Môže na Slo­ven­sku fun­go­vať základný prí­jem pre všet­kých?

Martin Bohunický / 3. mája 2016 / Zo Slovenska

To, čo sa pred nie­koľ­kými rokmi zdalo ako utó­pia, nemožné či nere­a­li­zo­va­teľné, sa dnes začína pre­ta­vo­vať do praxe. Prvé kra­jiny spúš­ťajú sociálny expe­ri­ment a celý svet je zve­davý ako to dopadne.

Nemecko, Kanada či Fín­sko sú prvé kra­jiny, ktoré nie­koľ­kým ľuďom poskytnú základný nepod­mie­nený prí­jem, aby si tak otes­to­vali nápad v praxi. Na úvod by bolo fajn pove­dať si, čo základný prí­jem pre všet­kých vlastne je.

Ako z názvu vyplýva, v skratke ide o peniaze pre kaž­dého občana štátu, ktoré mu zabez­pe­čia býva­nie, stravu a zdra­votnú sta­rost­li­vosť. Nič viac – ak túžiš po luxuse alebo aspoň po vyš­šom štan­darde, stále musíš pra­co­vať. Za týchto okol­ností však kra­jiny zru­šia všetky ostatné sociálne bene­fity ako napr. pod­pora v neza­mest­na­nosti, rodinné prí­davky a podobne.

entreprenuership-800x400

foto: eli­te­daily

Dôvod, prečo sa o takomto modely dis­ku­tuje, je vysoká neza­mest­na­nosť a nezdá sa, že by sa mala situ­ácia glo­bálne zlep­šo­vať. A určite je to zau­jí­mavé pre doma­se­dov a leniv­cov, kto­rých to ku gauču pri­klin­cuje ešte pev­nej­šie.

Pre nás, ambi­ci­óz­nych mla­dých ľudí, však tento sys­tém pred­sta­vuje obrov­skú prí­le­ži­tosť. Máš plné zuby svo­jej práce, si psy­chicky zni­čený, no musíš zostať, pre­tože potre­bu­ješ pre­žiť. Aj sa sna­žíš hľa­dať si popri zamest­naní inú prácu, no troj­me­sačná výpo­vedná lehota ti urobí škrt cez roz­po­čet. Alebo máš chuť konečne roz­be­hnúť svoj biz­nis, no nemô­žeš si to dovo­liť. A tu nastu­puje výhoda základ­ného príjmu. Či už sa ti bude dariť alebo nie, je tu časť peňazí, s kto­rou pre­ži­ješ, aj keby tvoj biz­nis neza­ro­bil ani cent. Jed­no­du­cho, vždy máš istotu, že nech sa stane čokoľ­vek, neskon­číš na ulici.

Áno, via­cerí pod­ni­ka­te­lia mi pove­dali, že ich úspech bol aj o tom, aký tlak na seba vyvi­nuli. Ja osobne si však mys­lím, že oveľa prí­jem­nej­šie je pra­co­vať, keď člo­vek vie, že na úspe­chu nezá­visí jeho pre­ži­tie.

Street cafes at shopping street Aleksanterinkatu, Helsinki, Finland, Europe

Vo Fín­sku chce dať vláda ľuďom základný prí­jem 800 eur., foto: huffpost.com

Z prvých výsled­kov expe­ri­men­tov sa zdá, že takýto sys­tém môže fun­go­vať. Ľudia síce vraj pra­cujú o niečo menej, no oveľa viac peňazí inves­tujú do vzde­la­nia a biz­nisu. Je to jed­no­du­cho ako kama­rát, ktorý stojí za tebou, keď ideš oslo­viť babu v bare. Ak to vyjde, teší sa s tebou, ak nie, aspoň si s tebou vypije.

Pre Slo­ven­sko by to na papieri zna­me­nalo samé pozi­tíva, otáz­kou však je, kde by sa na to v našej eko­no­mike našli pros­triedky a ako by to vyze­ralo reálne v praxi. Múdre hlavy sú však tomuto nápadu naklo­nené. V dobe, keď umelá inte­li­gen­cia začína vo veľ­kom nahrá­dzať pra­covné miesta to bude v budúc­nosti asi aj nevy­hnutné.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Wiki

Pridať komentár (0)