Na Urban Markete budeme v sobotu spájať biznis a tradície

Mária Ambrozová / 6. decembra 2018 / Zo Slovenska

  • Toh­to­ročná zimná edí­cia Ur­ban Mar­ketu bude opäť ak­ciou, ktorú ne­smieš vy­ne­chať
  • Pod jed­nou stre­chou sa stretnú ši­kovní ľu­dia z ce­lého Slo­ven­ska
  • Ok­rem nich tu však stret­neš aj Star­ti­tup
  • S dvo­j­icou sym­pa­tic­kých hostí bu­deme dis­ku­to­vať na tému tra­dí­cií v slo­ven­skom biz­nise
zdroj: Instagram/petratothjewellery, fusakle.sk
  • Toh­to­ročná zimná edí­cia Ur­ban Mar­ketu bude opäť ak­ciou, ktorú ne­smieš vy­ne­chať
  • Pod jed­nou stre­chou sa stretnú ši­kovní ľu­dia z ce­lého Slo­ven­ska
  • Ok­rem nich tu však stret­neš aj Star­ti­tup
  • S dvo­j­icou sym­pa­tic­kých hostí bu­deme dis­ku­to­vať na tému tra­dí­cií v slo­ven­skom biz­nise

Kedy je lep­šie nav­ští­viť trh plný pa­rád­nych hand­made vý­rob­kov, než tesne pred Via­no­cami, keď ti už do­chá­dzajú všetky ná­pady na dar­čeky pre svo­jich blíz­kych? No a presne ta­kouto ak­ciou je už 9. roč­ník Ur­ban Mar­ket Win­ter Edi­tion, ktorý sa bude ko­nať od 7. do 9. de­cem­bra v pries­to­roch Gym­ná­zia na Gröss­lin­go­vej ulici.

Náj­deš tu viac ako stovku zna­čiek, pro­jek­tov, jed­not­liv­cov (z toho vyše 44 úpl­ných no­vi­niek). Ne­bude chý­bať móda, di­zajn, do­pl­nky, do­mác­nosť, šperk, krása, ne­jaké tie dob­roty pod zub a niečo aj pre deti. No a to nieje zďa­leka všetko.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Fa­ce­book/Ur­ban Mar­ket

Ur­ban Mar­ket je už tra­dične známy svo­jimi sprie­vod­nými ak­ci­ami a jed­nej z nich sa ten­to­krát opäť zú­čast­níme aj my, Star­ti­tup. 8. de­cem­bra o 19:00 bu­deme dis­ku­to­vať s Pet­rou Tóth & Já­nom An­gus na tému „Tra­dí­cie v slo­ven­skom biz­nise“ práve preto, že clai­mom toh­to­roč­ného zim­ného eventu sa stalo de­dič­stvo.

Ján An­gus pra­co­val dlhé roky v ob­lasti mar­ke­tingu a re­klamy. Od­išiel do za­hra­ni­čia a po ná­vrate na Slo­ven­sko sa v roku 2015 pus­til do pro­jektu ob­ľú­be­ných po­no­žiek vy­rá­ba­ných na Slo­ven­sku s náz­vom Fu­sakle. Petra Tóth je zase slo­ven­ská šper­kárka a di­zaj­nérka, ktorý vo svo­jej tvorbe vy­užíva slo­van­ské or­na­menty a pre­tvára ich do so­fis­ti­ko­va­nej sú­čas­nej tvorby.

Do­zvieš sa, aké je to pra­co­vať tra­dič­nými folk­lór­nymi vzormi a ľu­do­vými zvykmi v biz­nise, v čom je je­di­nečné po­nú­kať ta­kýto špe­ci­fický pro­dukt či prečo sa vra­ciame k tra­dí­ciám. Te­šíme sa na teba!

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ins­ta­gram/fu­sakle.sk
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ins­ta­gram/pet­ra­toth­je­wel­lery

 

Pridať komentár (0)