Nád­herný Elep­hone S3 a vlaj­ková loď Elep­hone P9000 pri­chá­dzajú s cenov­kou od 124 €

fonyzciny.sk / 26. augusta 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Elep­hone je po celom svete známa ako výrobca s vyni­ka­jú­cim pome­rom ceny a výkonu. Táto úspešná spo­loč­nosť to dokonca vie nie­len s para­met­rami svo­jich zaria­dení, ale aj s ich dizaj­nom, či kon­štrukč­ným spra­co­va­ním. Skve­lým prí­kla­dom nám môže byť dvo­j­ica zaria­dení, Elep­hone P9000 a Elep­hone S3, ktoré kom­bi­nujú solídny výkon s poda­re­ným dizaj­nom a nízko nasta­ve­nou cenou. Práve cena teraz klesla ešte niž­šie.

Elep­hone S3

Výpre­da­jová cena: 124 €!

Elep­hone S3 je hrdým nosi­te­ľom loga čín­skej spo­loč­nosti. Smart­fón vyro­bený z kva­lit­nej hli­ní­ko­vej kon­štruk­cie vyniká nád­her­ným dizaj­no­vým spra­co­va­ním spolu s poriad­nym dôra­zom na detail. Prí­kladná kon­štruk­cia ponúka na pred­nej strane odolné sklo s 2.5D zaob­le­ním, pod kto­rým sa nachá­dza 5,2-palcový FullHD disp­lej. Ten je tak­mer bez rámi­kov, vďaka čomu je smart­fón napriek svo­jej väč­šej uhlop­riečke pomerne kom­paktný. Nad pane­lom sa nachá­dza 5 MPx sel­fie kamera. Zadná strana ponúka okrem loga spo­loč­nosti aj ske­ner odtlač­kov prs­tov a 13 MPx hlavný foto­apa­rát dodá­vaný spo­loč­nos­ťou Sony, ktorý dis­po­nuje clo­nou f/2.2.

elephone-s3-fotky(4)

V útro­bách tohto výhod­ného zaria­de­nia sa skrýva pro­ce­sor MT6753 vyrá­baný Media­Te­kom. Pro­ce­soru nahráva do tan­demu gra­fická jed­notka Mali-T720 a 3 GB pamäte RAM. Vnú­torná 16 GB pamäť je pohodlne roz­ší­ri­teľná mic­roSD kar­tami až do veľ­kosti 128 GB. Slot, do kto­rého je možné pamä­ťovú kartu umiest­niť, je hyb­ridný, a teda dokáže poňať dvo­j­icu SIM kariet, res­pek­tíve kom­bi­ná­ciu SIM karty a mic­roSD karty. Elep­hone S3 navyše pod­po­ruje všetky LTE frek­ven­cie. Baté­ria s kapa­ci­tou 2100 mAh pod­po­ruje nabí­ja­nie pri výstupe 5V/2A. O bohatú mul­ti­me­diálnu zábavu sa postará sys­tém Android 6.0 Marsh­mal­low. Elep­hone S3 sa dá skrz náš par­tner­ský e-shop Everbuying.net zado­vá­žiť za výbornú cenu 124 €, pri­čom sú dostupné až tri farebné varianty.

Elep­hone P9000

Výpre­da­jová cena: 171 €!

V poradí dru­hým smart­fón tejto spo­loč­nosti, ktorý je momen­tálne dostupný za zvý­hod­nenú cenu, je vlaj­ková loď Elep­hone P9000. Tá sa rov­nako nene­chá zahan­biť a ponúka výborné spra­co­va­nie kon­štruk­cie. Hli­ní­kový rám efektne obo­pína boky celého prí­stroja. Na jeho výrobu bolo potreb­ných až 220 ope­rá­cií pomo­cou CNC frézy. Predná strana nesie 5,5-palcový FullHD disp­lej, ktorý dis­po­nuje 2.5D zaob­le­ním. Toto zaob­le­nie pre­chá­dza až na boky samot­ného prí­stroja. Nad disp­le­jom ten­to­krát figu­ruje 8 MPx sel­fie sní­mač s 84° zábe­rom. Jeho nápro­ti­vok na zadnej strane má 13 MPx roz­lí­še­nie, clonu f/2.0 a lase­rové zaos­tro­va­nie. Pod ním sa opäť nachá­dza ske­ner odtlač­kov a logo výrobcu.

elephone-p9000-testujeme (1)

Po stránke špe­ci­fi­ká­cií je na tom Elep­hone P9000 lep­šie ako vyš­šie spo­me­nutý model. Media­Tek Helio P10 s 8 jad­rami a tak­tom 2,0 GHz dodáva zaria­de­niu potrebný výkon. Gra­fický akce­le­rá­tor Mali-T860 sa postará o ply­nulé hra­nie akých­koľ­vek 3D titu­lov. Pamäť RAM dosa­huje kapa­citu 4 GB a interné úlo­žisko má veľ­kosť 32 GB s mož­nos­ťou roz­ší­re­nia pro­stred­níc­tvom mic­roSD kariet. Tá sa podobne ako v prí­pade Elep­hone S3 vkladá do Dual­SIM slotu, a teda vás obe­rie o mož­nosť využí­vať dve SIM karty. Aku­mu­lá­tor s kapa­ci­tou 3000 mAh pod­po­ruje rýchle nabí­ja­nie a rov­nako aj bez­drô­tové nabí­ja­nie. Z funkč­nej výbavy ďalej stojí za zmienku NFC a konek­tor USB typu-C. Android 6.0 Marsh­mal­low sa tu nachá­dza v tak­mer čis­tej ver­zii. Elep­hone P9000 je dostupný v bie­lej a čier­nej farbe za výpre­da­jovú cenu 171 €.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)