Model Y – štvrtý séri­ový model od Tesly má vyze­rať takto

Michal Sorkovský / 2. júna 2016 / Business

Medzi fanú­šikmi elek­tro­mo­bi­lov ešte ani nestihlo opad­núť nad­še­nie vyvo­lané pred­sta­ve­ním Modelu 3 a už sa hovorí o cel­kom novom kon­cepte Tesly. Štvrtý séri­ový model má niesť názov Model Y. 

Nemô­žeme oča­ká­vať, že sa štvrtý séri­ový model od Tesly dostane do výroby v blíz­kej dobe, no napriek tomu je zau­jí­mavé sle­do­vať, čo sa v spo­loč­nosti Elona Muska deje za opo­nou. Samotný Musk sa pri­tom už viac­krát vyjad­ril, že plá­nuje ponuku Tesly obo­ha­tiť o ďal­šie modely a to tak skoro, ako to len pôjde. Štvrtý model, ktorý má dopl­niť „S3XY“ zostavu Tesly má byť pri­tom menší cros­so­ver, ktorý bude kon­ku­ren­ciou pre BMW i5, Audi E-tron, Mer­ce­des ELC či elek­trické SUV od Jaguar.

26873770280_faf34151eb_b

Model Y by mal vychá­dzať z Modelu 3, hoci by jeho cena mala byť o niečo vyš­šia. S posled­ným pred­sta­ve­ným mode­lom Tesly by mal pri­tom zdie­ľať väč­šinu tech­no­ló­gií, avšak bude dis­po­no­vať vylep­še­nými ochran­nými prv­kami. Tie by mali elek­tro­mo­bil ochrá­niť aj mimo spev­ne­ných ciest.

Model Y, kto­rého možnú podobu zve­rej­nil, najmä v auto­mo­bi­lo­vých kru­hoch známy gra­fik, by mal pri­tom jaz­diť s dojaz­dom až pri­bližne 346 kilo­met­rov. Tak­tiež by mal dis­po­no­vať baté­riami s dlh­šou výdr­žou a Tesla auto­pi­lo­tom v rámci štan­dard­ného vyba­ve­nia.

26873770170_4069b05c7e_b

zdroj: rmcardesign.com, zdroj foto­gra­fií: rmcardesign.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thetruthaboutcars.com/autoblog.com

Pridať komentár (0)