Modu­lárne Pop-Up štú­dio, ktoré je per­fekt­nou voľ­bou pre prácu kre­a­tív­cov

Ľudovít Nastišin, sketcher.sk / 10. júla 2016 / Tech a inovácie

Spô­sob, akým ľudia pra­cujú sa mení – náklady a nepo­hod­lie kaž­do­den­ného dochá­dza­nia do práce neus­tále rastú. Pokrok vo výpoč­to­vej tech­nike a network tech­no­ló­giách neus­tále posúva váhy na stranu práce z domova, čo je stále viac rea­lis­tic­kej­šia alter­na­tíva pra­cov­nej rutiny.

Toto modu­lárne pop-up štú­diou je per­fektné pre dizaj­né­rov, sochá­rov, malia­rov, muzi­kan­tov a iných kre­a­tív­cov. Mini­ma­lis­tická štruk­túra obsa­huje oce­ľový rám, ktorý vytvára prázdnu mriežku s via­ce­rými vnú­tor­nými kon­fi­gu­rá­ciami, môžeš si pri­dať poličky, stôl, umelé svetlo alebo aj zác­lony, každý čo potre­buje.

modular-pop-up-studio-2modular-pop-up-studio-3
modular-pop-up-studio-4modular-pop-up-studio-5modular-pop-up-studio-6modular-pop-up-studio-7modular-pop-up-studio-8modular-pop-up-studio-9modular-pop-up-studio-10modular-pop-up-studio-11modular-pop-up-studio-12modular-pop-up-studio-13modular-pop-up-studiosketcher_banner

zdroj: sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: blesst­hiss­tuff

Pridať komentár (0)