Model Y – štvrtý sériový model od Tesly má vyzerať takto

Michal Sorkovský / 2. júna 2016 / Biznis

Me­dzi fa­nú­šikmi elek­tro­mo­bi­lov ešte ani ne­stihlo opad­núť nad­še­nie vy­vo­lané pred­sta­ve­ním Mo­delu 3 a už sa ho­vorí o cel­kom no­vom kon­cepte Tesly. Štvrtý sé­ri­ový mo­del má niesť ná­zov Mo­del Y.

Ne­mô­žeme oča­ká­vať, že sa štvrtý sé­ri­ový mo­del od Tesly do­stane do vý­roby v blíz­kej dobe, no na­priek tomu je zau­jí­mavé sle­do­vať, čo sa v spo­loč­nosti Elona Muska deje za opo­nou. Sa­motný Musk sa pri­tom už viac­krát vy­jad­ril, že plá­nuje po­nuku Tesly obo­ha­tiť o ďal­šie mo­dely a to tak skoro, ako to len pôjde.  Štvrtý mo­del, ktorý má do­pl­niť „S3XY“ zo­stavu Tesly má byť pri­tom menší cros­so­ver, ktorý bude kon­ku­ren­ciou pre BMW i5, Audi E-tron, Mer­ce­des ELC či elek­trické SUV od Ja­guar.

26873770280_faf34151eb_b

Mo­del Y by mal vy­chá­dzať z Mo­delu 3, hoci by jeho cena mala byť o niečo vyš­šia. S po­sled­ným pred­sta­ve­ným mo­de­lom Tesly by mal pri­tom zdie­ľať väč­šinu tech­no­ló­gií, av­šak bude dis­po­no­vať vy­lep­še­nými ochran­nými prv­kami. Tie by mali elek­tro­mo­bil ochrá­niť aj mimo spev­ne­ných ciest.

Mo­del Y, kto­rého možnú po­dobu zve­rej­nil, najmä v au­to­mo­bi­lo­vých kru­hoch známy gra­fik, by mal pri­tom jaz­diť s do­jaz­dom až pri­bližne 346 ki­lo­met­rov. Tak­tiež by mal dis­po­no­vať ba­té­riami s dl­h­šou vý­dr­žou a Tesla au­to­pi­lo­tom v rámci štan­dard­ného vy­ba­ve­nia.

26873770170_4069b05c7e_b

zdroj: rm­car­de­sign.com, zdroj fo­to­gra­fií: rm­car­de­sign.com, zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: thet­rut­ha­bout­cars.com/au­to­b­log.com

Pridať komentár (0)