Twit­ter: Musk rea­go­val na výzvu, aby daro­val 8 mil. USD na Tes­lo­vo múze­um

Michal Tomek / 15. mája 2014 / Business

Vče­ra sa na Twit­te­ri odo­hra­la zau­jí­ma­vá komu­ni­ká­cia medzi tvor­com por­tá­lu Oat­me­al – Mat­he­wom Inma­nom, a pod­ni­ka­te­ľom, inves­to­rom, vyná­lez­com a CEO Tes­la Motors – Elo­nom Mus­kom. Mož­no prá­ve vďa­ka nej sa koneč­ne svet doč­ká toho „ pre­klia­te­ho Tes­la múzea“.

Oat­me­al je zau­jí­ma­vý pro­jekt, kto­rý tvo­rí Mat­hew Inman cel­kom sám – píše, kres­lí aj kódu­je. Pred pár dňa­mi napí­sal (a nakres­lil) komik­so­vú recen­ziu na auto od Tes­la Motors s náz­vom Model S. V dru­hej čas­ti recen­zie, úpl­ne ku kon­cu, oslo­vu­je pria­mo šéfa spo­loč­nos­ti, Elo­na Mus­ka.

Vybe­rám nie­koľ­ko viet:
„… Toto nie je požia­dav­ka či obvi­ne­nie ale­bo námiet­ka. Je to sluš­ná pros­ba jed­né­ho obrov­ské­ho fanú­ši­ka. Počas prvej zbier­ky pre Tes­la múze­um ste pro­jekt pod­po­ri­li a daro­va­li 2 500 USD. Teraz Vás pro­sím opä­tov­ne o prís­pe­vok, ten­to­krát ale daruj­te plných 8 mil. USD.

Keď bola recen­zia onli­ne, Mat­hew hodil infor­má­ciu na Twit­ter. To takým spô­so­bom, že pria­mo v twe­e­te oslo­vil Elo­na Mus­ka.

@elonmusk Napí­sal som recen­ziu na svoj Model S a pop­ro­sil ťa o jed­nu lás­ka­vosť…“ .

Odpo­veď Elo­na Mus­ka na seba nene­cha­la dlho čakať a muse­la prek­va­piť aj samot­né­ho zakl­da­te­ľa Oat­me­al-u. Odpo­veď? [email protected] s rados­ťou pomô­žem“. Puf!

Osem mili­ó­nov je sluš­ná suma, dokon­ca aj na tak boha­té­ho člo­ve­ka, akým je Elon Musk. Ak však ide o nie­čo tak význam­né, ako je múze­um jed­né­ho z naj­väč­ších vyná­lez­cov v deji­nách, asi nie je veľ­mi o čom pre­mýš­ľať. Súhlas s prís­pev­kom na vybu­do­va­nie múzea už pod­ľa por­tá­lu Re/Code potvr­di­la aj hovor­ky­ňa spo­loč­nos­ti Tes­la. Pres­ná suma zatiaľ zná­ma nie je.

Mat­hew Inman sa už v minu­los­ti pokú­sil o zís­ka­nie peňa­zí na ten­to účel. A tre­ba pove­dať, že cel­kom úspeš­ne. V roku 2012 spus­til cro­wd­fun­din­go­vú kam­paň s cie­ľom vyzbie­rať 850 000 USD, aby mohol kúpiť pozem­ky v Sho­re­ham (New York), kde kedy­si stá­lo Tes­lo­vo labo­ra­tó­rium.

Cie­ľo­vá suma bola pre­sia­hnu­tá behom pár dní o viac ako 35 000 dolá­rov. Samoz­rej­me, to stá­le nesta­či­lo na vybu­do­va­nie samot­né­ho múzea. Tým sa však už teraz, po prí­sľu­be od jed­né­ho z naj­bo­hat­ších ľudí na Zemi, asi Mat­hew trá­piť nemu­sí. Nasta­nú iné, mož­no tro­chu prí­jem­nej­šie prob­lé­my.

O tom, aký veľ­kým faú­ši­kom Tes­lu Mat­hew Inman je, sa môže­te dozve­dieť v jed­nom z jeho komik­sov

zdroj: cnet, re/code, animalnewyork.com, jalopnik.com

Pridať komentár (0)