Nabí­ja­cia sta­nica Tesla aj pre mobilné tele­fóny?

Miriama Bernátová, thinkapple.sk / 23. júla 2016 / Tech a inovácie

Pre všet­kých svo­jich fanú­ši­kov uviedla Tesla na trh nabí­ja­cie sta­nice pre tele­fóny. Vyze­rajú tak­mer iden­ticky ako ich väč­šie ver­zie pre autá. Výho­dou týchto sta­níc je, že sú vďaka svo­jim káb­lom kom­pa­ti­bilné s iOS a aj Android zaria­de­niami. Ich pou­ži­tie je naozaj jed­no­du­ché. Fun­gujú ako nabí­ja­cia sta­nica pre auto, teda odpo­jíme kábel zo sta­nice a pri­po­jíme ho, samoz­rejme, k mobilu, nie k autu.

Zdroj: panjo.com

Naj­lep­šie na tomto nápade je, že spo­loč­nosť posky­tuje STL súbory na stia­hnu­tie, vďaka kto­rým si túto nabí­ja­ciu sta­nicu môžete v pohodlí domova vytla­čiť na vašej 3D tla­čiarni. Pre tých, ktorí 3D tla­čia­reň nemajú, pre­dáva sa za 99€ + poš­tovné.

Zdroj: akirafotografie.de

Na záver si ešte môžete pozrieť krátke video o tom, ako táto malá nabí­ja­cia sta­nica vzniká.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fií: akirafotografie.de

Pridať komentár (0)