Mužovi, ktorý pri auto­ne­hode pri­šiel o funkč­nosť geni­tá­lií, pri­ope­ro­vali nový bio­nický penis

Michal Sorkovský / 21. október 2015 / Tools a produktivita

Moham­med Abad, pochá­dza­júci z Edin­burghu má 43 rokov a je panic. Ako šesť­ročný chla­pec totiž pri­šiel pri nešťast­nej auto­ne­hode o funkč­nosť svo­jich geni­tá­lií. Dnes má ale dôvod pre radosť, keďže sa leká­rom poda­rilo pri­ope­ro­vať mu funkčný, 20 cen­ti­met­rový bio­nický penis. 

Je skvelé sle­do­vať, ako rôzne moderné tech­no­ló­gie, či postupy dokážu meniť ľuďom životy. Moham­med, ktorý ako malý chla­pec pri nehode pri­šiel o funkč­nosť svo­jich geni­tá­lií to môže iba potvr­diť. Leká­rom sa totiž poda­rilo pri­ope­ro­vať na jeho telo 20 cen­ti­met­rov dlhý bio­nický penis, vďaka čomu bude zase môcť žiť kva­lit­nejší život. Na vytvo­rení nového Moham­me­dovho penisu pra­co­val tím leká­rov z lon­dýn­skej uni­ver­zit­nej nemoc­nice 3 roky. Nako­niec sa dokto­rom, za pomoci kož­ných šte­pov z Moham­me­do­vej paže, úspešne poda­rilo vytvo­riť funkčný bio­nický úd.

Nehoda, pri kto­rej Moham­med pri­šiel o funkč­nosť svo­jich geni­tá­lií mohla dopad­núť oveľa tra­gic­kej­šie. Vtedy len šesť­roč­ného chlapca totiž zra­zilo auto, ktoré ho následne za sebou ťahalo tak­mer 200 met­rov, čo samoz­rejme spô­so­bilo Moham­me­dovi nemalé zra­ne­nia. Dnes, sa už ako dospelý muž mohol vyrov­nať aj s posled­nými násled­kami tejto nehody, keďže mu lekári a 11 hodi­nová ope­rá­cia zabez­pe­čili nový, funkčný penis. Na dosia­hnu­tie erek­cie bio­nic­kého penisu je nutné do údu mecha­nicky pre­čer­pať teku­tinu, čo zais­ťuje čer­padlo, ktoré si Moham­med akti­vuje stla­če­ním pra­vého semen­níka. O ten ľavý pri­šiel pri nehode, no lekári veria, že s novým peni­som a jed­ným funkč­ným semen­ní­kom si bude môcť pokojne zalo­žiť rodinu. 

Keď dosta­nem chuť na tro­chu akcie, proste stla­čím tla­čidlo,“ hovorí Moham­med. Stla­če­ním tla­čidla následne dokáže svoju erek­ciu aj ukon­čiť. „Zabe­rie to len pár sekúnd. Doktori mi stále hovo­ria, aby som nepres­tá­val tré­no­vať,“ dodáva. Moham­med teraz teda môže mať erek­ciu po prvý krát od svo­jej nehody, čo do jeho života pri­náša obrov­skú zmenu. 

Moham­med je prvý člo­vek, kto­rému bol pri­ope­ro­vaný bio­nický penis. Ešte v marci tohto roku sa ale poda­ril iný medi­cín­sky uni­kát. Istý Afri­čan sa stal totiž prvým mužom na zemi, kto­rému trans­p­lan­to­vali penis. 21-ročný muž, ktorý nešťast­nou náho­dou o svoj úd pri­šiel pri obriezke sa už v júni mohol, vďaka uni­kát­nemu zákroku tešiť z teho­ten­stva svo­jej pria­teľky. 


zdroj: iflscience.com 

Pridať komentár (0)