Moff: Nára­mok, kto­rý mení veci

Michal Tomek / 29. marca 2014 / Tech a inovácie

Kto z nás si neskú­šal chy­tiť met­lu a hrať sa, že je gita­ris­tom? Vďa­ka Moff to vyze­rá aj cel­kom reál­ne. Nový nára­mok od star­tu­pu s rov­na­kým menom doká­že pre­me­niť na hrač­ku čokoľ­vek.

Japon­ský star­tup Moff pri­šiel s nápa­dom dať oby­čaj­ným veciam nový zmy­sel. Ste doma a chce­te sa zahrať na samu­ra­ja? Vez­mi­te vare­chu. To sta­čí. Teda, ešte je dob­ré mať na ruke pri­pev­ne­ný Moff nára­mok a apli­ká­ciu v smart­fó­ne. Nemu­sí­te sa hrať len na samu­ra­jov. Vďa­ka Moff si vyro­bí­te teni­so­vú rake­tu, gol­fo­vé pali­ce ale­bo kúzel­nú palič­ku z čoho­koľ­vek.

Uží­va­teľ si vybe­rie „hrač­ku“ z ponu­ky v apli­ká­cii. Tá vytvá­ra zvu­ky pod­ľa pohy­bov zápäs­tia, na kto­rom je nára­mok umiest­ne­ný. Zákla­dom náram­ku je akce­le­ro­me­ter a gyro­skop. Vďa­ka tým­to čas­tiam doká­že nára­mok iden­ti­fi­ko­vať pohy­by ruky a pre­me­niť ich na zvuk. Okrem funkč­nos­ti je nára­mok aj dizaj­no­vo pre­pra­co­va­ný a dostup­ný v pia­tich far­bách. Baté­ria náram­ku vydr­ží pri­bliž­ne 30 hodín. So smart­fó­nom je nára­mok pre­po­je­ný pomo­cou Blu­e­to­oth 4.0.

Star­tup Moff zalo­ži­li v októb­ri 2013 Aki­no­ri Taka­ha­gi a Moto­hi­ro Yone­sa­ka. Taka­ha­gi bol pro­duk­to­vým mana­žé­rom pre špor­to­vé autá Mer­ce­des-Benz a Yone­sa­ka pra­co­val ako IT špe­cia­lis­ta pre IBM. Títo dva­ja sa stret­li na istom hac­kat­hon podu­ja­tí a tam priš­li na myš­lien­ku Mof­fu. Poda­ri­lo sa im zís­kať angel inves­to­ra. Vďa­ka tomu vytvo­ri­li prvý pro­to­typ, kto­rý moh­li pre­zen­to­vať ten­to rok na World Mobi­le Con­fe­ren­ce v Bar­ce­lo­ne a SXSW v Aus­ti­ne.

Aby zís­ka­li viac zdro­jov, roz­hod­li sa spus­tiť pro­jekt na Kicks­tar­ter s cie­ľo­vou sumou 20 000 USD. Rea­li­ta však pre­ko­na­la ich oča­ká­va­nia – k dneš­né­mu dňu má záu­jem zafi­nan­co­vať ich pro­jekt 962 inves­to­rov spo­lu v sume tak­mer 65 000 USD. A to stá­le zostá­va 10 dní do kon­ca kam­pa­ne. Tým, kto­rí pro­jekt pod­po­ri­li by prvé náram­ky moh­li dora­ziť v prie­be­hu júla. Ak by som mal odhad­núť cenu na zákla­de ponu­ky v rám­ci Kicks­tar­te­ru, nára­mok bude mož­né kúpiť pri­bliž­ne za 40 – 50 USD.

Apli­ká­ciu zatiaľ náj­de­te len pre App­le zaria­de­nia – od iPod touch cez iPho­ne 4S (a vyš­šie) až po iPad.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)