Nabí­jačka, ktorá ti nabije iPhone z 0 na 70 % za 20 minút

Matej Bunček, thinkapple.sk / 24. júna 2016 / Tech a inovácie

Presne to, čo každý maji­teľ iPhonu potre­buje.

Firmy sa neus­tále bijú o to, ktorá vymyslí takú kapa­citu, aby ti mobil vydr­žal čo naj­dl­h­šie. Nie­kto to rieši power­ban­kou zadarmo k tele­fónu, nie­kto zase bater­kou s kapa­ci­tou 4 000 mAh. No spo­loč­nosť Media­Tek prišla s trošku kom­plex­nej­ším rie­še­ním. Pred­sta­vila novinku s náz­vom Media­Tek Pump Express 3.0, ktorá ti dokáže nabiť mobil z 0 na 70 % za 20 minút.

mediatek-pump-express-3_0-titulka

foto: deccanchronicle.com

Media­Tek svo­jou revo­luč­nou nabí­jač­kou na toh­to­roč­nom Com­pu­tex spô­so­bila veľký ošiaľ.

Nabí­jačku sme vyvi­nuli tak, aby zane­chá­vala za sebou veľmi nízke tep­loty a nabí­jala bez­kon­ku­renčne rýchlo, bez stra­chu, že by nejako doká­zala zni­čiť vaše zaria­de­nie.

O to sa postará, samoz­rejme, 20 zabez­pe­čo­va­cích metód, ktoré spo­loč­nosť Media­Tek nech­cela meno­vať, ale vraj sa niet čoho obá­vať.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mamamia.com

Pridať komentár (0)