Model 3 si od Tes­ly objed­na­lo už viac ako 325 000 zákaz­ní­kov

Kristína Šuvadová / 8. apríla 2016 / Lifehacking

Tes­la zve­rej­ni­la ten­to štvr­tok infor­má­cie o vyso­kom záuj­me o jej naj­nov­ší model. Do dneš­né­ho dňa je zae­vi­do­va­ných viac ako 325 000 objed­ná­vok a toto čís­lo stá­le ras­tie.

Ten­to vyso­ký záu­jem pat­rí v his­tó­rii zatiaľ medzi tie naj­väč­šie. Dopo­siaľ totiž nikto z toh­to prie­mys­lu nemal za týž­deň väč­ší odbyt. Tes­la teda opäť vytvá­ra rekor­dy.

Pre­dal sa viac ako dvoj­ná­so­bok z toho, čo sme oča­ká­va­li. Teší­me sa pre­to veľ­ké­mu úspe­chu a dúfa­me, že niko­ho nes­kla­me­me.” Pre­zra­dil hovor­ca znač­ky Tes­la.

Momen­tál­ne si už chlap­ci z Tes­ly zaro­bi­li nie­čo oko­lo 14 miliárd dolá­rov, a to bez akej­koľ­vek rekla­my. To je samoz­rej­me “cel­kom dosť” na to, že bol ten­to nový model pred­sta­ve­ný len minu­lý štvr­tok. Záu­jem sa však dal oča­ká­vať, ešte pred samot­ným odha­le­ním totiž stá­li dych­ti­ví zákaz­ní­ci v radoch hodi­ny. 

the-people-who-blind-ordered-a-tesla-model-3-will-not-be-disappointed_2

zdroj foto­gra­fie: tesla.com

Elon Musk sa vyjad­ril, že napriek veľ­ké­mu záuj­mu si z nové­ho mode­lu objed­na­lo po dva kusy “len” 5%. Väč­ší počet objed­na­ných kusov na jed­né­ho člo­ve­ka je zaká­za­ný, aby sa zabrá­ni­lo ďal­šie­mu pre­dá­va­niu áut za úče­lom zis­ku.

Komen­tá­tor Ber­tel Sch­mitt napí­sal pre For­bes, že počas svoj­ho živo­ta ešte neza­žil taký vyso­ký počet objed­ná­vok v prie­be­hu týžd­ňa, a pre­to sa obá­va toho, či bude Tes­la schop­ná napl­niť všet­ky oča­ká­va­nia.

Miliar­dár Elon Musk sa však ničo­ho neobá­va a tvr­dí, že všet­ci zákaz­ní­ci budú urči­te 100% spo­koj­ní.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto: hiconsumption.com

Pridať komentár (0)