Na čele TAAS 2015 opäť JANDL, už šesť rokov v rade

Michal Králik: Sketcher.sk / 2. júna 2015 / Tools a produktivita

TAAS alebo aj TOP ADVER­TI­SING AGEN­CIES SLO­VA­KIA je reb­rí­ček, ktorý zosta­vuje KRAS (Klub reklam­ných agen­túr Slo­ven­ska) spolu s nezá­vis­lým odbor­ným porad­com BDO.

Agen­túry sú zobra­zené v reb­ríčku podľa výšky ich Gross Income, čo je podľa KRAS-u jediný celo­sve­tovo uzná­vaný porov­ná­vací para­ma­ter eko­no­mic­kej výkon­nosti reklam­ných agen­túr. V reb­ríčku TAAS sa nachá­dzajú pre­važné “KRA­Sové” agen­túry, ktoré dopĺňa avšak aj zopár “neK­RA­So­vých” agen­túr.

JANDL stále na špici.

Od začiatku TAAS je líd­rom tohto reb­ríčka spo­loč­nosť JANDL. Agen­túra je na trhu už od roku 1993 a v roku 2005 vstú­pila do Dia­lo­gue Inter­na­ti­onal, čo je medzi­ná­rodná sieť nezá­vis­lých agen­túr vyme­ňa­jú­cich si svoje know-how z celého sveta. Stala sa prvou slo­ven­skou age­nút­rou, pub­li­ko­va­nou v tla­če­nej ver­zii pre­stíž­neho Lürzer’s Archive. Medzi jej kli­en­tov pat­ria také spo­loč­nosti ako COOP Euro, KPMG alebo aj Wiki­pe­dia.

Je naprí­klad zau­jí­mavé, že agen­túra na toh­to­roč­nom Zla­tom Klinci 2015 nezís­kala ani jeden kli­niec. Ale agen­túre samoz­rejme nechý­bajú aj nie­ktoré medzi­ná­rodné oce­ne­nia.

06dd4ef

MADE BY VACU­LIK je sko­kan roka.

Zau­jí­mavé je ako sa do pop­re­dia dostáva práve agen­túra MADY BY VACU­LIK, ktorá sa na toh­to­roč­nom klinci stala Agen­tú­rov večera. Táto agen­túra zazna­me­nala naj­lepší prog­res za posledné obdo­bie, keďže sa ešte v minu­lom roku pohy­bo­vala na 4. mieste. Tento rok obsa­dila 2. miesto. Spolu s 12 zla­tými klin­cami sa zjavne dostáva do pop­re­dia hlavne kva­lit­nou prá­cou. Za Vacu­lí­kov­cami sa nachá­dza už skoro tra­dične Wik­tor Leo Bur­nett na 3. mieste. Rov­nako za nimi sa obja­vila aj na Zla­tom Klinci 2015.

Týmto sa opäť zopa­ko­valo pora­die z prvého roč­níka TAAS z roku 2009. Jedi­ným roz­die­lom bolo, že v roku 2009 sa MADE BY VACU­LIK ešte volalo VACU­LIK ADVER­TI­SING.

Do tohto reb­ríčka sa zara­dili aj noví čle­no­via KRAS a to ZARA­GUZA a Apple Pie, ktorá sa však umiest­nili na posled­ných mies­tach. Všetky výsledky posled­ných rokov reb­ríčka TAAS môžete nájsť na strán­kach KRASu.

kras

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)