Naj­lep­šie nabí­jač­ky, kto­ré mys­lia aj na život­né pro­stre­die

Ľudovít Nastišin / 26. marca 2016 / Tech a inovácie

Máš prob­lém vydr­žať cez deň s baté­ri­ou na jed­no nabi­tie? Čo tak vyskú­šať tie­to eko nabí­jač­ky.

1. Mini Power

Dizaj­nér Tsung Chih-Hsien vytvo­ril kon­cept malej kar­tó­no­vej kap­su­ly, kto­rá je schop­ná dodať šťa­vu tvoj­mu smart­fó­nu. Volá sa Mini Power. Sta­čí si vybrať, koľ­ko ener­gie potre­bu­ješ — dve, šty­ri či šesť hodín — zapo­jiť ju a neskôr recyk­lo­vať.

3038609-inline-i-3-this-tiny-cardboard-battery-is-like-a-vitamin-for-your-smartphone

Ten­to kon­cept je navr­hnu­tý s ohľa­dom na život­né pro­stre­die a šet­re­nie oba­lo­vým mate­riá­lom.

Jed­no­rá­zo­vé baté­rie na smart­fó­ny nie sú novin­kou. Sú naozaj roz­ší­re­né naj­mä v Ázii. V Japon­sku sa pre­dá­va­jú ako na páse už dlhé roky. No tie­to baté­rie nie sú väč­ši­nou ohľa­du­pl­né voči život­né­mu pro­stre­diu a to nie len kvô­li lit­hium-iono­vej baté­rii vo vnút­ri, ale aj kvô­li ich plas­to­vé­mu oba­lu.

mini_power3

Aj v tej­to mini baté­rií ostá­va malič­ký eko prob­lém, no auto­ro­va pred­sta­va je, že by sa recyk­lo­va­li v tých istých obcho­doch, v kto­rých by si si ich kúpil. Jed­nu vrá­tiš, jed­nu kúpiš a tak dooko­la.

Jed­no­rá­zo­vé baté­rie sa samoz­rej­me nikdy nevy­rov­na­jú nabí­ja­teľ­ným jed­not­kám, no Tsun­gov kon­cept uka­zu­je, že dob­rý dizajn môže zba­viť veci množ­stva zlých fak­to­rov a pri­tom ich spra­viť láka­vej­ší­mi pre spot­re­bi­te­ľov.

2. Epip­ha­ny onE Puck.

Či už si uží­vaš neja­ký horú­ci ale­bo stu­de­ný nápoj, môžeš tak uro­biť aj počas nabí­ja­nia svoj­ho smart­fó­nu s tou­to šikov­nou vychy­táv­kou.

f25cbc92.jpg.563x405_q85_crop-smart_upscale

foto: amazonaws.com

3. Elect­ree

Ten­to bon­sai nie je len deko­rá­cia do domu. Je to tiež nabí­jač­ka na tvoj smart­fón, kto­rá využí­va den­né svet­lo. 27 solár­nych pane­lov je nain­šta­lo­va­ných na jed­not­li­vých koná­roch a doká­žu nahro­ma­diť 2500 mAh. Hneď keď sa nabi­je, aku­mu­lá­tor nabí­ja cez USB port.

Môžeš ho však umiest­niť iba v inte­ri­é­ri, ide­ál­ne blíz­ko okna, aby zachy­til čo naj­viac solár­nej ener­gie počas dňa.

electree-xl

foto: uncreate.com

4. Win­dow solar char­ger

Fun­gu­je podob­ne ako Elect­ree, avšak v men­šom. Nevy­uži­ješ ho síce ako dopl­nok, ale tele­fó­nu šťa­vu isto dodá.

p280145_8

Zdroj, obráz­ky. fast­co­de­sign, hong­kiat

Pridať komentár (0)