Na MIT našli spô­sob, ako načí­tať web o 34% rých­lej­šie, bez zmeny rých­losti pri­po­je­nia

Michal Sorkovský / 11. marca 2016 / Tech a inovácie

Sku­pina výskum­ní­kov, ktorí sa zaobe­rajú výsku­mom v oblasti IT na Mas­sa­chu­setts Ins­ti­tute of Tech­no­logy našli spô­sob, ako rých­lej­šie načí­tať web bez zmeny rých­losti pri­po­je­nia či zmien v kóde. 

Vytvo­rili Pola­ris, fra­me­work, ktorý dokáže mini­ma­li­zo­vať čas, ktorý web potre­buje na načí­ta­nie. Fra­me­work vytvorí graf závis­lostí stránky a potom ho pou­žije na urče­nie toho, kedy má byť ktorý objekt na stránke načí­taný.

DSCF1448

foto: thenextweb.com

Na MIT pri­rov­ná­vajú fra­me­work k ces­tu­jú­cemu biz­nis­me­novi: „Keď ide na stret­nu­tie do neja­kého mesta, nie­kedy zistí, že ces­tou domov musí kvôli rôz­nym iným stret­nu­tiam nav­ští­viť nie­koľko ďal­ších miest. Ak by mu nie­kto dal zoznam všet­kých miest, ktorú musí nav­ští­viť ešte pred ces­tou, môže si naplá­no­vať naj­rých­lej­šiu možnú cestu. Bez tohto zoznamu ale musí cestu cez nové mestá obja­vo­vať sám, čo v koneč­nom dôsledku zna­mená, že pôjde kľu­ka­tou a omnoho dlh­šou ces­tou.“

S nápa­dom na Pola­ris pri­tom pôvodne prišli štu­dent Ame­esh Goyal a pro­fe­sor Hari Balak­rish­nan, a s násled­nou pomo­cou har­vard­ského pro­fe­sora Jamesa Mis­kensa pra­co­vali na jeho vývoji od roku 2014. Fra­me­wok za ten čas fun­go­val na viac ako 200 popu­lár­nych strán­kach vrá­tane webu The New York Times či Weather.com.

Balakrishnan-1-full

foto: mit.edu

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: gizmodo.com

Pridať komentár (0)