Naj­lepší slo­ven­skí dizaj­néri podľa Pile Of Pixels, časť 2.

Sketcher: Michal Králik / 25. mája 2015 / Zo Slovenska

V prvom dieli Naj­lep­ších slo­ven­ských dizaj­né­rov podľa Pile Of Pixels sme pred­sta­vili prvých 10 kre­a­tív­cov, ktorí stoja zato, aby boli spo­me­nutí. Tak nestrá­cajme zby­točne čas s vyke­cá­va­ním a poďme sa pozrieť na druhú desiatku.

Dribbble   Tomáš Dlugoš

Tomáš Dlu­goš

Prvým dizaj­né­rom je Tomáš. Je to mladý a nádejný fre­e­lance dizaj­nér.

Špe­cia­li­zá­cia: web dizajn, mobilný dizajn.
Základňa: Bra­ti­slava.

Viktor Karvai on Behance

Vik­tor Kar­vai

Vik­tor je dizaj­nér, kto­rého práce sa pra­vi­delne dostá­vajú do short­lis­tov Zla­tého Klinca a nie­koľko ich už aj vlastní.

Špe­cia­li­zá­cia: art direk­tor, web dizajn, retu­šo­va­nie.
Základňa: Bra­ti­slava.

attila miklos on Behance

Attila Mik­los

Attila svoje skú­se­nosti ako aj edu­ká­ciu začí­nal vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Po návrate na Slo­ven­sko sa zamest­nal ako dizaj­nér, arťak a tým jeho cesta pokra­čuje.

Špe­cia­li­zá­cia: art direk­tor, gra­fický dizajn, reklama.
Základňa: Dunaj­ská Streda.

Webdizajn  tvorba webstranok  grafika a fotografia Banská Bystrica

Peter Oce­nas

Peter posky­tuje kom­plexné gra­fické služby, web­di­zajn a rád fotí. Má skú­se­nosti s prá­cou vo veľ­kých aj malých spo­loč­nos­tiach na Slo­ven­sku a Írsku.

Špe­cia­li­zá­cia: web dizajn, gra­fický dizajn, foto­gra­fia.
Základňa: Ban­ská Bys­trica.

Dribbble   Martin Schurdak

Mar­tin Schur­dak

Mar­tin nechce byť pro­duk­tom svojho pro­stre­dia, ale chce aby jeho pro­stre­die bolo jeho pro­duk­tom. Mar­tin je gra­fický dizaj­nér, senior. Má rád foto mani­pu­lá­cie, hudbu a dizajn.

Špe­cia­li­zá­cia: art direk­tor, UI/UX dizajn, gra­fický dizajn.
Základňa: Ban­ská Bys­trica.

Pipe

Matej Dubo­vec

Matej robí pre­hľadné a jasné rie­še­nia, ktoré laho­dia oku. Zame­riava sa na tvorbu strá­nok a vie, že každý pro­jekt je jedi­nečný.

Špe­cia­li­zá­cia: art direk­tor, web dizajn, UI/UX dizajn.
Základňa: Ban­ská Bys­trica.

littlebigstudio   WORKS

Ján Gro­man

Jano je tvorca ori­gi­nál­nych zna­čiek, tla­če­nej ale aj webo­vej gra­fiky. Jeho logá pat­ria medzi naj­lep­šie na stránke logoweb.sk.

Špe­cia­li­zá­cia: pro­duk­tový dizajn, bran­ding.
Základňa: Pieš­ťany.

Marek Sivak   I design web and mobile interfaces

Marek Sivak

Dizaj­nér mobil­ných a webo­vých roz­hraní. Tvorí teda webové stránky, mobilné apli­ká­cia a miluje ana­ló­govú foto­gra­fiu.

Špe­cia­li­zá­cia: web dizajn, mobilný dizajn.
Základňa: Hong Kong.

Dribbble   Patrick Zachar

Pat­rick Zachar

Paťo je mladý kre­a­tívny gra­fický dizaj­nér, ktorý štu­duje gra­fickú komu­ni­ká­ciu na Nor­wich Uni­ver­sity of the Arts.

Špe­cia­li­zá­cia: gra­fický dizajn.
Základňa: Veľká Bri­tá­nia.

Michal Slovák

Michal Slo­vák

Posled­ným ale určite nie nako­niec je Michal Slo­vák. Tento dizaj­nér si určite zaslúži miesto medzi top. Svet brázdi hlavne aj kvôli saj­deru Jablčnô, pre ktorý robí celú iden­titu. Čo je pri Micha­lovi pod­statné má (rád) dobré nápady.

Špe­cia­li­zá­cia: gra­fický dizajn.
Základňa: Trnava.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)