Naj­lep­šie nabí­jačky, ktoré mys­lia aj na životné pro­stre­die

Ľudovít Nastišin / 26. marca 2016 / Tech a inovácie

Máš prob­lém vydr­žať cez deň s baté­riou na jedno nabi­tie? Čo tak vyskú­šať tieto eko nabí­jačky.

1. Mini Power

Dizaj­nér Tsung Chih-Hsien vytvo­ril kon­cept malej kar­tó­no­vej kap­suly, ktorá je schopná dodať šťavu tvojmu smart­fónu. Volá sa Mini Power. Stačí si vybrať, koľko ener­gie potre­bu­ješ — dve, štyri či šesť hodín — zapo­jiť ju a neskôr recyk­lo­vať.

3038609-inline-i-3-this-tiny-cardboard-battery-is-like-a-vitamin-for-your-smartphone

Tento kon­cept je navr­hnutý s ohľa­dom na životné pro­stre­die a šet­re­nie oba­lo­vým mate­riá­lom.

Jed­no­rá­zové baté­rie na smart­fóny nie sú novin­kou. Sú naozaj roz­ší­rené najmä v Ázii. V Japon­sku sa pre­dá­vajú ako na páse už dlhé roky. No tieto baté­rie nie sú väč­ši­nou ohľa­du­plné voči život­nému pro­stre­diu a to nie len kvôli lit­hium-iono­vej baté­rii vo vnútri, ale aj kvôli ich plas­to­vému obalu.

mini_power3

Aj v tejto mini baté­rií ostáva maličký eko prob­lém, no auto­rova pred­stava je, že by sa recyk­lo­vali v tých istých obcho­doch, v kto­rých by si si ich kúpil. Jednu vrá­tiš, jednu kúpiš a tak dookola.

Jed­no­rá­zové baté­rie sa samoz­rejme nikdy nevy­rov­najú nabí­ja­teľ­ným jed­not­kám, no Tsun­gov kon­cept uka­zuje, že dobrý dizajn môže zba­viť veci množ­stva zlých fak­to­rov a pri­tom ich spra­viť láka­vej­šími pre spot­re­bi­te­ľov.

2. Epip­hany onE Puck.

Či už si uží­vaš nejaký horúci alebo stu­dený nápoj, môžeš tak uro­biť aj počas nabí­ja­nia svojho smart­fónu s touto šikov­nou vychy­táv­kou.

f25cbc92.jpg.563x405_q85_crop-smart_upscale

foto: amazonaws.com

3. Elect­ree

Tento bon­sai nie je len deko­rá­cia do domu. Je to tiež nabí­jačka na tvoj smart­fón, ktorá využíva denné svetlo. 27 solár­nych pane­lov je nain­šta­lo­va­ných na jed­not­li­vých koná­roch a dokážu nahro­ma­diť 2500 mAh. Hneď keď sa nabije, aku­mu­lá­tor nabíja cez USB port.

Môžeš ho však umiest­niť iba v inte­ri­éri, ide­álne blízko okna, aby zachy­til čo naj­viac solár­nej ener­gie počas dňa.

electree-xl

foto: uncreate.com

4. Win­dow solar char­ger

Fun­guje podobne ako Elect­ree, avšak v men­šom. Nevy­uži­ješ ho síce ako dopl­nok, ale tele­fónu šťavu isto dodá.

p280145_8

Zdroj, obrázky. fast­co­de­sign, hong­kiat

Pridať komentár (0)