Nahlás pod­net vo svo­jom meste efek­tívne pomo­cou City Moni­tora

Ivo Kokinda / 7. február 2015 / Tools a produktivita

City Moni­tor je slo­ven­ská plat­forma, vďaka kto­rej môžeš ľahko a efek­tívne nahlá­siť svoje pod­nety priamo samospráve pomo­cou apli­ká­cie alebo web stránky. Ďal­šie mož­nosti a niečo bliž­šie nám už však pre­zra­dila Kata­rína Koláč­kov­ská.

Kto stojí za týmto pro­jek­tom?  

Rie­še­nie City Moni­tor vyvi­nula a na trh uviedla spo­loč­nosť QBSW, a.s., ktorá sa zaoberá vývo­jom mobil­ných apli­ká­cií a soft­vé­ro­vých rie­šení pre verejný a súkromný sek­tor. V urči­tom období sme chceli vytvo­riť aj niečo, čo bude „bliž­šie“ ľudom a tak sme sa pus­tili do kre­ova­nia mobil­ných rie­šení. City Moni­tor je jeden z nich.

Pro­jekt bol od začiatku vymys­lený pre smart­fóny, keďže sme si uve­do­mo­vali, že tento druh služby bude mať úspech, len ak bude ľuďom po ruke, teda ako súčasť mobil­nej apli­ká­cie. Je to jeden z našich pro­jek­tov, ktorý v sebe kom­bi­nuje množ­stvo tech­no­ló­gií, ktoré využí­vame pri našich ďal­ších pro­jek­toch.

Čím sa líši od ostat­ných appiek na trhu? 

Hlav­ným roz­die­lom je archi­tek­túra rie­še­nia. Všetky pod­nety a aká­koľ­vek komu­ni­ká­cia je sme­ro­vaná na smart­fón pou­ží­va­teľa. Všetko pre­bieha auto­ma­ticky, teda bez zásahu tre­tích strán, ktoré pri podob­ných rie­še­niach “fil­trujú” pri­jaté pod­nety a následne „nahá­ňajú“ samosprávy, aby ich rie­šili. To nebolo našim cie­ľom.

My sme chceli vytvo­riť nový spô­sob komu­ni­ká­cie medzi samosprá­vou a jej občanmi a zefek­tív­niť pro­ces rie­še­nia pri­ja­tých pod­ne­tov k čomu pomáha webová apli­ká­cia, ktorá je súčas­ťou rie­še­nia.Nie je to dis­kusné fórum, ale chrá­nená zóna, ku kto­rej má prí­stup samospráva a jej pra­cov­níci. Mnoho miest oce­ňuje túto myš­lienku a využíva naše rie­še­nie, aj keď ide o pla­tenú službu. Je to síce malý popla­tok, ale mestá radi šet­ria aké­koľ­vek zdroje. Naše rie­še­nie je však posta­vené na poc­ti­vom komerč­nom prin­cípe. Dodá­vame kva­litné služby a nesieme za ne aj zod­po­ved­nosť. Vytvo­rili sme rie­še­nie, ktoré je prí­nosné pre obe strany.

Kedy ste začali s vývo­jom appky a máte aj nejaké zahra­ničné ambí­cie?

Pre­daj apli­ká­cie sme spus­tili v dru­hej polo­vici roka 2013. V tomto období vzišla ini­cia­tíva zo strany samospráv mať takéto rie­še­nie a my sme fle­xi­bilne zare­a­go­vali na dieru na trhu. K dneš­nému dňu využíva apli­ká­ciu 30 miest na Slo­ven­sku, posú­vame sa do Fran­cúz­ska, Argen­tíny, Mexika a Špa­niel­ska.

Koľko ľudí momen­tálne pou­žíva vašu appku?

Je to nie­koľko tisíc stia­hnutí, no v tomto prí­pade počet tento počet nemusí zod­po­ve­dať kva­lite ponú­ka­ného rie­še­nia. Sme závislí od komu­ni­ká­cie miest a obcí sme­rom k obča­nom. Ak oni nebudú pri­jaté pod­nety rie­šiť alebo na ne aspoň ako­koľ­vek rea­go­vať, ľudia apli­ká­ciu nebudú pou­ží­vať, nech by bola naj­lep­šia na svete.

Prí­kla­dom tohto modelu sú mesta, ktoré svo­jím počtom oby­va­te­ľov pat­ria medzi tie men­šie, no v počte pri­ja­tých a vyrie­še­ných pod­ne­tov ďaleko pred­bie­hajú väč­šie mestá. U nich to fun­guje a ľudia majú apli­ká­ciu stia­hnutú „pre prí­pad núdze“, čo bolo našim cie­ľom :). Nech­ceme, aby ľudia nahá­ňali pod­nety, len preto, aby boli. Ale aby vedeli, že keď bude treba, môžu apli­ká­ciu na ich nahlá­se­nie pou­žiť a ich pod­net budú v samospráve naozaj rie­šiť.

Koľko pod­ne­tov ste zatiaľ dokopy spro­stred­ko­vali samosprá­vam? 

V prvom rade my pod­nety mestu nespro­stred­ko­vá­vame. Občan vytvorí pod­net a ten je auto­ma­tický zobra­zený v sys­téme samosprávy. Nija­kým spô­so­bom do tohto pro­cesu nev­stu­pu­jeme. K dneš­nému dňu bolo cez apli­ká­ciu posla­ných viac ako 2500 pod­ne­tov, čo je za 15 mesia­cov cel­kom slušné číslo.

Ako hod­no­títe spo­lu­prá­cou so samosprá­vami ohľa­dom rie­še­nia pod­ne­tov?  

V prvom rade sme spo­kojní s tým, že majú mestá o tento druh služby záu­jem. Na dru­hej strane si uve­do­mu­jeme, že nie je možné všetky pod­nety obča­nov promptne rie­šiť. Každý z nás je iný, kaž­dému záleží na nie­čom inom a nedá sa všet­kým vyho­vieť. Tiež je tu prob­lém s nedos­tat­kom finan­cií, ktoré pri rie­šení pod­ne­tov treba mať. Sna­žíme sa mes­tám vysvet­liť, že občas “stačí” obča­nom túto sku­toč­nosť napí­sať, aby vedeli, že sa pod­ne­tom sku­točne nie­kto zaoberá. Vo vše­obec­nosti si ale mys­lím, že naše rie­še­nie využí­vajú mestá, ktoré pod­nety chcú naozaj rie­šiť, a kto­rým na tom naozaj záleží.

Čo je vaším cie­ľom na Slo­ven­sku? 

Zefek­tív­niť komu­ni­ká­ciu medzi samosprá­vou a jej občanmi. Naše rie­še­nie je totiž oboj­stranné. Obča­nia posie­lajú samospráve pod­nety, samospráva bez­platné správy svo­jím obča­nom. To všetko pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie. Služba zasie­la­nia správ ešte nie je veľmi roz­ší­rená, ale sme si istí, že to bude jed­ného dňa veľmi obľú­bený nástroj ako infor­mo­vať obča­nov naprí­klad o dianí v ich meste. No a záro­veň moti­vo­vať aj obča­nov, aby sa viac zau­jí­mali o svoje mesto.

Chys­táte sa službu ponú­kať aj za hra­ni­cami Slo­ven­ska?

Zahra­ni­čie chce nás :). Aktu­álne pri­pra­vu­jeme spo­lu­prácu vo Fran­cúz­sku, ktorá by mala byť spus­tená v polo­vici feb­ru­ára. Od augusta sme v Argen­tíne a aj vďaka tejto spo­lu­práci sa nám poda­rilo otvo­riť mož­nosti spo­lu­práce v Špa­niel­sku, Uru­gu­aji a Mexiku. Toto sú záro­veň naše vízie na rok 2015. Začiat­kom roka plá­nu­jeme vytvo­riť City Moni­tor ako samos­tatnú spo­loč­nosť, keďže neus­tále ras­tieme a tak­tiež sa nám poda­rilo nájsť inves­tora, ktorý našej myš­lienke verí a pomáha nám posú­vať ju úspešne dopredu.

A čo iné využi­tia appky? Máte aj nejaké ďal­šie nápady?

Určite áno. V polo­vici minu­lého roka pre­šla apli­ká­cia redi­zaj­nom a pri­budli v nej nové fun­kci­ona­lity. Máme už v hlave kopec ďal­ších myš­lie­nok, kam sa ešte posu­núť, no teraz sa pri­márne sústre­ďu­jeme na zahra­ničné trhy. Sme si istí, že nás zahra­ničný trh a požia­davky nových pou­ží­va­te­ľov budú inšpi­ro­vať k novým veciam, ktoré oce­nia aj naši domáci pou­ží­va­te­lia.

Pridať komentár (0)