Môj zákaz­ník, môj pán”, mobilné platby kar­tou pre­ni­kajú už aj do bež­ného života

Luky Gašparík / 27. februára 2014 / Tech a inovácie

Asi každý z vás pozná tú situ­áciu. Ste pri kase, idete pla­tiť a pre­da­vač vám s úsme­vom na tvári vra­cia vašu kre­ditku späť. Pri tom poču­jete slová, že karty oni neberú. Vtedy je bohu­žiaľ jedno či máte pla­ti­novú, bez­kon­taktnú a mili­ónmi napras­kanú plas­tickú kar­tičku. Ani v dneš­nej dobe to stále nemusí sta­čiť.

Zmena je život, a tak sa menia aj spô­soby pri­jí­ma­nia a odo­sie­la­nia pla­tieb vo svete a obja­vujú sa nové spô­soby trans­ak­cií. Máme na mysli kon­krétne mobilné platby. Jeden z prvých prie­kop­ní­kov v prí­ji­maní mobil­ných pla­tieb pomo­cou kre­dit­nej karty je bez­po­chyby spo­loč­nosť Squ­are.

Tech­no­ló­gia je zalo­žená na drob­nom har­dwe­ro­vom zaria­dení pri­po­je­nom k vášmu smartp­honu. Žiadne zlo­žité setupy, žiadne zby­točné počia­točné feečka, iba ľahko a rýchlo pou­ži­teľná malá vecička so skve­lým inter­fa­com a atrak­tív­nym desig­nom. Nesku­točne uľahčí život nejed­nému obchod­ní­kovi, pri­čom dras­ticky zníži počet jeho nespo­koj­ných zákaz­ní­kov. Fan­tas­tické na tomto malom zázraku je, že akcep­tuje väč­šinu debet­ných a kre­dit­ných kariet. Záro­veń je kom­pa­ti­bilná so širo­kou šká­lou tele­fó­nov. Jediná malá nevý­hoda Squ­are je fakt, že ešte nie je využi­teľný v Európe. To by sa však malo podľa slov CEO Jacka Dor­se­yho malo one­dlho zme­niť.

Zdroj: theverge.com

Kon­ku­ren­cia na seba nene­chala dlho čakať. Squ­aru sa na krk sa zave­sil hneď obor finanč­ného sveta, samotný Pay­Pal. Ten pri­šiel so svo­jím novým pro­duk­tom Pay­Pal Here. Roz­diel medzi jed­not­li­vými pro­duktmi nie je až taký značný, ako by sa možno oča­ká­valo. Roz­diel v dizajne obi­dvoch maši­niek je zre­teľný na prvý pohľad. V poplat­koch sa títo dvaja súperi veľmi nelí­šia a viac-menej kopí­rujú jeden dru­hého. 

Zdroj: techau.com.au

Odli­šujú sa ale v jed­nej zásad­nej veci. Squ­are totiž ponúka okrem štan­dard­ných pri­cing pod­mie­nok aj flat­rate (275$), ktorý sa pri väč­šom množ­stve trans­ak­cií určite viac oplatí. Flat­rate je momen­tálne hlavná zbraň voči kon­ku­renč­nému Pay­Pal Here. Samoz­rejme nič nie je doko­nalé a aj táto flat­rate má svoje obme­dze­nia. Trans­ak­cie sú možné do výšky 250.000$ a jed­no­ra­zové platby nad 400$ sa ria­dia štan­dard­ným cen­ní­kom spo­loč­nosti.

Ako Squ­are, tak ani Pay­Pal Here nie je dostupný úplne všade. V Európe je k dis­po­zí­cii iba v UK, kde sa momen­tálne sys­tém adap­tuje na európ­ske pod­mienky. Kedy sa aj my na Slo­ven­sku doč­káme podob­nej služby, je zatiaľ vo hviez­dach. Kaž­do­pádne budeme určite medzi prvými, od koho sa túto infor­má­ciu dozviete.

Pridať komentár (0)