Môj prvý mili­ón — súťaž štar­tu­je!

Startupjobs.cz / 7. októbra 2014 / Lifehacking

Fan­dí­me všet­kým pod­ni­kav­com, pre­to sa pri­hlás­te do 8. roč­ní­ka súťa­že Môj prvý mili­ón, kto­rá prá­ve odštar­to­va­la.

Máte zau­jí­ma­vý pod­ni­ka­teľ­ský zámer, kto­rý by ste chce­li rea­li­zo­vať? Potom sa pri­hlás­te do súťa­že, kto­rá je urče­ná prá­ve pre tvor­bu pod­ni­ka­teľ­ské­ho záme­ru a jeho roz­vo­ji sme­rom k rea­li­zá­cii. Súťaž Naj­lep­ší pod­ni­ka­teľ­ský zámer orga­ni­zu­je Tech­no­lo­gic­ké ino­vač­né cen­trum Zlín a pri­hlá­siť sa môžu štu­den­ti stred­ných i vyso­kých škôl a verej­nosť.

Sú pri­pra­ve­né ceny v hod­no­te 450 000 Kč. V hlav­nej kate­gó­rii, teda v tej, kde súpe­ria štu­den­ti vyso­kých škôl a verej­nosť, čaká na naj­lep­šie­ho 70 000a ďal­šie ceny v podo­be záze­mia pod­ni­ka­teľ­ské­ho inku­bá­to­ra či pora­den­stva v obchod­nej a mar­ke­tin­go­vej oblas­ti. Pre naj­lep­ších súťa­žia­cich je tiež pri­pra­ve­ný šesť­týž­dňo­vý akce­le­rač­ný prog­ram v cowor­kin­go­vom cen­tre, hovo­rí ria­di­teľ­ka Tech­no­lo­gic­ké­ho ino­vač­né­ho cen­tra Zlín Danie­la Sobies­ki. Okrem hod­not­ných cien zís­ka­te cen­né rady od odbor­ní­kov.


Pri­hláš­ky do súťa­že je mož­né zasie­lať do 30. janu­ára 2015.


Jed­ným z hlav­ných cie­ľov súťa­že je totiž vytvá­ra­nie pod­mie­nok pre roz­ví­ja­nie pod­ni­ka­teľ­ské­ho ducha a pod­ni­ka­teľ­ské­ho vzde­lá­va­nia v Zlín­skom kra­ji. Súčas­ťou pro­jek­tu je tak naprí­klad séria works­ho­pov. Toh­to­roč­ný­mi téma­mi sú naprí­klad spô­so­by oslo­vo­va­nia inves­to­rov, naj­čas­tej­šie chy­by v pro­jek­toch ale­bo affi­lia­te mar­ke­ting,” dodá­va Danie­la Sobies­ki. Súťaž a súvi­sia­ce akti­vi­ty sú tak dôle­ži­tý­mi základ­ný­mi kameň­mi v budo­va­ní start-up komu­ni­ty v Zlí­ne a oko­lí.

V minu­lom roku sa súťa­že zúčast­ni­lo cel­ko­vo 51 pro­jek­tov. Z toho 17 pro­jek­tov pre­zen­to­va­li stre­doš­ko­lá­ci a v kate­gó­rii verej­nosť a štu­den­ti vyso­kých škôl ich bolo spo­lu 34.

Viac infor­má­cií náj­de­te na www.mujprvnimilion.cz

Zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)