Môže na Slo­ven­sku fun­go­vať základ­ný prí­jem pre všet­kých?

Martin Bohunický / 3. mája 2016 / Zo Slovenska

To, čo sa pred nie­koľ­ký­mi rok­mi zda­lo ako utó­pia, nemož­né či nere­a­li­zo­va­teľ­né, sa dnes začí­na pre­ta­vo­vať do pra­xe. Prvé kra­ji­ny spúš­ťa­jú sociál­ny expe­ri­ment a celý svet je zve­da­vý ako to dopad­ne.

Nemec­ko, Kana­da či Fín­sko sú prvé kra­ji­ny, kto­ré nie­koľ­kým ľuďom poskyt­nú základ­ný nepod­mie­ne­ný prí­jem, aby si tak otes­to­va­li nápad v pra­xi. Na úvod by bolo fajn pove­dať si, čo základ­ný prí­jem pre všet­kých vlast­ne je.

Ako z náz­vu vyplý­va, v skrat­ke ide o penia­ze pre kaž­dé­ho obča­na štá­tu, kto­ré mu zabez­pe­čia býva­nie, stra­vu a zdra­vot­nú sta­rost­li­vosť. Nič viac – ak túžiš po luxu­se ale­bo aspoň po vyš­šom štan­dar­de, stá­le musíš pra­co­vať. Za tých­to okol­nos­tí však kra­ji­ny zru­šia všet­ky ostat­né sociál­ne bene­fi­ty ako napr. pod­po­ra v neza­mest­na­nos­ti, rodin­né prí­dav­ky a podob­ne.

entreprenuership-800x400

foto: eli­te­dai­ly

Dôvod, pre­čo sa o takom­to mode­ly dis­ku­tu­je, je vyso­ká neza­mest­na­nosť a nez­dá sa, že by sa mala situ­ácia glo­bál­ne zlep­šo­vať. A urči­te je to zau­jí­ma­vé pre doma­se­dov a leniv­cov, kto­rých to ku gau­ču pri­klin­cu­je ešte pev­nej­šie.

Pre nás, ambi­ci­óz­nych mla­dých ľudí, však ten­to sys­tém pred­sta­vu­je obrov­skú prí­le­ži­tosť. Máš plné zuby svo­jej prá­ce, si psy­chic­ky zni­če­ný, no musíš zostať, pre­to­že potre­bu­ješ pre­žiť. Aj sa sna­žíš hľa­dať si pop­ri zamest­na­ní inú prá­cu, no troj­me­sač­ná výpo­ved­ná leho­ta ti uro­bí škrt cez roz­po­čet. Ale­bo máš chuť koneč­ne roz­be­hnúť svoj biz­nis, no nemô­žeš si to dovo­liť. A tu nastu­pu­je výho­da základ­né­ho príj­mu. Či už sa ti bude dariť ale­bo nie, je tu časť peňa­zí, s kto­rou pre­ži­ješ, aj keby tvoj biz­nis neza­ro­bil ani cent. Jed­no­du­cho, vždy máš isto­tu, že nech sa sta­ne čokoľ­vek, neskon­číš na uli­ci.

Áno, via­ce­rí pod­ni­ka­te­lia mi pove­da­li, že ich úspech bol aj o tom, aký tlak na seba vyvi­nu­li. Ja osob­ne si však mys­lím, že ove­ľa prí­jem­nej­šie je pra­co­vať, keď člo­vek vie, že na úspe­chu nezá­vi­sí jeho pre­ži­tie.

Street cafes at shopping street Aleksanterinkatu, Helsinki, Finland, Europe

Vo Fín­sku chce dať vlá­da ľuďom základ­ný prí­jem 800 eur., foto: huffpost.com

Z prvých výsled­kov expe­ri­men­tov sa zdá, že taký­to sys­tém môže fun­go­vať. Ľudia síce vraj pra­cu­jú o nie­čo menej, no ove­ľa viac peňa­zí inves­tu­jú do vzde­la­nia a biz­ni­su. Je to jed­no­du­cho ako kama­rát, kto­rý sto­jí za tebou, keď ideš oslo­viť babu v bare. Ak to vyj­de, teší sa s tebou, ak nie, aspoň si s tebou vypi­je.

Pre Slo­ven­sko by to na papie­ri zna­me­na­lo samé pozi­tí­va, otáz­kou však je, kde by sa na to v našej eko­no­mi­ke našli pros­tried­ky a ako by to vyze­ra­lo reál­ne v pra­xi. Múd­re hla­vy sú však tomu­to nápa­du naklo­ne­né. V dobe, keď ume­lá inte­li­gen­cia začí­na vo veľ­kom nahrá­dzať pra­cov­né mies­ta to bude v budúc­nos­ti asi aj nevy­hnut­né.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Wiki

Pridať komentár (0)