Na tento člá­nok nek­lik­nete

Paravan Interactive / 15. august 2015 / Tools a produktivita

Po prvom odseku budete krú­tiť hla­vou. Po tre­ťom nebu­dete môcť odtr­hnúť oči. Na konci sa váš svet zmení od zákla­dov.

Cítite to? Po klik­nutí na takýto head­line väč­ši­nou pri­chá­dza skla­ma­nie. Máte šťas­tie, že na vás nevy­sko­čila pop-up reklama na online kasíno alebo sex zoznamku. Práve ste totiž klikli na click-bait – náv­nadu na kliky.

Mediálny biz­nis sa vďaka inter­netu zme­nil v mno­hom, no jedna vec je stále rov­naká – vyda­va­te­lia žijú z pre­daja reklam­ného pries­toru. Tak, ako bul­várne médiá pou­ží­vajú pre­hnané sen­zá­cie ako pre­dajnú stra­té­giu, nie­ktoré web­stránky pou­ží­vajú click-bait ako kli­ka­ciu stra­té­giu.

Dôle­žité pre ne je len to, či upú­tali veľké množ­stvo očí, kto­rým môžu uká­zať reklamu. Viac očí = viac zobra­zení reklamy = viac peňazí pre médium. Bohu­žiaľ, väč­ši­nou je to reklama extrémne níz­kej kva­lity či dokonca scam.

Čo presne je click-bait?

Je to head­line, nad­pis článku, no môže to byť aj tweet či sta­tus, ktorý v čita­te­ľovi vyvolá zve­da­vosť. Nie takú oby­čajnú zve­da­vosť, ale zve­da­vosť, ktorá vás bodá v mozgu až kým nek­lik­nete. Ale pozor – klik­núť vás núti aj dobrý férový head­line, nie každý silný head­line je click-bait.

Click-bait je to až vtedy, keď kom­bi­nuje over-pro­mise a under-deli­ver. Teda pred klik­nu­tím máte obrov­ské oča­ká­va­nia, no pocí­tite len skla­ma­nie. Prí­dete na stránku tak zapra­tanú ban­nermi, že vám na pár sekúnd zamrzne pre­hlia­dač a obsah, ktorý vás zau­jíma, je v sku­toč­nosti iba zle vyfo­to­šo­po­vaná fotka celeb­rity. Alebo nudná uda­losť. Alebo pre­hnaná sen­zá­cia, zázračné kúra či jediný čudný trik, s pomo­cou kto­rého zba­líte ženu/muža svo­jich snov.

Nech­ceme byť pápež­skejší než pápež. Koniec-kon­cov, náš biz­nis je pre­daj reklam­ného pries­toru. Ale veríme, že každý biz­nis sa dá robiť eticky a férovo – na roz­diel od click-bai­to­vých webov, kto­rým je to jedno.

Mnoho veľ­kých firiem sa posta­vilo na odpor – Face­book zní­žil reach strán­kam, ktoré často zdie­ľajú click-baity, známe weby Buzz­feed a Upworthy pri­ná­šajú za sil­nými head­li­nami aj silný obsah. Je však na nás, uží­va­te­ľoch, aby sme pou­ží­vali zdravý rozum. Ak niečo vyzerá prí­liš neodo­la­teľne a navyše link sme­ruje na web s veľmi čud­nou adre­sou, ktorú nepoz­náte, je naj­lep­šie na ňu nek­li­kať. Má to mnoho výhod:

1) Nevy­sta­vu­jete svoj počí­tač ani svoju peňa­ženku riziku – rôzni pod­vod­níci pou­ží­vajú click-bai­tové linky na to, aby ľudí nalá­kali na scamy alebo aby naka­zili ich počí­tače vírusmi.

2) Nepod­po­ru­jete neetické pod­ni­ka­nie – nek­li­ka­ním dávate najavo nezá­u­jem. Keď pre­sta­neme rea­go­vať, pre­vádz­ko­va­te­ľom týchto webov sa to pre­stane vyplá­cať.

3) Nevy­ze­ráte ako hlu­páci – pre­tože klik­núť je jedna vec, no zdie­ľať takýto obsah druhá. Ak ste si na Face­bo­oku ešte ani raz neskryli nikoho z pria­te­ľov, ktorí zdie­ľajú podobný odpad, je možné, že vy ste ten, koho si skrý­vajú ostatní…

Máme reklamný biz­nis radi a bolí nás, keď vidíme, ako ho nie­kto przní. Zni­žuje to dôveru v nás všet­kých. Vyzý­vame vás, nek­li­kajte na click-baity a ozna­čujte ich ako spam.

zdroj: paravan.sk

Pridať komentár (0)