem patrí v his­tó­rii zatiaľ medzi tie naj­väč­šie. Dopo­siaľ totiž nikto z tohto prie­myslu nemal za týž­deň väčší odbyt. Tesla teda opäť vytvára rekordy.

Pre­dal sa viac ako dvoj­ná­so­bok z toho, čo sme oča­ká­vali. Tešíme sa preto veľ­kému úspe­chu a dúfame, že nikoho nes­kla­meme.” Pre­zra­dil hovorca značky Tesla.

Momen­tálne si už chlapci z Tesly zaro­bili niečo okolo 14 miliárd dolá­rov, a to bez akej­koľ­vek reklamy. To je samoz­rejme “cel­kom dosť” na to, že bol tento nový model pred­sta­vený len minulý štvr­tok. Záu­jem sa však dal oča­ká­vať, ešte pred samot­ným odha­le­ním totiž stáli dych­tiví zákaz­níci v radoch hodiny. 

the-people-who-blind-ordered-a-tesla-model-3-will-not-be-disappointed_2

zdroj foto­gra­fie: tesla.com

Elon Musk sa vyjad­ril, že napriek veľ­kému záujmu si z nového modelu objed­nalo po dva kusy “len” 5%. Väčší počet objed­na­ných kusov na jed­ného člo­veka je zaká­zaný, aby sa zabrá­nilo ďal­šiemu pre­dá­va­niu áut za úče­lom zisku.

Komen­tá­tor Ber­tel Sch­mitt napí­sal pre For­bes, že počas svojho života ešte neza­žil taký vysoký počet objed­ná­vok v prie­behu týždňa, a preto sa obáva toho, či bude Tesla schopná napl­niť všetky oča­ká­va­nia.

Miliar­dár Elon Musk sa však ničoho neobáva a tvrdí, že všetci zákaz­níci budú určite 100% spo­kojní.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto: hiconsumption.com

Pridať komentár (0)