Naj­hor­šie weby pop­red­ných slo­ven­ských kre­a­tív­nych agen­túr

Michal Králik: Sketcher.sk / 27. marec 2015 / Tools a produktivita

Všetci hovo­ria, že bez poriad­neho port­fó­lia nebu­deš mať žiad­nych kli­en­tov. Prečo potom kre­a­tívne agen­túry, ktoré majú ísť prí­kla­dom, majú weby, o ktoré by ste nie­kedy ani neza­kopli?

Každý rok sa ude­ľujú ceny Effie za kva­litne odve­denú prácu, Agen­túra roka a iné ceny, ale sústre­dia sa tieto agen­túry aj na svoje webové port­fó­liá? Ako sú na tom ich stránky z pohľadu mobil­ných zaria­dení?

Roz­ho­dol som sa si ich teda prejsť. Vyhľa­dal som si 30 naj­zná­mej­ších kre­a­tív­nych agen­túr na Slo­ven­sku, zväčša čle­no­via ADMA(Asociácia digi­tál­nych mar­ke­tin­go­vých agen­túr) alebo KRAS (Klub reklam­ných agen­túr Slo­ven­ska)

Väč­šina bola cel­kom fajn (o tých neskôr), ale nie­ktoré kusy ma naozaj zara­zili. Zhruba 20% nebolo opti­ma­li­zo­va­ných pre mobilné zaria­de­nia vôbec, ale to by som ešte pre­žil. Na toto tes­to­va­nie som využí­val iba Google Chrome a nejaké základné nástroje, nič extrémne náročné. Pri týchto by mi v pod­state čokoľ­vek iné ako počí­tač bolo zby­točné!

To naj­hor­šie z toho naj­lep­šieho.

Začnime ale zľahka.

Istro­po­li­tana Oglivy

Jedna z naj­lep­ších rekla­miek na Slo­ven­sku. Cel­kovo pôsobí web veľmi úhľadne a čisto. No prvým klik­nu­tím som nara­zil na prvú chybu, idem ďalej. Pre istotu som zmen­šil pre­hlia­dač, tab­let, mobil. Nemý­lim sa a aj v meta popise majú, že pre tento web treba mať šírku disp­leja mini­málne 960px. Takže, žiadne mobilné zaria­de­nia. A ani to na nich neskú­šajte, nepo­teší vás to vôbec (opti­ma­li­zá­cia obráz­kov vás skôr vysaje). Potom pri­dajú ešte také základné veci ako emai­lové adresy bez odka­zov a nezob­ra­zu­júce sa texty, ktoré sa asi mali zobra­zo­vať…

Zhod­no­te­nie: Web by bol pekný, pred­tým ako prišli iPady, iPhony a ostatné mobilné zaria­de­nia. A to, že je pekný je asi jediné, lebo ani prog­ra­má­tori sa s tým nevyh­rali toľko ako gra­fik.

RIESENIA.COM

Pre mňa pomerne neznáma značka, ale nevadí. Rov­nako web z moder­ného pra­veku, ale vytvo­rený nie­kedy v roku 2013 ( podľa detailne vypl­ne­ných meta desc.). Tu ma hneď ako prvé zara­zili tie tele­fónne čísla. Skvelé poznajú LPO (Lan­ding page opti­mi­za­tion), skú­sim aspoň sko­pí­ro­vať, lebo na mobilné zaria­de­nia v roku 2013 bolo ešte skoro. Nedá sa, pre­tože jeden kon­takt je obrá­zok s pre­kli­kom na kon­takt a druhý je vlastne len nejaký divný input kód.

Odkazy na email neboli asi naozaj veľmi známe v roku 2013. Majú blog, na ktorý odka­zujú aj v kari­ére, to robí položku kari­éra uži­toč­nou, a hľa­da­nie ponúk práce v blogu? Hm, nevy­jad­ru­jem sa… Teší ma ale, že blog majú na WordP­resse na neja­kej mierne upra­ve­nej téme.

Zhod­no­te­nie: Už viem prečo som o tejto agen­túre moc nepo­čul. Tro­cha by som to pre­ko­pal (vyma­zal), asi by som nechal ten blog, WordP­ress je fajn…

MUW SAAT­CHI & SAAT­CHI

Ďal­šia z vlaj­ko­vých lodí slo­ven­ských agen­túr. Jeden z čle­nov KRASu, majú tam aj pekný pro­fil s pre­kli­kom na ich stránku…

Ále… a to som si tú stránku už určite poze­ral, aj keď pred neja­kým tým časom. Stále kon­štru­ujú? Viac info, zoberte z tohto pos­kla­da­ného obrázku (koláže) a nie, že sa v emaili pomý­lite, veď to tam je nakres­lené.

Nedalo mi to a zadal som ich do chyt­rého Google a čo náj­dem. Druhý web, Heuréka!

muwdigital.sk. Ale to asi nie je to isté, no neviem…

Zhod­no­te­nie: Kuri­ózna to kauza MUW a tak ďalej. Jediné čo dodám k “Under Cons­truc­tion” ‚mini­málna šírka 1200px? To sa to skoro roz­padá.

LOWE GGK

Tak, toto je zlaté, veľmi zlaté. A je to ešte aj flas­hové, skoro celé flas­hové, no našťas­tie nie celé. Tak tá stránka sa mi nejako bije. Zlatý luxus, ale pre­zen­tá­cia celého obsahu je netla­čená, logo plače nie­kde v rohu (neču­du­jem sa mu). Tu je pre istotu nasta­vená šírka 950px. Zau­jí­mavá hod­nota, asi to nejako vypo­čí­tali… A tie “novinky”, posledná novinka je zo Sep­tem­bra 2012, ešte je horúca. Teraz nie som si istý, či to už neza­ba­lili…

Zhr­nu­tie: Flash, takto veľa a takto ška­redý? Celá pre­zen­tá­cia je púštne suchá, na to, že má byť luxusne zlatá. Sociálne médiá? Who cares.

Wik­tor Leo Bur­nett

To naj­hor­šie nako­niec (aspoň pre mňa). Nie, žeby som WLB nemal rád, ale tú stránku mám chuť vypnúť hneď po tom, čo ju otvo­rím. Rov­naký pocit som mal pred tými asi 2 – 3 rokmi, keď ju pus­tili. Len ju otvo­rím a nejaký otravný chla­pík na mňa vykri­kuje a chce sa chvá­liť. Samo­chvála smrdí, či?

Celý web začína tým otrav­ným introm. Nech­cem poze­rať intro. Zas nejaké divné zvuky na čokoľ­vek klik­nem bez mož­nosti ich vypnúť. Môžem tak aku­rát vypnúť zvuky a pozrieť si ten ich obraz v obraze. Ako poze­rať Počia­tok. A ešte k tomu je to zasa celé flas­hové. Tu sa žiadny SEO chlapci určite nepo­te­šia. K tejto stránke nena­chá­dzam veľa pozi­tív­nych slov. Jediné čo ma teší je, že keď člo­vek klikne na práce, následne na videá, tak odíde zo stránky na You­Tube a pri vizu­áloch na Flick.

Zhr­nu­tie: Staré, zlé a môže ohro­ziť deti a ženy v teho­ten­stve. Ide­álne odísť ešte pred vstu­pom. Nechá­pem, ako môže mať tak dobrá firma s obra­tom cez 3 mil. ročne (podľa dát KRASu) takýto web.

Záve­rečné zhr­nu­tie

Tento “pries­kum” mi uká­zal, čo som si mys­lel. Nie všetky svoje agen­túry pra­cujú aj na svo­jích inter­ných weboch a nesna­žia sa ísť stále vpred. Či to zna­mená, že nemajú zákaz­ní­kov, ťažko pove­dať. V tak vyso­kom biz­nise ako sa už pohy­bujú, nie je možno treba dbať o svoj web.

Zabu­dol som na nie­koho? Mys­líte, že sa mýlim? Je to možné, vyjad­rite tak aj vy svoj názor do komen­tá­rov.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)