Môj prvý milión — súťaž štar­tuje!

Startupjobs.cz / 7. októbra 2014 / Tools a produktivita

Fan­díme všet­kým pod­ni­kav­com, preto sa pri­hláste do 8. roč­níka súťaže Môj prvý milión, ktorá práve odštar­to­vala.

Máte zau­jí­mavý pod­ni­ka­teľ­ský zámer, ktorý by ste chceli rea­li­zo­vať? Potom sa pri­hláste do súťaže, ktorá je určená práve pre tvorbu pod­ni­ka­teľ­ského zámeru a jeho roz­voji sme­rom k rea­li­zá­cii. Súťaž Naj­lepší pod­ni­ka­teľ­ský zámer orga­ni­zuje Tech­no­lo­gické ino­vačné cen­trum Zlín a pri­hlá­siť sa môžu štu­denti stred­ných i vyso­kých škôl a verej­nosť.

Sú pri­pra­vené ceny v hod­note 450 000 Kč. V hlav­nej kate­gó­rii, teda v tej, kde súpe­ria štu­denti vyso­kých škôl a verej­nosť, čaká na naj­lep­šieho 70 000a ďal­šie ceny v podobe záze­mia pod­ni­ka­teľ­ského inku­bá­tora či pora­den­stva v obchod­nej a mar­ke­tin­go­vej oblasti. Pre naj­lep­ších súťa­žia­cich je tiež pri­pra­vený šesť­týž­dňový akce­le­račný prog­ram v cowor­kin­go­vom cen­tre, hovorí ria­di­teľka Tech­no­lo­gic­kého ino­vač­ného cen­tra Zlín Daniela Sobieski. Okrem hod­not­ných cien zís­kate cenné rady od odbor­ní­kov.


Pri­hlášky do súťaže je možné zasie­lať do 30. janu­ára 2015.


Jed­ným z hlav­ných cie­ľov súťaže je totiž vytvá­ra­nie pod­mie­nok pre roz­ví­ja­nie pod­ni­ka­teľ­ského ducha a pod­ni­ka­teľ­ského vzde­lá­va­nia v Zlín­skom kraji. Súčas­ťou pro­jektu je tak naprí­klad séria works­ho­pov. Toh­to­roč­nými témami sú naprí­klad spô­soby oslo­vo­va­nia inves­to­rov, naj­čas­tej­šie chyby v pro­jek­toch alebo affi­liate mar­ke­ting,” dodáva Daniela Sobieski. Súťaž a súvi­siace akti­vity sú tak dôle­ži­tými základ­nými kameňmi v budo­vaní start-up komu­nity v Zlíne a okolí.

V minu­lom roku sa súťaže zúčast­nilo cel­kovo 51 pro­jek­tov. Z toho 17 pro­jek­tov pre­zen­to­vali stre­doš­ko­láci a v kate­gó­rii verej­nosť a štu­denti vyso­kých škôl ich bolo spolu 34.

Viac infor­má­cií náj­dete na www.mujprvnimilion.cz

Zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)