Na Slo­ven­sku je obrov­ský pre­by­tok peňazí pre star­tupy

Michal Truban / 21. januára 2015 / Tools a produktivita

Mys­lím, že neexis­tuje lepší čas zís­kať peniaze od inves­to­rov ako teraz.

V roku 2011 ked star­tu­pová scéna na Slo­ven­sku začala, som napí­sal takýto krátky zoznam inves­to­rov, ktorý vam chcú dať peniaze. V posled­nej dobe mi píše veľmi veľa ľudí, či je ten zoznam aktívny. Áno a je toho ešte viac.

Pamä­tám si ešte debaty s ľudmi, ako nakop­núť sta­tu­pový eko­sys­tém, kde nie su ani peniaze ani star­tupy. Jeden z týp­kov zo Sili­con Val­ley vtedy hovo­ril: Je to zača­ro­vaný kruh a nie­kto ho musí pre­lo­miť. Podľa môjho názoru sa už pre­lo­mil a pre kva­litu je tú tak­mer neob­me­dzené množ­stvo peňazí. Ak by star­tup spĺňal kri­té­ria, nemá prob­lém narai­so­vať od 200k eur až po desiatky mili­ó­nov eur.

Je tu obrov­ský pre­by­tok peňazí, ale záro­veň veľmi málo kva­lit­ných pro­duk­tov.

Je tu nie­koľko fon­dov a množ­stvo aktív­nych angel inves­to­rov, ktorí sú ochotní inves­to­vať. Dokonca aj spolu ak by bola potreba ale naozaj neni poriadne do čoho. Za tie roky inves­tori zís­kali skú­se­nosti, pár star­tu­pov zo sta­rej éry už skon­čilo. O to viac potre­bu­jete aby ste vy a váš star­tup-firma bola kva­lit­nej­šia.

O tom, ako narai­so­vať peniaze sa napí­sali už dávno tisícky člán­kov. Google pomôže (how to pitch inves­tors)

Narai­so­va­nie peňazí je iba prvý krok. Aby ste dosiahli úspech, musí v jeho poten­ciál uve­riť aj inves­tor a vtedy vám da peniaze. Na úspech potre­bu­jete zmi­xo­vať zázračný kok­tail ingre­dien­cií:

- ino­va­tívny a šká­lo­va­telný nápad = 1%

- pro­dukt-mar­ket fit na veľ­kom trhu ktorý bude rasť a ktorý potre­buje rie­še­nie vášho prob­lému ale nikto ho ešte nespra­vil tak dobre ako vy = 33%

- správnu moti­vá­ciu a super team (od toho sa odvíja všetko ďal­šie) = 33%

- obrov­ský kus štas­tia = 33%

-> každá z ingre­dien­cií sa skladá z desia­tok podin­gre­dien­cií a navzá­jom sa pre­mie­ša­vajú v rôz­nych pome­roch

Špe­ciálne by som zvý­raz­nil, aby foun­deri — super team bol z odvet­via, v kto­rom chce pod­ni­kať. Pre­tože to je jedna z naj­fa­tál­nej­ších chýb.

Aby sa do odvet­via roz­umeli ako nikto iný. Iba tak je mož­nosť, že nájdu dieru na trhu, poznájú čo sú nedos­tatky kon­ku­ren­cie, vedia naprí­klad, že podobné rie­še­nie majú už po celom svet tisícky firiem… Snažte sa byť teda na sve­to­vom vrchole vo vašom obore, aspoň infor­má­ciami a pre­hľa­dom. Neob­me­dzujte sa svo­jim roz­hľa­dom iba na oko­lie. 

Dru­hou vecou je uká­zať inves­to­rom (ale aj sebe) — trac­tion. Čiže dôkaz fun­go­va­nia vášho nápadu. Prvé čísla. Prvú hod­notu. Niečo, kde jasne na základe fak­tov uká­žete, že ľudia váš pro­dukt chcú.

Dobré je si uve­do­miť, načo inves­tora chcete. Načo chcete a pou­ži­jete tie peniaze.

Často­krát to uvá­dzam na prí­klade bane a zla­tej žily.

Vy ako star­tu­pista ste pries­kum­ník. Hľa­dáte zlatú žilu, náj­dete trošku a začnete v nej škrab­kať. Ale v pohode tú trošku viete vydo­lo­vať aj sami. Inves­tora nepot­re­bu­jete. (aj na hľa­da­nie zlata sa dá zís­kať inves­tí­cia ale ťaž­šie.)

No keď nara­zíte na celú zlatú baňu, je tam toho viac ako by ste sami uniesli. Vtedy povo­láte inves­tora, aby ste nakú­pili stroje, najali kopec baní­kov a mohli dolo­vať všetko a rýchlo. A tak bude win:win situ­ácia a dosť pre všet­kých.

Áno, prav­de­po­dob­nosť že obja­víte zlatú žilu ktorú pred vami ešte nikto neob­ja­vil je presné taká malá aj v pod­ni­kaní. 

Ale to je to, prečo to pod­ni­ka­te­lia robia. Sú to dob­ro­dru­ho­via, vydajú sa do divo­činy a bojujú proti prav­de­po­dob­nosti.

zdroj: blog.truban.sk, foto: wopss.sk/Michal Lukáč

Pridať komentár (0)