Na to, aby si pra­co­val pre star­tup, nemu­síš vedieť kódiť!

Ráchel Matušková / 10. september 2015 / Tools a produktivita

Nie všetci ľudia sú rov­nakí. Nie­kto má tech­nické nada­nie, ale nevie komu­ni­ko­vať so spo­lu­pra­cov­níkmi alebo zákaz­níkmi. Nie­kto iný zase s ťaž­kos­ťami zapne počí­tač a nič mu neho­vorí ani soft­vér, ale získa zákaz­níka ľavou zadnou. Hoci väč­šina star­tu­pov, či už na Slo­ven­sku alebo celo­sve­tovo, je zame­ra­ných na tech­nické vychy­távky a rôzne apli­ká­cie, kodéri nie sú jediní zamest­nanci, kto­rých star­tup potre­buje.

Tech­nická doko­na­losť nápadu je dôle­žitá, priam až základná vlast­nosť star­tupu, netreba sa ňou nechať uniesť a pre­hlia­dať aj iné aspekty. Prí­klad z nedáv­nej praxe, Face­book. Prudký rast Face­bo­oku a jeho úspech nebol posta­vený len na Mar­ko­vom kódení, ale aj na sil­nom tíme biz­ni­so­vých a mar­ke­tin­go­vých exper­toch. Koniec kon­cov, nebola to práve She­ryl Sand­berg, ktorá spra­vila z Face­bo­oku sve­tový gigant, kto­rým je dnes? A to všetko vďaka jej záze­miu v biz­nise a verej­nej poli­tike, vďaka čomu sa táto sociálna plat­forma stala sku­točne pro­fi­ta­bil­nou.

Sila jem­ných zruč­ností

Omnoho čas­tej­šie ako by sme si mohli mys­lieť, za začiat­kami a spus­te­niami spo­loč­ností stoja ľudia, ktorí sa neve­nujú tech­nike a nie sú vývo­jári. Naprí­klad taká Ali­baba bola zalo­žená netech­nic­kým člo­ve­kom. Podľa posled­ného pries­kumu až 59% pra­cov­ných miest v tech­nic­kých sme­roch v NYC, nie je tech­nicky zame­ra­ných (výskum HR&A Advi­sors).

Pred pár rokmi bola situ­ácia úplne iná ako dnes. Vyš­šie tech­no­lo­gické náklady a rela­tívne nízka využi­teľ­nosť si vyža­do­vala veľa tech­no­lo­gicky zame­ra­ných ľudí, čo viedlo k boomu na trhu vývo­já­rov. Dnešná lacná clou­dová infra­štruk­túra, naras­ta­júci výkon výpoč­to­vej tech­niky a plat­formy pre masové pou­ží­va­nie pris­peli k tomu, že soft­ware sa stáva komo­di­ti­zo­va­ným pro­duk­tom, ktorý sa pou­žíva omnoho jed­no­duch­šie.

A aj preto je stále jed­no­duch­šie pre koho­koľ­vek začať svoj vlastný biz­nis, hoci aj tech­no­lo­gický. A práve preto nastal čas zame­rať sa na jemné zruč­nosti, ako naprí­klad roz­ho­do­va­nie, kre­a­ti­vita, time manaž­ment, pre­tože práve tie môžu odlí­šiť star­tupy s podob­ným či priam rov­na­kým tech­no­lo­gic­kým rie­še­ním.

Každý pod­nik ťaží z múd­rych a šikov­ných ľudí, ktorí dokážu rýchlo rie­šiť prob­lémy s chlad­nou hla­vou, sú vyrov­naní a neboja sa výziev. Star­tupy, ktoré popri vývo­jár­skych talen­toch zabú­dajú na roz­voj takýchto ľudí, veľmi ris­kujú. Ako hovorí zakla­da­teľ Y Com­bi­na­tor Paul Gra­ham: „Naj­dô­le­ži­tej­šou zruč­nos­ťou zakla­da­teľa star­tupu nie sú prog­ra­mo­va­cie schop­nosti a tech­niky. Je to talent na pocho­pe­nie túžieb zákaz­ní­kov a náj­de­nie toho naj­lep­šieho spô­sobu, ako im túžby spl­niť.“

Diver­zita zruč­ností poža­do­va­ných v tech­nic­kom sek­tore je skvelá vec pre ľudí s tra­dič­nej­šími jem­nými zruč­nos­ťami, ktorí sa chcú dostať do star­tu­po­vého života.  Počet pra­cov­ných miest v tech­nic­kom sek­tore ras­tie rých­lej­ším tem­pom ako v celej eko­no­mike a mzdy v tomto sek­tore sú výrazne vyš­šie ako je prie­merná hodi­nová mzda. Nie je žiad­nym prek­va­pení, že tech­nický sek­tor je cie­ľom absol­ven­tov, ale aj stále väčší záu­jem pre­ja­vujú aj pro­fe­si­onáli z iných sek­to­rov, ako naprí­klad médiá či finan­cie.

Dobrá správa pre mig­ran­tov do tech­nic­kého sek­tora je to, že aj pod­ni­ka­te­lia a star­tupy si uve­do­mili, že aká­koľ­vek doko­nalá apli­ká­cia je im bez zákaz­ní­kov, ktorí by ju reálne využí­vali, nanič. Aj nie­koľko veľ­kých pod­ni­kov pôso­bia­cich v tech sek­tore už teraz má viac netech­nic­kých zamest­nan­cov ako vývo­já­rov a inži­nie­rov.

Moderný rene­sančný člen tímu

Pojem rene­sančný člo­vek sa pou­žíva na ozna­če­nie nie­koho, kto je obda­rený vše­obec­ným nada­ním, zaoberá sa o mnohé oblasti, hovorí via­ce­rými jazykmi a má filo­zo­fický, ako aj poli­tický roz­hľad. V 21. Sto­ročí však aj rene­sančný člo­vek musí byť moderný, najmä ak chce pra­co­vať v star­tupe. Ak vytvá­rate tím, ktorý má pra­co­vať na Vašom nápade, tak by ste sa mali zame­rať na zís­ka­nie ľudí s nasle­dov­nými zruč­nos­ťami. A to bez ohľadu na to či ide o tech­nic­kých alebo netech­nic­kých čle­nov tímu.

1. Komu­ni­ká­cia

Zamest­nanci musia ovlá­dať aj inú ako emai­lovú komu­ni­ká­ciu. Dôle­žitá je osobná komu­ni­ká­cia najmä medzi kole­gami. Ako potvrdí každý star­tu­pový vete­rán, byť schopný zho­vá­rať sa a networ­ko­vať aj po práci je veľmi dôle­žité pre ply­nulý chod pod­niku a dove­die ho omnoho ďalej len ako CSS+fluency.

2. Dyna­mické pra­covné pro­stre­die

Otvo­re­nosť novým výzvam a úlo­hám je nevy­hnutá pre prácu v star­tupe. Ako sa mení a vyvíja star­tup, tak sa vyví­jajú a často­krát aj úplne menia úlohy jed­not­li­vých čle­nov tímu. Je treba byť otvo­rený novým výzvam a pri­jať úlohu, ktorá sa objaví. Na dru­hej strane je dôle­žité sa v prí­pade potreby vzdať nie­kto­rej z úloh, ktorú môže lep­šie vyko­ná­vať nie­kto iný.

3. Pri­ro­dzená zve­da­vosť

Naj­lepší čle­no­via star­tu­po­vého tímu sú vnú­torne moti­vo­vaní a hladní po nových prí­le­ži­tos­tiach. V porov­naní s tra­dič­ným kor­po­rát­nym sve­tom, kde je oce­ňo­vaná seni­orita a dodr­žia­va­nie zada­nej cesty, sú v star­tu­pom svete žia­daní zamest­nanci, ktorí sú ini­cia­tívni, radi mys­lia netra­dične a necí­tia zvia­zane svo­jou pra­cov­nou pozí­ciou. A najmä zamest­nanci, kto­rým sku­točne záleží na úspe­chu celého pod­niku a pozi­tívne repre­zen­tujú svoju značku a firmu aj mimo kan­ce­lá­rie.

Tech­no­ló­gia sama o sebe nestačí,“ pove­dal Steve Jobs. „Je to tech­no­ló­gia vo vzťahu so slo­bod­nými ume­niami, s huma­nit­nými smermi. Spolu tvo­ria výsledky, vďaka kto­rým srdce spieva.“ Práve tento výrok je jas­ným prí­kla­dom toho, že aj taký tech­no­lo­gický vizi­onár ako bol Steve Jobs, nev­kla­dal všetky len do tech­no­ló­gie. Tech­no­ló­gia samoz­rejme tvorí kos­tru Apple biz­nisu, ale bol to práve pod­ni­kový mar­ke­ting, pre­daj a vzťahy so zákaz­níkmi, ktoré Apple pre­me­nili na feno­mén našej doby.

Zhr­nu­tie na záver je nasle­dovné — zakla­da­te­lia star­tu­pov by nemali mys­lieť len na vývo­já­rov tech­no­ló­gie, mali by mys­lieť aj na ľudí, ktorí ich výmy­sel pre­dajú vďaka kto­rým zaro­bia.

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)