Twit­ter: Musk rea­go­val na výzvu, aby daro­val 8 mil. USD na Tes­lovo múzeum

Michal Tomek / 15. mája 2014 / Business

Včera sa na Twit­teri odo­hrala zau­jí­mavá komu­ni­ká­cia medzi tvor­com por­tálu Oat­meal – Mat­he­wom Inma­nom, a pod­ni­ka­te­ľom, inves­to­rom, vyná­lez­com a CEO Tesla Motors – Elo­nom Mus­kom. Možno práve vďaka nej sa konečne svet dočká toho „ pre­klia­teho Tesla múzea“.

Oat­meal je zau­jí­mavý pro­jekt, ktorý tvorí Mat­hew Inman cel­kom sám – píše, kreslí aj kóduje. Pred pár dňami napí­sal (a nakres­lil) komik­sovú recen­ziu na auto od Tesla Motors s náz­vom Model S. V dru­hej časti recen­zie, úplne ku koncu, oslo­vuje priamo šéfa spo­loč­nosti, Elona Muska.

Vybe­rám nie­koľko viet:
„… Toto nie je požia­davka či obvi­ne­nie alebo námietka. Je to slušná prosba jed­ného obrov­ského fanú­šika. Počas prvej zbierky pre Tesla múzeum ste pro­jekt pod­po­rili a daro­vali 2 500 USD. Teraz Vás pro­sím opä­tovne o prís­pe­vok, ten­to­krát ale darujte plných 8 mil. USD.

Keď bola recen­zia online, Mat­hew hodil infor­má­ciu na Twit­ter. To takým spô­so­bom, že priamo v twe­ete oslo­vil Elona Muska.

@elonmusk Napí­sal som recen­ziu na svoj Model S a pop­ro­sil ťa o jednu lás­ka­vosť…“ .

Odpo­veď Elona Muska na seba nene­chala dlho čakať a musela prek­va­piť aj samot­ného zakl­da­teľa Oat­meal-u. Odpo­veď? „@Oatmeal s rados­ťou pomô­žem“. Puf!

Osem mili­ó­nov je slušná suma, dokonca aj na tak boha­tého člo­veka, akým je Elon Musk. Ak však ide o niečo tak významné, ako je múzeum jed­ného z naj­väč­ších vyná­lez­cov v deji­nách, asi nie je veľmi o čom pre­mýš­ľať. Súhlas s prís­pev­kom na vybu­do­va­nie múzea už podľa por­tálu Re/Code potvr­dila aj hovor­kyňa spo­loč­nosti Tesla. Presná suma zatiaľ známa nie je.

Mat­hew Inman sa už v minu­losti pokú­sil o zís­ka­nie peňazí na tento účel. A treba pove­dať, že cel­kom úspešne. V roku 2012 spus­til cro­wd­fun­din­govú kam­paň s cie­ľom vyzbie­rať 850 000 USD, aby mohol kúpiť pozemky v Sho­re­ham (New York), kde kedysi stálo Tes­lovo labo­ra­tó­rium.

Cie­ľová suma bola pre­sia­hnutá behom pár dní o viac ako 35 000 dolá­rov. Samoz­rejme, to stále nesta­čilo na vybu­do­va­nie samot­ného múzea. Tým sa však už teraz, po prí­sľube od jed­ného z naj­bo­hat­ších ľudí na Zemi, asi Mat­hew trá­piť nemusí. Nastanú iné, možno tro­chu prí­jem­nej­šie prob­lémy.

O tom, aký veľ­kým faú­ši­kom Teslu Mat­hew Inman je, sa môžete dozve­dieť v jed­nom z jeho komik­sov

zdroj: cnet, re/code, animalnewyork.com, jalopnik.com

Pridať komentár (0)