Naj­lep­ší slo­ven­skí dizaj­né­ri pod­ľa Pile Of Pixels, časť 2.

Sketcher: Michal Králik / 25. mája 2015 / Zo Slovenska

V prvom die­li Naj­lep­ších slo­ven­ských dizaj­né­rov pod­ľa Pile Of Pixels sme pred­sta­vi­li prvých 10 kre­a­tív­cov, kto­rí sto­ja zato, aby boli spo­me­nu­tí. Tak nestrá­caj­me zby­toč­ne čas s vyke­cá­va­ním a poď­me sa pozrieť na dru­hú desiat­ku.

Dribbble   Tomáš Dlugoš

Tomáš Dlu­goš

Prvým dizaj­né­rom je Tomáš. Je to mla­dý a nádej­ný fre­e­lan­ce dizaj­nér.

Špe­cia­li­zá­cia: web dizajn, mobil­ný dizajn.
Základ­ňa: Bra­ti­sla­va.

Viktor Karvai on Behance

Vik­tor Kar­vai

Vik­tor je dizaj­nér, kto­ré­ho prá­ce sa pra­vi­del­ne dostá­va­jú do short­lis­tov Zla­té­ho Klin­ca a nie­koľ­ko ich už aj vlast­ní.

Špe­cia­li­zá­cia: art direk­tor, web dizajn, retu­šo­va­nie.
Základ­ňa: Bra­ti­sla­va.

attila miklos on Behance

Atti­la Mik­los

Atti­la svo­je skú­se­nos­ti ako aj edu­ká­ciu začí­nal vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Po návra­te na Slo­ven­sko sa zamest­nal ako dizaj­nér, arťak a tým jeho ces­ta pokra­ču­je.

Špe­cia­li­zá­cia: art direk­tor, gra­fic­ký dizajn, rekla­ma.
Základ­ňa: Dunaj­ská Stre­da.

Webdizajn  tvorba webstranok  grafika a fotografia Banská Bystrica

Peter Oce­nas

Peter posky­tu­je kom­plex­né gra­fic­ké služ­by, web­di­zajn a rád fotí. Má skú­se­nos­ti s prá­cou vo veľ­kých aj malých spo­loč­nos­tiach na Slo­ven­sku a Írsku.

Špe­cia­li­zá­cia: web dizajn, gra­fic­ký dizajn, foto­gra­fia.
Základ­ňa: Ban­ská Bys­tri­ca.

Dribbble   Martin Schurdak

Mar­tin Schur­dak

Mar­tin nech­ce byť pro­duk­tom svoj­ho pro­stre­dia, ale chce aby jeho pro­stre­die bolo jeho pro­duk­tom. Mar­tin je gra­fic­ký dizaj­nér, seni­or. Má rád foto mani­pu­lá­cie, hud­bu a dizajn.

Špe­cia­li­zá­cia: art direk­tor, UI/UX dizajn, gra­fic­ký dizajn.
Základ­ňa: Ban­ská Bys­tri­ca.

Pipe

Matej Dubo­vec

Matej robí pre­hľad­né a jas­né rie­še­nia, kto­ré laho­dia oku. Zame­ria­va sa na tvor­bu strá­nok a vie, že kaž­dý pro­jekt je jedi­neč­ný.

Špe­cia­li­zá­cia: art direk­tor, web dizajn, UI/UX dizajn.
Základ­ňa: Ban­ská Bys­tri­ca.

littlebigstudio   WORKS

Ján Gro­man

Jano je tvor­ca ori­gi­nál­nych zna­čiek, tla­če­nej ale aj webo­vej gra­fi­ky. Jeho logá pat­ria medzi naj­lep­šie na strán­ke logoweb.sk.

Špe­cia­li­zá­cia: pro­duk­to­vý dizajn, bran­ding.
Základ­ňa: Pieš­ťa­ny.

Marek Sivak   I design web and mobile interfaces

Marek Sivak

Dizaj­nér mobil­ných a webo­vých roz­hra­ní. Tvo­rí teda webo­vé strán­ky, mobil­né apli­ká­cia a milu­je ana­ló­go­vú foto­gra­fiu.

Špe­cia­li­zá­cia: web dizajn, mobil­ný dizajn.
Základ­ňa: Hong Kong.

Dribbble   Patrick Zachar

Pat­rick Zachar

Paťo je mla­dý kre­a­tív­ny gra­fic­ký dizaj­nér, kto­rý štu­du­je gra­fic­kú komu­ni­ká­ciu na Nor­wich Uni­ver­si­ty of the Arts.

Špe­cia­li­zá­cia: gra­fic­ký dizajn.
Základ­ňa: Veľ­ká Bri­tá­nia.

Michal Slovák

Michal Slo­vák

Posled­ným ale urči­te nie nako­niec je Michal Slo­vák. Ten­to dizaj­nér si urči­te zaslú­ži mies­to medzi top. Svet bráz­di hlav­ne aj kvô­li saj­de­ru Jablč­nô, pre kto­rý robí celú iden­ti­tu. Čo je pri Micha­lo­vi pod­stat­né má (rád) dob­ré nápa­dy.

Špe­cia­li­zá­cia: gra­fic­ký dizajn.
Základ­ňa: Trna­va.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)