Na Kryme vznikne ruské Sili­con Val­ley

Andrej Kras / 4. máj 2015 / Tools a produktivita

Rusko plá­nuje do roku 2020 vybu­do­vať na Kryme svoje “Sil­li­con Val­ley”. Oča­káva sa, že obrat týchto firiem počas pia­tich rokov pre­siahne 1 miliardu ame­ric­kých dolá­rov.

Pro­jekt bol pod náz­vom Digi­tal Val­ley of Cri­mea pred­sta­vený na eko­no­mic­kom fóre na Jalte, a jeho súčas­ťou bude vývoj oblasti špe­cia­li­zu­jú­cej sa na masovú hi-tech výrobu.

Do roku 2020 by mali kumu­la­tívne výnosy firiem síd­lia­cich v Digi­tal Val­ley dosiah­nuť 60 miliárd rub­ľov (1,2 miliardy USD) a malo by vznik­núť 17 000 vysoko kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ných miest” cituje TASS tvr­de­nie tajom­níka sku­piny pra­cu­jú­cej na pro­jekte, Evge­nya Baby­ana.”Bude to mať dopad na celé Rusko, Krym sa stane cen­trom celého rastu.” Hlavné tech­nické a výskumné základne budú na Krym­skej a Sevas­to­poľ­skej štát­nej uni­ver­zite. Via­cero rus­kých fede­rál­nych agen­túr — vrá­tane Ros­te­chu, Ros­tel­comu a GLO­NASS — sa už do pro­jektu zapo­jilo.

Pro­jekt chce spo­jiť špe­cia­lis­tov nie len z Ruska, ale tiež z iných kra­jín ako naprí­klad Ukra­jiny, pove­dal námest­ník Krym­ského pre­mi­éra, Andrey Soko­lov.

San­kcie nebudú tvo­riť žiadny prob­lém, pre­tože kra­jiny, ktoré ich uva­lili, nebudú tieto pro­dukty pou­ží­vať,” pove­dal Soko­lov, dodá­va­júc, že Krym víta akých­koľ­vek inves­to­rov, vrá­tane tých z Európ­skych kra­jín.

Spo­lu­pra­cu­jeme s čín­skymi, kórej­skými a juho­af­ric­kými inves­tormi. IT špe­cia­listi z Európy a USA tak­tiež pre­ja­vili záu­jem. Nechcú zatiaľ odha­liť svoju totož­nosť, ale pra­cujú na plá­noch,” dopl­nil.

Spo­jené Štáty a Európ­ska Únia uva­lili san­kcie na Krym v roku 2014 po znovu pri­po­jení k Rusku. Západné kra­jiny zaká­zali svo­jim fir­mám inves­to­vať do krym­skej eko­no­miky cez nákup nehnu­teľ­ností a budo­va­nie infra­štruk­túry. Vývoz tovaru a tech­no­ló­gii sa stal tiež obe­ťou obme­dze­nia. 

Krym­ské úrady už ohlá­sili, že už vybrali úze­mie o roz­lohe 57 hek­tá­rov neďa­leko mesta Sim­fe­ro­pol, kde sa bude “digi­tálne údo­lie” nachá­dzať. “Bude to blízko letiska, pre­tože pohyb­li­vosť je pre kaž­dého špe­cia­listu nevy­hnut­nos­ťou,” vyjad­ril sa Krym­ský minis­ter vnútra Dmitry Polon­sky.

V marci navrhla hovor­kyňa Rady Fede­rá­cie Valen­tina Mat­vi­y­enko vytvo­re­nie plat­formy na vývoj vyspe­lých tech­no­ló­gii na Kryme. Myš­lienka vytvo­riť niečo ako Sil­li­con Val­ley bola prvý krát navr­hnutá hla­vou Krym­skej repub­liky, Ser­ge­yom Akse­no­vom, v sep­tem­bri 2014.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroj: rt.com

Pridať komentár (0)