Naj­čas­tejši dôvody, pre ktoré ste nezís­kali svoj job!

Jaroslav Dodok / 17. októbra 2014 / Business

Ak sa vám už nie­koľko týž­dňov alebo mesia­cov nedarí nájsť prácu, možno za tým nie je len blbá náhoda. Ak vás zamest­ná­va­teľ už pár krát odpál­ko­val, mohol mať na to jeden z týchto 10 naj­čas­tej­ších dôvo­dov…

Počas uply­nu­lých týž­dňov som zís­kal nie­koľko cen­ných skú­se­ností, s kto­rými sa veľmi rád s vami pode­lím. Bol som na nie­koľ­kých pra­cov­ných stret­nu­tiach s obchod­nými par­tnermi, ktorí robili výbe­rové kona­nia, dostal som padáka z Bra­ti­slavy a k tomu sa pokú­šam nájsť account mana­gera pre moju reklamnú agen­túru Mavio Media.

kariera pruser

Pozorne som počú­val a pozo­ro­val úspeš­ných biz­nis­ma­nov, HR mana­žé­rov ako aj uchá­dza­čov o zamest­na­nie, s kto­rými som aktu­álne v kon­takte. Vši­mol som si nesku­točné množ­stvo blbých chýb, kto­rým by ste sa mali jed­no­značne vyva­ro­vať a ktoré sú záro­veň možno dôvo­dom toho, prečo váš sta­tus je „neza­mest­naný”…

1. Váš face­book! Vyzerá hor­šie ako Luník IX!

Nie, nepreh­nal som to. Ako hovorí Anna Kubá­nová (HR mana­ger zo spo­loč­nosti SCR), kaž­dého uchá­dzača si pre­klep­neme na face­bo­oku. Váš pro­fil nasta­vený ako „pub­lic” môže v prí­pade buja­rého štýlu života spô­so­biť pred­časný koniec vašej sľub­nej kari­éry. Ak ho aj máte nasta­vený len pre pria­te­ľov, verte že s vašim zamest­ná­va­te­ľom máte spo­loč­ných pria­te­ľov, cez kto­rých sa k vám dostane. Fotiť sa po opici, oho­vá­rať pred­chá­dza­jú­cich šéfov, mať rasis­tické poznámky či veľa gra­ma­tic­kých chýb nie je tá správna cesta za výsní­va­ným jobom.

2. Najprv sa naučte písať maily, potom si pýtajte 2€/hodinu

Pre zmenu hovo­rím (nie­len) o skú­se­nosti Peťa Čelka (social mana­ger a mar­ke­ter), ktorý sa v posled­nej dobe nestačí čudo­vať mai­lom, ktoré dostáva. Naj­väč­ším prú­se­rom ani tak nieje chý­ba­júci pred­met, nečle­nený text, ale mai­lová adresa v tvare opicka123y@azet.sk či picqua_bb_trafena_w_666@centrum.sk. Neviem ako Peťo, ale ja na takéto maily ani neod­pi­su­jem. Sorry. Ďal­šou čas­tou chy­bou sú dlhé maily, z kto­rých nie je jasné o čo žia­date, čo chcete alebo čo vlastne ponú­kate. Nepod­pí­sané maily či chý­ba­júci kon­takt. Pro­sím vyva­rujte sa tomu…

3. Nooo?

Asi naj­čas­tej­šie uví­ta­nie, ktoré sa ozve na dru­hom konci tele­fónu. Ak oča­ká­vate, že vás bude zamest­ná­va­teľ kon­tak­to­vať na základe vášho záujmu o pra­covnú pozí­ciu, buďte na to pri­pra­vený. Prvé tri vety v tele­fóne o vás pre­zra­dia viac ako si mys­líte. Preto sa v úvode pred­stavte a ukážte vaše komu­ni­kačné zruč­nosti!

4. Keď sa na vašom živo­to­pise čis­tia zemiaky

Túto infor­má­ciu mám od dob­rého kama­ráta, kto­rému cez ruky pre­šlo už pár desia­tok bri­gád­ni­kov. Hneď na začiatku si overte akú formu CV žiada firma alebo orga­ni­zá­cia, o ktorú máte záu­jem. Štan­dar­di­zo­vaný živo­to­pis, for­mát Euro­passu alebo kre­a­tívne CV? Neza­bud­nite vypl­niť všetky dôle­žité údaje, uká­zať svoje sku­točné schop­nosti a pokojne aj dob­ro­voľ­nícke akti­vity.

vykroc spravnou nohou

5. Nepý­tajte, ponú­kajte!

Základné pra­vidlo biz­nisu, bar­tro­vého obchodu spo­lu­práce aj pria­teľ­stva. Čím skôr sa ho naučíte, tým lep­šie! Zo sied­mich uchá­dza­čov (ktorí sa hlá­sili na pozí­ciu account mana­gera do mojej kan­ce­lá­rie) sa až piati naj­skôr pýtali na infor­má­cie o plate a firem­ných bene­fi­toch. Až po pol hodi­no­vej kon­ver­zá­cii sa mi zmie­nili o tom, čo mi vedia ponúk­nuť a čo tvorí ich pri­danú hod­notu… Celé zle!

6. Nesľu­bujte, čo nedo­dr­žíte…

Možno sa vám aj poda­rilo zís­kať dobrý job, to však nezna­mená, že máte vyhraté. Veľmi jed­no­du­cho sa vám môže stať, že dosta­nete výpo­veď a to kvôli úpl­nej bana­lite. Akou môže byť naprí­klad nedos­ta­točná komu­ni­ká­cia. Ak máte zdra­votné či rodinné prob­lémy a nestí­hate sa veno­vať zve­re­ným úlo­hám, hneď to komu­ni­kujte s nad­ria­de­ným! Ocení, ak sa bude vedieť vopred zaria­diť. Hor­šia alter­na­tíva je, ak mu vaša prá­ce­ne­schop­nosť spô­sobí prob­lémy a zastaví spo­ločné pro­jekty, pre­tože to čo robíte, môže byť kľú­čové pre vašich kole­gov…

7. Kaš­lať na kri­tiku, som doko­nalý

7. hriech, kvôli kto­rému ste možno ešte stále na úrade práce alebo nesiete nálepku „fluk­tu­ant”. Väč­šine novo­do­bých firiem ide nie­len o 100% plne­nie pra­cov­ných úloh, ale aj o osob­nostný rast zamest­nan­cov. Chyby robí každý, preto je dobré vypo­čuť si kri­tiku vášho šéfa či úprimnú spätnú väzbu vášho kolegu. Nezat­vá­rajte si oči pred tým, keď vám nie­kto niečo vyčíta. Nie každá kri­tika vás síce sku­točne posu­nie, ale ak si posta­víte ber­lín­sky múr pred vašim šéfom, môžete to sku­točne oľu­to­vať.

Videl som ako sa vyhrá­vajú pra­covné poho­vory…

jkb

Svoj prvý pra­covný poho­vor som absol­vo­val ako 13-násť ročný cez tele­fón. Od vtedy som pra­co­val pre naj­väč­šiu mediálnu spo­loč­nosť svojho druhu na Slo­ven­sku, pôso­bil som ako obchodný zástupca, zís­kal som prí­le­ži­tosť v bra­ti­slav­skej digi­tál­nej agen­túre a od sep­tem­bra som ško­li­te­ľom orga­ni­zá­cie priamo ria­de­nej Minis­ter­stvom škols­tva.

Nejde mi o to chvas­tať sa pred vami svojmi úspechmi. Práve naopak. Som pre­sved­čený, že počas uply­nu­lých 6 rokoch som mal mož­nosť vidieť ako sa vyhrá­vajú pra­covné poho­vory a čo je potrebné spra­viť pre svoj vyhliad­nutý job. Spra­vil som množ­stvo chýb, ale dva­krát toľko som ich videl.

Preto ešte 2 rady na záver:

- do pop­re­dia sa bez­po­chýb dostáva sociálna sieť Lin­ke­dIn (o to viac by ste mali zbys­triť, ak sa zau­jí­mate o oblasť mar­ke­tingu, médií, komu­ni­ká­cie, manaž­mentu či IT). Nie je preto na škodu si hneď teraz spra­viť svoj Lin­ke­dIn pro­fil, ktorý môže vyze­rať aj takto (klik)

- budujte vlastnú značku. Nemám na mysli zalo­že­nie s.r.o. Vašou znač­kou je vaše meno. Buduje sa osob­ným mar­ke­tin­gom – blogmi, pries­to­rom v médiách, vystú­pe­niami na kon­fe­ren­ciách, vašimi činmi…

Mohol by som toho napí­sať ešte viac… Zís­kať prácu je však dosť indi­vi­du­álna zále­ži­tosť.

Zdroj: jaroslavdodok.sk

Pridať komentár (0)