Na MIT našli spô­sob, ako načí­tať web o 34% rých­lej­šie, bez zme­ny rých­los­ti pri­po­je­nia

Michal Sorkovský / 11. marca 2016 / Tech a inovácie

Sku­pi­na výskum­ní­kov, kto­rí sa zaobe­ra­jú výsku­mom v oblas­ti IT na Mas­sa­chu­setts Ins­ti­tu­te of Tech­no­lo­gy našli spô­sob, ako rých­lej­šie načí­tať web bez zme­ny rých­los­ti pri­po­je­nia či zmien v kóde. 

Vytvo­ri­li Pola­ris, fra­me­work, kto­rý doká­že mini­ma­li­zo­vať čas, kto­rý web potre­bu­je na načí­ta­nie. Fra­me­work vytvo­rí graf závis­los­tí strán­ky a potom ho pou­ži­je na urče­nie toho, kedy má byť kto­rý objekt na strán­ke načí­ta­ný.

DSCF1448

foto: thenextweb.com

Na MIT pri­rov­ná­va­jú fra­me­work k ces­tu­jú­ce­mu biz­nis­me­no­vi: „Keď ide na stret­nu­tie do neja­ké­ho mes­ta, nie­ke­dy zis­tí, že ces­tou domov musí kvô­li rôz­nym iným stret­nu­tiam nav­ští­viť nie­koľ­ko ďal­ších miest. Ak by mu nie­kto dal zoznam všet­kých miest, kto­rú musí nav­ští­viť ešte pred ces­tou, môže si naplá­no­vať naj­rých­lej­šiu mož­nú ces­tu. Bez toh­to zozna­mu ale musí ces­tu cez nové mes­tá obja­vo­vať sám, čo v koneč­nom dôsled­ku zna­me­ná, že pôj­de kľu­ka­tou a omno­ho dlh­šou ces­tou.“

S nápa­dom na Pola­ris pri­tom pôvod­ne priš­li štu­dent Ame­esh Goy­al a pro­fe­sor Hari Balak­rish­nan, a s násled­nou pomo­cou har­vard­ské­ho pro­fe­so­ra Jame­sa Mis­ken­sa pra­co­va­li na jeho vývo­ji od roku 2014. Fra­me­wok za ten čas fun­go­val na viac ako 200 popu­lár­nych strán­kach vrá­ta­ne webu The New York Times či Weather.com.

Balakrishnan-1-full

foto: mit.edu

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: gizmodo.com

Pridať komentár (0)