Moff: Nára­mok, ktorý mení veci

Michal Tomek / 29. marca 2014 / Tech a inovácie

Kto z nás si neskú­šal chy­tiť metlu a hrať sa, že je gita­ris­tom? Vďaka Moff to vyzerá aj cel­kom reálne. Nový nára­mok od star­tupu s rov­na­kým menom dokáže pre­me­niť na hračku čokoľ­vek.

Japon­ský star­tup Moff pri­šiel s nápa­dom dať oby­čaj­ným veciam nový zmy­sel. Ste doma a chcete sa zahrať na samu­raja? Vez­mite vare­chu. To stačí. Teda, ešte je dobré mať na ruke pri­pev­nený Moff nára­mok a apli­ká­ciu v smart­fóne. Nemu­síte sa hrať len na samu­ra­jov. Vďaka Moff si vyro­bíte teni­sovú raketu, gol­fové palice alebo kúzelnú paličku z čoho­koľ­vek.

Uží­va­teľ si vybe­rie „hračku“ z ponuky v apli­ká­cii. Tá vytvára zvuky podľa pohy­bov zápäs­tia, na kto­rom je nára­mok umiest­nený. Zákla­dom náramku je akce­le­ro­me­ter a gyro­skop. Vďaka týmto čas­tiam dokáže nára­mok iden­ti­fi­ko­vať pohyby ruky a pre­me­niť ich na zvuk. Okrem funkč­nosti je nára­mok aj dizaj­novo pre­pra­co­vaný a dostupný v pia­tich far­bách. Baté­ria náramku vydrží pri­bližne 30 hodín. So smart­fó­nom je nára­mok pre­po­jený pomo­cou Blu­e­to­oth 4.0.

Star­tup Moff zalo­žili v októbri 2013 Aki­nori Taka­hagi a Moto­hiro Yone­saka. Taka­hagi bol pro­duk­to­vým mana­žé­rom pre špor­tové autá Mer­ce­des-Benz a Yone­saka pra­co­val ako IT špe­cia­lista pre IBM. Títo dvaja sa stretli na istom hac­kat­hon podu­jatí a tam prišli na myš­lienku Moffu. Poda­rilo sa im zís­kať angel inves­tora. Vďaka tomu vytvo­rili prvý pro­to­typ, ktorý mohli pre­zen­to­vať tento rok na World Mobile Con­fe­rence v Bar­ce­lone a SXSW v Aus­tine.

Aby zís­kali viac zdro­jov, roz­hodli sa spus­tiť pro­jekt na Kicks­tar­ter s cie­ľo­vou sumou 20 000 USD. Rea­lita však pre­ko­nala ich oča­ká­va­nia – k dneš­nému dňu má záu­jem zafi­nan­co­vať ich pro­jekt 962 inves­to­rov spolu v sume tak­mer 65 000 USD. A to stále zostáva 10 dní do konca kam­pane. Tým, ktorí pro­jekt pod­po­rili by prvé náramky mohli dora­ziť v prie­behu júla. Ak by som mal odhad­núť cenu na základe ponuky v rámci Kicks­tar­teru, nára­mok bude možné kúpiť pri­bližne za 40 – 50 USD.

Apli­ká­ciu zatiaľ náj­dete len pre Apple zaria­de­nia – od iPod touch cez iPhone 4S (a vyš­šie) až po iPad.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)