Naj­lepší šéf sveta je v Indii: Jeho zamest­nanci majú bene­fity, o akých sa ti ani nesní­valo

Martina Ditrichová / 8. november 2016 / Business

Dobrí šéfo­via naozaj exis­tujú! Ďaleko v Indii. Už sa tešíme, keď budeme môcť vydať člá­nok o naj­lep­šom slo­ven­skom šéfovi.

Savji Dho­la­kia, maji­teľ indic­kej dia­man­to­vej spo­loč­nosti H.K. Exports, nie je známy len miliar­do­vými príj­mami, ale aj svo­jou mimo­riad­nou šted­ros­ťou.

Hlava dia­man­to­vej ríše v Indii vie, ako namo­ti­vo­vať zamest­nan­cov. Nedávno odme­nil tých naj­lep­ších špe­ciál­nymi bene­fitmi. Veno­val im šperky, autá a dokonca apart­mány. Áno, podobné bene­fity náj­deme aj v iných fir­mách, ale toto neboli odmeny len pre TOP 3 z tých naj­lep­ších. Tieto dary dostali za svoju prácu stovky zamest­nan­cov.

7471160-13502897_1715593678693284_7779893984343716534_o-1477991489-650-dc7ebfb8c8-1478528120

A nie je to len jed­no­ra­zový ťah, za kto­rým by sa mohol skrý­vať mar­ke­tin­gový úmy­sel. Uka­zuje sa, že v prie­behu posled­ných rokov, roz­dal miliar­dár 400 bytov, 1260 áut a rad­šej ani nech­ceme vedieť koľko dia­man­to­vých náhr­del­ní­kov.

7471260-_40fbcbc6-9dab-11e6-84cd-7afcc7591aa7-1478000679-650-cf598d52ed-1478528120

A to ešte stále nie je všetko. Do 5 rokov sa spo­loč­nosť chystá zabez­pe­čiť býva­nie a auto­mo­bily pre abso­lútne kaž­dého zamest­nanca H.K. Exports.

Takto vyze­rala cere­mó­nia, na kto­rej sa roz­dá­vali odmeny.

7471210-1537828_315789135283249_3996565041670556944_o-1477992526-650-882161580a-1478528120

Sav­jiho zamest­nanci na tento deň budú určite ešte dlho spo­mí­nať.

Toto je jedna z mojich najob­ľú­be­nej­ších foto­gra­fií,” vyjad­ril sa naj­lepší šéf. „Všetci v H.K. sme pra­co­vali tak dlho, aby sme mohli vidieť tieto usmiate tváre.”

7471110-12983291_1688593718059947_5918833817461385479_o-1477993918-650-b96cdf4608-1478528120

Tak čo, vieš si pred­sta­viť takéto bene­fity? Ja viem oce­niť už dobrú kávu zadarmo. Prí­stup k zamest­nan­com Savji Dho­la­kia tro­chu pri­po­mína, ako sa vedel o svo­jich “baťov­cov” posta­rať uzná­vaný a nad­ča­sový pod­ni­ka­teľ Tomáš Baťa. Na Slo­ven­sku by sa nad­ria­dení mali naučit tejto forme moti­vá­cie zamest­nan­cov. Nejde o veľké a drahé bene­fity pre kaž­dého, hovo­rím o tom, že aj malá neča­kaná výhoda za dobre vyko­nanú prácu, je veľ­kou pochva­lou a moti­vá­ciou pre zamest­nanca, a to sa odzr­kadlí na neho práci.

zdroj: brightside.me zdroj foto­gra­fií: brightside.me zdroj titul­nej foto­gra­fie: brightside.me

Pridať komentár (0)