Naj­jed­no­duchší spô­sob ako si vytvo­riť pohyb­livý GIF obrá­zok z You­Tube

Rudolf Nečas / 20. október 2015 / Tools a produktivita

Ako správny oby­va­teľ inter­netu sa nie­kedy určite pri­stih­neš, že by si chcel to skvelé video z You­tube pre­ro­biť na GIF, ale buď nemáš čas, aby si sa s tým bab­ral, alebo nevieš ako na to. Našťas­tie láska inter­netu k pohyb­li­vým obráz­kom vyvr­cho­lila do vytvo­re­nia nie­koľ­kých jed­no­du­chých nástro­jov na tvorbu GIFov a Giphy práve spus­tilo nový.

Exis­tuje veľa miest k náj­de­niu obráz­kov vo for­máte GIF na inter­nete. Imgur, Google Search, Tum­blr a tak ďalej. Ale Giphy je už dlho domo­vom na gify špe­cia­li­zo­va­nej, pes­trej, loopy milu­jú­cej komu­nity, odda­nej týmto pohyb­li­vým obráz­kom. A teraz, po dlhom čakaní, táto inter­ne­tová stránka pred­sta­vuje svoj vlastný GIF Maker.

Ale rov­nako ako exis­tujú tony miest na hľa­da­nie GIFov, tiež nie je núdza o spô­soby, ako ich vyro­biť. Dá sa to naprí­klad na Imgur. A okrem toho sú tony ďal­ších kli­en­tov, ktoré nie sú pre­po­jené s obrími vizu­ál­nymi komu­ni­támi. Skoro to vyzerá, ako nepo­zor­nosť, že až dote­raz Giphy nemal spô­sob, ako ich vytvá­rať. Táto plat­forma má všetko, čo by si mohol pri GIFoch chcieť: základné vyhľa­dá­va­nie, hľa­da­nie zalo­žené na reak­ciách, mož­nosti zdie­ľa­nia a Face­book a Twit­ter integ­rá­ciu. Tak prečo to čaka­nie?

Nemys­lím si, že to bolo čaka­nie,” hovorí COO Giphy — Adam Leib­sohn. “Interne sme pou­ží­vali mnoho nástro­jov, videl som, čo iné sa deje na trhu a bolo to vyvr­cho­le­ním všet­kých tých vecí, pre nás, chceli sme nájsť ten naj­lepší spô­sob, ako to vytvo­riť. Chceli sme dať ľuďom naj­jed­no­duchší a naj­lepší spô­sob, ako vytvo­riť GIF.” Leib­sohn hovorí, že tím pra­cuje na tomto kon­krét­nom pro­jekte už pár mesia­cov, ale myš­lienka to vyro­biť, bola súčas­ťou Giphy DNA od začiatku.

Do nového nástroja od Giphy ti stačí len vlo­žiť link z You­tube, nasta­viť vo videu čas kedy sa má GIF začať a vybrať jeho dĺžku. Tiež k nemu môžeš pri­dať popis a nasta­viť pozí­ciu textu viac­me­nej kde chceš. A to je všetko. Keď stla­číš „vytvo­riť GIF“, Giphy na teba tvoj výtvor vyhodí ako GIF a kva­lit­nej­šiu HMTL5 ani­má­ciu. GIF Maker tiež pod­po­ruje priame linky na video, zatiaľ to však vyzerá tak, že fun­guje len s You­tube.

Okrem tohto nástroja v Giphy skú­šali aj iné cesty na vytvá­ra­nie GIFov. Naj­zau­jí­ma­vej­ším poči­nom je iPhone appka s náz­vom Giphy Cam, ktorá ti dovolí vytvá­rať skvelé GIFká pomo­cou kamery v tele­fóne.

zdroj: wired.com
Pridať komentár (0)