Na Google Drive dosta­nete teraz 2GB zadara! Cool, čo poviete?

Marek Schwarz / 11. februára 2015 / Tools a produktivita

Inter­ne­tová jed­nička včera osla­vo­vala Deň bez­peč­nej­šieho inter­netu. Google pri­po­me­nul, že posky­tuje nástroj Kon­trola zabez­pe­če­nia, ktorý vám skon­tro­luje zabez­pe­če­nia.

V nie­koľ­kých kro­koch si ove­ríte svoje nasta­ve­nia: tele­fón pre obno­ve­nie účtu, sekun­dárnu e-mai­lovú adresu a bez­peč­nostnú otázku; ďalej posledná akti­vita na všet­kých pri­po­je­ných zaria­de­niach; prí­stupy k dátam z rôz­nych zaria­dení a apli­ká­cií; a nako­niec ešte heslá a dvoj­fá­zové ove­re­nie.

Prav­de­po­dobne budete mať všetko v poriadku a všetky kroky iba odsú­hla­síte. Ak sa vám niečo nebude páčiť, zabez­pe­če­nia môžete pre­na­sta­viť, práva apli­ká­ciám odo­brať apod. Aby vás Google lep­šie moti­vo­val, kaž­dému, kto týmto ove­re­ním nasta­ve­nie prejde, daruje 2 GB pries­toru navyše v úlo­žiska Drive. Nastálo.

Akcia platí až do 17. feb­ru­ára 2015, účet si môžete nechať skon­tro­lo­vať na tejto stránke. (Pocho­pi­teľne aj po tomto dátume, ale už bez dar­čeka.) Kapa­citu Google roz­šíri okolo 28. feb­ru­ára. Akcia sa netýka účtov Google Apps for Work a Apps for Edu­ca­tion.

Pridať komentár (0)