Naj­lepší nápad v his­tó­rií pod­ni­ka­nia: Pošli svo­jim kamo­šom krátku správu cez zemiak!

Martin Bohunický / 19. august 2015 / Tools a produktivita

Krátke správy cez Face­book? Smsky? Poš­tové holuby? Nechci ma unu­diť. Chceš ma naozaj svo­jou sprá­vou pote­šiť? Tu máš inšpi­rá­ciu. Koho by toto nenadchlo…

Keď Alex Craig pre­zra­dil svo­jej milo­va­nej pria­teľke, v čom chce pod­ni­kať, pove­dala mu, že je to ten najh­lú­pejší nápad, aký v živote počula. Kým väč­šina z nás by s ňou zrejme súhla­sila, tisíce nie. Craig, ako vidíš, roz­be­hol biz­nis s ano­nym­ným rozo­sie­la­ním zemia­kov popí­sa­ných sprá­vou.

24-ročný cha­lan z Texasu tvrdí, že pre­dal viac ako 2,000 zemia­kov a za mesiac zaro­bil 10-tisíc dolá­rov. Jeho služba Potato Par­cel pre­dáva stredný zemiak za 7,99 dolára (zmestí sa naň 100 zna­kov) a väčší za 9,99 dolára (zmestí sa 140 zna­kov). Craig rozo­siela po celej USA.

Alex roz­práva o svo­jom nápade ako skú­sený star­tu­pista, s tra­dič­nými klišé vyjad­re­niami. Kto­vie či to myslí vážne, vzhľa­dom na pred­met jeho pod­ni­ka­nia. “Sú len dve veci, ktoré nás držia v živote pozadu. To je strach a pochyb­nosti. Strach zo zly­ha­nia a pochyb­nosti, či naozaj máme na to doká­zať niečo veľké,” tvrdí. Pou­ží­va­te­lia Twit­teru okam­žite nápad pochvá­lili a rozo­sie­lajú inter­ne­tom svoje zemiaky. Je to proste totálne neča­kaná forma ano­nym­nej komu­ni­ká­cie, v tom je to čaro. A nako­niec, je to zemiak. Uni­ver­zálny pre­jav vďaky za všetko.

Nie je to prvý­krát, čo nie­kto vymys­lel úplne hlúpy, teda par­don, úplne jed­no­du­chý pro­dukt a uspel. Podobná firma zvaná Shi­pY­ou­rE­ne­miesG­lit­ter robí presne to, čo má v názve. Výrobcu Matt­hew Car­pen­tera okam­žite kata­pul­to­val kon­cept do vôd inter­ne­to­vej slávy a svoju stránku neskôr pre­dal za 85-tisíc dolá­rov.

Toto však v sku­toč­nosti nie je ani prvý­krát, čo bol zemiak inšpi­rá­ciou na zalo­že­nie biz­nisu a stojí za veľ­kým úspe­chom. Zack Brown zís­kal viac ako 55-tisíc dolá­rov na pro­jekt pre výrobu zemia­ko­vého šalátu. Ten pra­cuje na kuchár­skej knihe, ktorá sa tomuto typu jedla venuje. Snáď Craig bude nasle­do­vať jeho prí­klad a urobí z Potato Par­cels trva­júci biz­nis.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)